งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารกลางวันในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารกลางวันในโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารกลางวันในโรงเรียน
ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ คุณภาพ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ โดย

2 ประเด็น อาหารกลางวันในโรงเรียนสำคัญไฉน
ทบทวนการดำเนินงานอาหารกลางวันที่ผ่านมา แนวคิดและทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อน

3 อาหารกลางวันในโรงเรียน
เป็นความหวังของเด็กและพ่อแม่ เป็น 1 ใน 3 มื้อที่ขาดไม่ได้ เป็น 5 ใน 7 วันที่เด็กต้องกิน เป็นการฝึกนิสัยการกินให้เด็ก เป็นการฝึกเด็กเข้าสังคม ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

4 มีผลต่อการเจริญเติบโต
มีผลต่อการเรียน ถ้าเด็กไม่ได้กินอาหารกลางวัน หรือ กินไม่มีคุณภาพ มีผลต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันต่ำ เจ็บป่วยบ่อย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสมรรถภาพการงานต่ำ เด็กจะกินอาหารว่างที่ด้อยคุณภาพมากขึ้น ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

5 ทบทวนอาหารกลางวันใน โรงเรียน
ผู้บริหารให้ความสำคัญต่ำ คุณภาพอาหารยังต้องได้รับ การพัฒนา ขาดครูด้านโภชนาการ ทบทวนอาหารกลางวันใน โรงเรียน วัตถุดิบขาดคุณภาพและ ไม่ปลอดภัย ครูและแม่ครัวไม่ได้รับการพัฒนา ขาดความเชื่อมโยงในมติอื่น ขาดการจัดการที่ดี ราคาต่อหัวเพิ่ม 20 บาทแต่คุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร ขาดการมีส่วนร่วม พ่อแม่ และชุมชน ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

6 รูปแบบการจัดอาหารกลางวัน เด็กห่อข้าวมา รร. ทำเฉพาะกับ
จ้างแม่ครัว ครูทำเอง เหมาจ้าง คนนอกมาขาย เด็กห่อข้าวมา รร. ทำเฉพาะกับ ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

7 อาหารกลางวัน ในโรงเรียน ต้องลงมือทำ
ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวัน ในโรงเรียน ต้องลงมือทำ ตั้งแต่วันนี้... ที่เป็นภารกิจของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน... ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

8 ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสำคัญ อาหารกลางวันในโรงเรียน
แนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ จะทำอย่างไรที่จะให้ ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสำคัญ ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

9 อาหารกลางวันในโรงเรียน
แนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ จะทำอย่างไรที่จะให้ ภาคีทุกภาคส่วน เข้ามามีบทบาท ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

10 ท้องถิ่นรับเป็นเจ้าของ อาหารกลางวันในโรงเรียน
แนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ จะทำอย่างไรที่จะให้ ท้องถิ่นรับเป็นเจ้าของ ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

11 บุคคลากร รร. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ อาหารกลางวันในโรงเรียน
แนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ จะทำอย่างไรที่จะให้ บุคคลากร รร. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

12 อาหารกลางวันในโรงเรียน
แนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ จะทำอย่างไรที่จะให้ เกิดความเชื่อมโยง สู่มิติอื่น ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

13 แนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ จะทำอย่างไรที่จะให้.............
มีระบบการติดตามประเมินผลและคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

14 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทมากกว่านี้ อาหารกลางวันในโรงเรียน
แนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ จะทำอย่างไรที่จะให้ ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทมากกว่านี้ ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

15 ผู้บริหาร อปท.ทุกระดับ อาหารกลางวันในโรงเรียน
? นพ.สสจ. ? ผู้ว่าราชการจังหวัด ? ? ผู้บริหารคือใคร ? ผู้บริหาร อปท.ทุกระดับ ? ? ผอ.สพป. /สพม./ผอ.เขต กทม. ? ? ผอ.โรงเรียน ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

16 บทบาทผู้บริหาร ต้องรับได้การปลุกจิตสำนึกแล้วต้อง.....
กำหนดให้เป็นวาระสำคัญ กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ ผลักดันให้เกิดแผนฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม จัดตั้งทีมขับเคลื่อนและพัฒนาให้เข้มแข็ง จัดระบบการควบคุมกำกับที่มีคุณภาพ ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

17 อาหารกลางวันในโรงเรียน
ภาคีทุกภาคส่วน ต้องกำหนดบทบาทตัวเองให้ชัดเจน และมี ผู้ประสานงานที่เข็มแข็ง ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

18 อาหารกลางวันในโรงเรียน
จะทำอย่างไร ที่จะทำให้ อปท. เข้ามามีบทบาท โภชนาการในโรงเรียน ให้เข้มข้นเหมือนเช่น กทม. ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

