งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร (1/1) สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมอาคาร ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานควบคุม โรงมหรสพ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร (1/1) สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมอาคาร ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานควบคุม โรงมหรสพ ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผอ. สำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร (1/1) สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมอาคาร ข้าราชการ พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานควบคุม โรงมหรสพ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 66 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 33 ศูนย์วิจัยและ พัฒนาอาคาร ข้าราชการ 77 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญฯ 2 1 กลุ่มงานกำกับและ สนับสนุน อ. ป. ท. ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานตรวจสอบและ พัฒนามาตรฐานฯ ข้าราชการ 65 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 4136 พนักงาน ราชการ 23 ลูกจ้าง 44 รวม 6863 อัตราว่าง 5 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน 1 อัตรา ( คุณธนิต ใจสอาด )

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 27,0 00 2,00 0 4,00 0 6,00 0 8, , , , , , , , ,0 00 2,52 8 5,13 6 7, งานสารบรรณ 26,4 00 2,36 8 4,99 6 6,93 2 (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม 6, ,11 7 1,50 4 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 3, ,12 0 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 2, (4) จัดเก็บ เรื่อง 9, ,90 3 2,62 4 (5) ส่ง เรื่อง 3, ,12 0 (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 1, (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ ครั้ง (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ครั้ง (4)

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 มาตรการบังคับใช้และ ปรับปรุงกฎหมาย 1, พัฒนา ปรับปรุงและ จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับ กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 42 ฉบับ ตรวจสอบความ ปลอดภัย ออกใบอนุญาตและต่ออายุ เกี่ยวกับสถานที่ประกอบ กิจการโรงมหรสพ 950 แห่ง พิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 175 เรื่อง

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 มาตรการทางสังคม 1 ครั้ ง ส่งเสริมการปฏิบัติ ตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยใน อาคาร 1 ครั้ง --1

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ ตามกฎหมายเพื่อความ ปลอดภัยในอาคาร ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และพิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุม อาคาร และกฎหมายขุดดิน และถมดิน 320 ครั้ง ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 ประเภท 90 หลัง ประเมินความปลอดภัย อาคารเอกชน 450 หลัง

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 มาตรการยกระดับ มาตรฐาน ความปลอดภัย จัดทำและปรับปรุง มาตรฐานอาคาร และงานช่าง 4 เรื่อ ง พัฒนาข้อมูลด้าน วิศวกรรม เพื่อพิจารณายกร่างแก้ไข และปรับปรุง กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร และกฎหมายขุดดินและ ถมดิน 2 เรื่อ ง 2 --

8 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ %1%3%6%10%14%18%22%30%36 % 55%85%100 % 1.1 งบดำเนินงาน %1%3%6%10%14%18%21%32%41 % 57%79%100 % 1.28 % 7%11.2 0% 1.2 งบลงทุน % 1.3 งบรายจ่ายอื่น %


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร (1/1) สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมอาคาร ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานควบคุม โรงมหรสพ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google