งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร (1/1) สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมอาคาร ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานควบคุม โรงมหรสพ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร (1/1) สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมอาคาร ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานควบคุม โรงมหรสพ ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผอ. สำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร (1/1) สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมอาคาร ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานควบคุม โรงมหรสพ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 66 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 33 ศูนย์วิจัยและ พัฒนาอาคาร ข้าราชการ 77 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญฯ 2 1 กลุ่มงานกำกับและ สนับสนุน อ. ป. ท. ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานตรวจสอบและ พัฒนามาตรฐานฯ ข้าราชการ 65 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 4136 พนักงาน ราชการ 23 ลูกจ้าง 44 รวม 6863 อัตราว่าง 5 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน 1 อัตรา ( คุณธนิต ใจสอาด )

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 27,0 00 2,00 0 4,00 0 6,00 0 8,50 0 10,5 00 12,5 00 14,5 00 16,5 00 18,5 00 21,0 00 23,0 00 27,0 00 2,52 8 5,13 6 7,16 5 1.1 งานสารบรรณ 26,4 00 2,36 8 4,99 6 6,93 2 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 6,0006151,11 7 1,50 4 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 3,6003127861,12 0 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 2,400130272361 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 9,6009271,90 3 2,62 4 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง 3,6003127861,12 0 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 1,20072132203 (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 46020100166 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 180174669 (2) เบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ............ เรื่อง 24024988 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 40159 1.3 พัสดุ 140134067 (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 40--1 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 50-11 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ........... ครั้ง 50133965 (4).......

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 มาตรการบังคับใช้และ ปรับปรุงกฎหมาย 1,16 7 9018227337647457368179190198910781167 422110 1.1 พัฒนา ปรับปรุงและ จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับ กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 42 ฉบับ 491317212631343842 41123 1.2 ตรวจสอบความ ปลอดภัย ออกใบอนุญาตและต่ออายุ เกี่ยวกับสถานที่ประกอบ กิจการโรงมหรสพ 950 แห่ง 76153230310390470560650740810880950 --71 1.3 พิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 175 เรื่อง 142943577186100115130145160175 -1116

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 มาตรการทางสังคม 1 ครั้ ง 1 2.2 ส่งเสริมการปฏิบัติ ตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยใน อาคาร 1 ครั้ง --1

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ ตามกฎหมายเพื่อความ ปลอดภัยในอาคาร 860 2757120184271630445532620723827860 144781 3.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และพิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุม อาคาร และกฎหมายขุดดิน และถมดิน 320 ครั้ง 21457096125155183212242267293320 144070 3.2 ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 ประเภท 90 หลัง 61220283644526068768490 -711 3.3 ประเมินความปลอดภัย อาคารเอกชน 450 หลัง --3060110160210260310380450 ---

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 มาตรการยกระดับ มาตรฐาน ความปลอดภัย 126 4.1 จัดทำและปรับปรุง มาตรฐานอาคาร และงานช่าง 4 เรื่อ ง 124 -- 4.2 พัฒนาข้อมูลด้าน วิศวกรรม เพื่อพิจารณายกร่างแก้ไข และปรับปรุง กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร และกฎหมายขุดดินและ ถมดิน 2 เรื่อ ง 2 --

8 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น........ ลบ. 17.2 904 1%1%3%6%10%14%18%22%30%36 % 55%85%100 % 1.1 งบดำเนินงาน 11.6 942 1%1%3%6%10%14%18%21%32%41 % 57%79%100 % 1.28 % 7%11.2 0% 1.2 งบลงทุน 2.69 62 100 % 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2.90 00 50%


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร (1/1) สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมอาคาร ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานควบคุม โรงมหรสพ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google