งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มทร. กรุงเทพ มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการกำหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพ โดยใช้ Ms.Excel ร่วมกับการประยุกต์วงจร คุณภาพ PDCA P (Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มทร. กรุงเทพ มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการกำหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพ โดยใช้ Ms.Excel ร่วมกับการประยุกต์วงจร คุณภาพ PDCA P (Plan)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มทร. กรุงเทพ มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการกำหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพ โดยใช้ Ms.Excel ร่วมกับการประยุกต์วงจร คุณภาพ PDCA P (Plan) => วางแผน กำหนดเป้าหมาย KPI D (Do) => เก็บข้อมูล ง่ายต่อการสืบค้น ปรับแก้ไขได้ C (Check) => เปรียบเทียบข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง A (Act) => บันทึกข้อมูลเพื่อเป็นฐานการ พัฒนา

3 มทร. ล้านนา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อผลักดันในเกิดความ เข้าใจ และส่งเสริมการประกันคุณภาพของส่วน งานสนับสนุน โดยมีการจัดทำ SAR และกำหนด ตัวบ่งชี้ร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงานที่จะ ส่งผลต่อระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานประกันคุณภาพ แบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของ องค์กร

4 มทร. ศรีวิชัย การดำเนินงานประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นที่ เป้าหมายและชัดเจน โดยกำหนดเป็นคู่มือการ ประกันคุณภาพ SRIVIJAYA QA#2 เพื่อเป็น เครื่องมือในการให้การดำเนินการในทิศทาง เดียวกัน กำหนดให้บุคลากรที่รับผิดชอบการประกัน คุณภาพจัดทำ Portfolio เพื่อรวบรวมข้อมูล ผลงานระดับบุคคล การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ทุกคน ทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหาการหมุนเวียนบุคลากรที่ ทำงานประกันคุณภาพ

5 มทร. รัตนโกสินทร์ จัดตั้ง “ คลินิคการประกันคุณภาพ ” เพื่อแก้ไข ปัญหาและสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างพื้นที่ที่อยู่ ไกลและมีความแตกต่างกัน มีการปรับข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของ การประกันคุณภาพในทุก 3 เดือน เพื่อรองรับ การตรวจประเมินประจำปี

6 มทร. พระนคร พัฒนาระบบ IQA (Internal Quality Audit System) เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อมูลการ ประกันคุณภาพได้แบบ Online Real time วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตาม ข้อมูลและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศดังกล่าว ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ลดต้นทุน ( เอกสาร เวลา ฯลฯ ) และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน

7 มทร. ธัญบุรี มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก นำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพอาเซียน (AUN-QA) มาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่สากลอย่างแท้จริง

8 มทร. อีสาน ประยุกต์ระบบ ISO มาใช้ในการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพ กำหนดคู่มือการประกันคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอก ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับ มหาวิทยาลัย (2) ระดับคณะ และ (3) ระดับ หน่วยงานสนับสนุน ให้ครอบคลุมทั้ง 5 พื้นที่ 20 หน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าโดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 มทร. สุวรรณภูมิ มุ่งเน้นการติดตามเอกสารหลักฐานในการ ประกันคุณภาพ โดยการออกแบบฟอร์มการ จัดเก็บข้อมูลร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด ความเข้าใจตรงกัน และง่ายต่อการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

10 มทร. ตะวันออก สร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในทุก ระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารเพื่อให้เกิดการมีส่วน ร่วมในการผลักดันเป้าหมายที่กำหนดให้ สามารถบรรลุได้ ออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมี ระบบ จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินของ สกอ. เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นฝังตัวอยู่ในทุก หน่วยงานและเกิดคุณภาพอย่างแท้จริง

11 “ วัฒนธรรมคุณภาพ ”

12 “ รู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน ”


ดาวน์โหลด ppt มทร. กรุงเทพ มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการกำหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพ โดยใช้ Ms.Excel ร่วมกับการประยุกต์วงจร คุณภาพ PDCA P (Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google