งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการ ใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการ ใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการ ใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 ตุลาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต 30 ตุลาคม 2553 เปนตนไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  รูปภาพการใช้สัญญาณมือสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ท้ายประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนด รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการ สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่น พ. ศ. 2553

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการ ใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google