งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 3 /2555 เรื่องการขยาย เวลาการยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 3 /2555 เรื่องการขยาย เวลาการยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 3 /2555 เรื่องการขยาย เวลาการยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทน เครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ เสียหายจากวิกฤตอุทกภัย ให้มีการขยายเวลา การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2554 ลง วันที่ 17 มกราคม 2555 เรื่องมาตรการช่วยเหลือ ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2554 ลง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เรื่องการขยายเวลา การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามา ทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ออกไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ และอนุมัติให้เพิ่มกำลังการผลิตจริงของ เครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 3 /2555 เรื่องการขยาย เวลาการยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google