งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับ กระบวน ทัศน์. เป็นการฝึกเด็กเข้า สังคม อาหารกลางวัน ในโรงเรียน ปรับ กระบวน ทัศน์ เป็นความหวังของเด็ก และพ่อแม่ เป็น 1 ใน 3 มื้อที่ขาด ไม่ได้ เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับ กระบวน ทัศน์. เป็นการฝึกเด็กเข้า สังคม อาหารกลางวัน ในโรงเรียน ปรับ กระบวน ทัศน์ เป็นความหวังของเด็ก และพ่อแม่ เป็น 1 ใน 3 มื้อที่ขาด ไม่ได้ เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับ กระบวน ทัศน์

2

3 เป็นการฝึกเด็กเข้า สังคม อาหารกลางวัน ในโรงเรียน ปรับ กระบวน ทัศน์ เป็นความหวังของเด็ก และพ่อแม่ เป็น 1 ใน 3 มื้อที่ขาด ไม่ได้ เป็น 5 ใน 7 วันที่เด็ก ต้องกิน เป็นการฝึกนิสัยการกิน ให้เด็ก

4 ปรับ กระบวน ทัศน์ ถ้าเด็กไม่ได้กินอาหาร กลางวัน หรือ กินไม่มีคุณภาพ มีผลต่อการ เรียน มีผลต่อการ เจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันต่ำ เจ็บป่วยบ่อย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี สมรรถภาพการงานต่ำ เด็กจะกินอาหารว่างที่ด้อย คุณภาพมากขึ้น

5 ปรับ กระบวน ทัศน์ ผู้บริหารให้ความสำคัญต่ำ ขาดครูด้านโภชนาการ ครูและแม่ครัวไม่ได้รับการ พัฒนา ขาดความเชื่อมโยงในมติ อื่น คุณภาพอาหารยังต้อง ได้รับ การพัฒนา วัตถุดิบขาดคุณภาพและ ไม่ปลอดภัย ขาดการจัดการที่ดี ราคาต่อหัวเพิ่ม 20 บาทแต่ คุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร ทบทวน อาหาร กลางวั นใน โรงเรีย น ขาดการมีส่วนร่วม พ่อแม่ และชุมชน

6 ปรับ กระบวน ทัศน์ รูปแบบ การจัด อาหาร กลางวัน จ้างแม่ ครัว ครูทำ เอง เหมา จ้าง คนนอกมา ขาย เด็กห่อข้าว มา รร. ทำ เฉพาะกับ

7 ปรับ กระบวน ทัศน์

8 ผู้บริหาร ตระหนักและ เห็น ความสำคัญ

9 ปรับ กระบวน ทัศน์ ภาคีทุกภาค ส่วน เข้ามามี บทบาท

10 ปรับ กระบวน ทัศน์ ท้องถิ่นรับ เป็นเจ้าของ

11 ปรับ กระบวน ทัศน์ บุคคลากร รร. ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพ

12 ปรับ กระบวน ทัศน์ เกิดความ เชื่อมโยง สู่มิติอื่น

13 ปรับ กระบวน ทัศน์ มีระบบการ ติดตาม ประเมินผลและ คืนข้อมูลให้ ผู้เกี่ยวข้อง

14 ปรับ กระบวน ทัศน์ ให้ผู้ปกครอง และชุมชนมี บทบาท มากกว่านี้

15 ปรับ กระบวน ทัศน์ ผู้บริ หาร คือ ใคร ? นพ. สสจ. ผอ. โรงเรีย น ผอ. สพป. / สพม./ ผอ. เขต กทม. ผู้บริหา ร อปท. ทุก ระดับ ผู้ว่า ราชกา ร จังหวัด

16 ปรับ กระบวน ทัศน์ บทบาทผู้บริหาร ต้องรับได้การปลุก จิตสำนึกแล้วต้อง..... o กำหนดให้เป็นวาระสำคัญ o กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ o ผลักดันให้เกิดแผนฏิบัติงานที่ เป็นรูปธรรม o จัดตั้งทีมขับเคลื่อนและ พัฒนาให้เข้มแข็ง o จัดระบบการควบคุมกำกับที่มี คุณภาพ o กำหนดให้เป็นวาระสำคัญ o กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ o ผลักดันให้เกิดแผนฏิบัติงานที่ เป็นรูปธรรม o จัดตั้งทีมขับเคลื่อนและ พัฒนาให้เข้มแข็ง o จัดระบบการควบคุมกำกับที่มี คุณภาพ

17 ปรับ กระบวน ทัศน์

18

19

20 นำข้อมูลการเฝ้าระวังฯ มาใช้ให้ เต็มที่ ปรับบทบาท อปท. ใหม่ ปรับ กระบวน ทัศน์ พัฒนาระบบการจัดสรรงบให้มี ประสิทธิภาพ บรรจุงานอาหารและโภชนาการ ไว้ในแผนฯ สนันสนุนให้มีระบบการจัดการที่ ดี เช่นครัวกลางและจัดนัก โภชนาการตำบล ส่งเสริมชุมชนทำการเกษตร เพื่อป้อน รร.

21 ปรับ กระบวน ทัศน์ ผอ. รร. ยุคใหม่ ต้องปรับบทบาทเพื่อ ความอยู่รอด ปรับเจตคติ... โภชนาการคือ ภาระกิจจำเป็น กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ งาน พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะ โภชนาการเด็ก เชื่อมบ้าน ผู้ปกครอง ชุมชน ประสานงาน อปท. รพสต. เกษตรตำบล พัฒนาบุคลากร ครู แม่ครัว

22 ปรับ กระบวน ทัศน์

23

24

25

26

27

28 ให้มีหัวใจรักเด็ก ให้มีทักษะการจัดการ อาหารกลางวัน ให้มีทักษะการ ประสานงานกับครู ให้เกิดความ ภาคภูมิใจกับผลงาน ตนเอง ให้ทำงานร่วมกับ ผู้ปกครองเด็ก ให้ผ่านการอบรมเพื่อ มีเจตคติ ความรู้และ ทักษะด้านโภชนาการ ปรับ กระบวน ทัศน์

29 ให้ตระหนักว่าอาหารกลางวันก็เป็นความ รับผิดชอบของตนเอง ให้รับรู้ภาวะโภชนาการและ ช่วยแกัปัญหา ให้ร่วมพัฒนาพฤติกรรม โภชนาการเด็ก ให้ร่วมรับผิดชอบ อาหารเช้า ให้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ พฤติกรรมที่ดี ให้เข้ามาร่วมวางแผน จัด เมนู และร่วมปรุง

30 ปรับ กระบวน ทัศน์

31


ดาวน์โหลด ppt ปรับ กระบวน ทัศน์. เป็นการฝึกเด็กเข้า สังคม อาหารกลางวัน ในโรงเรียน ปรับ กระบวน ทัศน์ เป็นความหวังของเด็ก และพ่อแม่ เป็น 1 ใน 3 มื้อที่ขาด ไม่ได้ เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google