งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรม ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 17 ของ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ ข้อ 17 ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะก่อสร้าง รั้วรอบแนวเขตแปลงที่ดินของตนที่ตั้งอยู่ติด หรือใกล้กับถนนในนิคมอุตสาหกรรม ให้ ก่อสร้างเป็นรั้วโปร่งสูงไม่เกิน 2.00 เมตรจาก ระดับทางเท้าหรือถนนด้านที่ติดหรือใกล้กับ แปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการนั้น เว้นแต่กรณี ที่มีความจำเป็นให้มีการก่อสร้างรั้วดังกล่าวสูง เกินกว่า 2.00 เมตรได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2.50 เมตร โดย กนอ. จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป สำหรับส่วนล่างของรั้วอาจก่อสร้างเป็นรั้วทึบก็ ได้ แต่ต้องสูงไม่เกิน 1.20 เมตร จากระดับทาง เท้าหรือถนนด้านที่ติดหรือใกล้กับแปลงที่ดิน นั้น ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google