งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความ เป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความ เป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความ เป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  “ วัตถุอันตราย ” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่ สำนักงานขณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ อันตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535  “ สารเดี่ยว (Substance)” หมายความว่า ธาตุหรือ สารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติหรือเกิดจาก กระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงสารเติมแต่งที่ จำเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเดี่ยวหรือ สารเจือปนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมถึง สารตัวทำละลายที่สามารถแยกออกมาจากสารเดี่ยว ได้โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของสารเดี่ยวหรือไม่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว  “ สารผสม (Mixture)” หมายความว่า สารผสมหรือ สารละลายที่ประกอบด้วยสารเดี่ยวสองชนิดหรือ มากกว่าที่ไม่ทำปฏิกิริยาต่อกัน  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยว หรือสารผสม ต้องดำเนินการจำแนกประเภทความเป็น อันตราย ติดฉลากวัตถุอันตราย และจัดทำเอกสารข้อมูล ความปลอดภัยตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและ การสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายแนบท้าย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องระบบการ จำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  ทั้งนี้ สารเดี่ยวให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และ สารผสมให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  2. การส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย ต้องมีการจำแนกความเป็นอันตราย ติด ฉลากวัตถุอันตรายและจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ให้เป็นไป ตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็น อันตรายของวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ด้วยเรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ อันตราย ยกเว้นกรณีประเทศคู่ค้ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนี้เป็นการ เฉพาะ  3. ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ อันตรายเพื่อใช้รับจ้างมีหน้าที่ต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ อันตรายในรูปแบบของฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ที่ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำตามข้อ 2 แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น ๆ อย่างปลอดภัย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความ เป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google