19 อปท. ไม่ใช่เล่นบทบาทเพียงแค่ อาหารกลางวันในโรงเรียน
เป็นทางผ่านในการจัดสรรเงินให้ รร. แต่...ต้องเข้ามาเป็นเจ้าของ เพราะเด็กใน รร. คือลูกหลาน ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

20 อาหารกลางวันในโรงเรียน
ปรับบทบาท อปท. ใหม่ พัฒนาระบบการจัดสรรงบให้มีประสิทธิภาพ บรรจุงานอาหารและโภชนาการไว้ในแผนฯ สนันสนุนให้มีระบบการจัดการที่ดี เช่นครัวกลางและจัดนักโภชนาการตำบล ส่งเสริมชุมชนทำการเกษตรเพื่อป้อน รร. นำข้อมูลการเฝ้าระวังฯ มาใช้ให้เต็มที่ ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

21 ผอ. รร. ยุคใหม่ ต้องปรับบทบาทเพื่อความอยู่รอด
ปรับเจตคติ...โภชนาการคือภาระกิจจำเป็น กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร ครู แม่ครัว ประสานงาน อปท. รพสต. เกษตรตำบล เชื่อมบ้าน ผู้ปกครอง ชุมชน พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

22 อาหารกลางวันในโรงเรียน
อาหารกลางวัน เป็นหนึ่งในหลายๆงานด้าน สุขภาพและโภชนาการ ดังนั้น จะเชื่อมงานอื่นได้อย่างไร ??? ? ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

23 ตัวอย่าง ส่งเสริมชุมชนทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
อาหารกลางวันกับสหกรณ์นักเรียน อาหารกลางวันกับการเรียนการสอน ตัวอย่าง อาหารกลางวันกับการมีส่วนร่วม อาหารกลางวันกับสุขภาพในมิติอื่น ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

24 อาหารกลางวันในโรงเรียน
อย่าลืม...การปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวัน ต้องอยู่ภายใต้ การมีส่วนร่วมของภาคี ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

25 ที่ชุมชนต้องรับผิดชอบ อาหารกลางวันในโรงเรียน
การมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างค่านิยมใหม่ โรงเรียนและเด็กน้อยคือ สมบัติและมรดกของชุมชน ที่ชุมชนต้องรับผิดชอบ ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

26 อาหารกลางวันในโรงเรียน
สร้างบทบาทชุมชน ให้เข้ามาร่วมวางแผน ให้ทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อการเรียนรู้ ให้เกิดการรับรู้ผลการดำเนินงาน เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านกับรร. ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

27 สร้างบทบาทครูโภชนาการ อาหารกลางวันในโรงเรียน
ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูโภชนาการ ให้มีทักษะการจัดการอาหารกลางวัน ให้ใช้โปแกรมSLPและ NSPได้ ให้จัดการเรียนการสอนโภชนาการ ให้บูรณาการงานโภชนาการกับงานอื่น ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

28 สร้างบทบาทแม่ครัว ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ
ให้มีหัวใจรักเด็ก ให้มีทักษะการจัดการอาหารกลางวัน ให้มีทักษะการประสานงานกับครู ให้เกิดความภาคภูมิใจกับผลงานตนเอง ให้ทำงานร่วมกับผู้ปกครองเด็ก ให้ผ่านการอบรมเพื่อมีเจตคติ ความรู้และทักษะด้านโภชนาการ ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

29 สร้างบทบาท พ่อแม่เด็ก อาหารกลางวันในโรงเรียน
ให้ตระหนักว่าอาหารกลางวันก็เป็นความรับผิดชอบของตนเอง ให้เข้ามาร่วมวางแผน จัดเมนู และร่วมปรุง ให้รับรู้ภาวะโภชนาการและช่วยแกัปัญหา ให้ร่วมพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการเด็ก ให้ร่วมรับผิดชอบอาหารเช้า ให้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมที่ดี ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

30 อาหารกลางวันในโรงเรียน
สร้างบทบาทเด็ก ให้ตระหนักรู้ความสำคัญอาหารกลางวัน ให้มีทักษะการกินอาหารกลางวันที่ดี ให้ร่วมวางแผนเมนูและการจัดการ ให้มีโอกาสร่วมเรียนรู้การเกษตร การปรุง ให้มีศักยภาพใช้อาหารกลางวันเป็นที่เรียนรู้ ให้มีทักษะการจัดการร่วมคุณครู/แม่ครัว ปรับกระบวนทัศน์ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

31 ปรับกระบวนทัศน์อาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ภชนาการและอาหารกลางวัน คือพันธะกิจสำคัญ ที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต้อง เข้ามามีบทบาทร่วมเป็นเจ้าของ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ “...สร้างอนาคตให้ลูกหลานตนเอง...” ขอบคุณและสวัสดีครับ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ โดย ปรับกระบวนทัศน์อาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt อาหารกลางวันในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google