งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555 แนวโน้มผู้สัมผัสโรคที่มารับการดูแล รักษา ลดลง จำนวนผู้สัมผัสโรคในเขตจังหวัดสระบุรี ปี 2553-2555 ปี 2553ปี 2554ปี 2555 5,131.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555 แนวโน้มผู้สัมผัสโรคที่มารับการดูแล รักษา ลดลง จำนวนผู้สัมผัสโรคในเขตจังหวัดสระบุรี ปี 2553-2555 ปี 2553ปี 2554ปี 2555 5,131."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555 แนวโน้มผู้สัมผัสโรคที่มารับการดูแล รักษา ลดลง จำนวนผู้สัมผัสโรคในเขตจังหวัดสระบุรี ปี 2553-2555 ปี 2553ปี 2554ปี 2555 5,131 คน3,195 คน1,739 คน ที่มา : ร 36

2 สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555 ปี 2554 ผู้สัมผัสโรค =3,195 คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค = 3,184คน ไม่ฉีดวัคซีน = 11 คน ฉีด ซีรั่ม RIG = 336 คน ปี 2555 ผู้สัมผัสโรค =1,739 คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค = 1,735 คน ไม่ฉีดวัคซีน = 4 คน ฉีด ซีรั่ม RIG = 457 คน ที่มา : ร 36

3 สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555 แนวโน้มหน่วยบริการพบอัตราการใช้วัคซีนเกิน เพดาน> 60% การจัดสรรสนับสนุนวัคซีนจาก สปสช. ไม่ เพียงพอ ร้อยละ 41.7 ของโรงพยาบาลทั้งหมด ต้องจัดซื้อเองเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ หน่วยบริการใช้วิธีฉีดวัคซีนแบบ IM > 50% ส่วนใหญ่หน่วยบริการบันทึกข้อมูล โปรแกรม ร 36 ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากโปรแกรมไม่เสถียร รูปแบบการให้บริการในโรงพยาบาลมีความ แตกต่างกัน

4 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัด สระบุรีย้อนหลัง 3 ปี ปี พ. ศ. วันที่เกิดโรคพื้นที่พบโรคพบใน 2553 16 ม. ค. 2553 22 ก. พ.2553 11 พ. ค. 2553 เมือง แก่งคอย เสาไห้ คน สุนัข 2554--- 2555 15 สิงหาคม 2555 แก่งคอยสุนัข

5 สถิติจำนวนประชากรสุนัขแมวและ การขึ้นทะเบียน

6 เปรียบเทียบงบ/ความต้องการวัคซีน จังหวัดสระบุรี พ.ศ.จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท) หน่วยบริการ ต้องการวัคซีน (dose) 25544,217,64024,590 25553,883,27537,730 ที่มา : สปสช. เขต 4 สระบุรี

7 สถิติการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษ สุนัขบ้า ปี พ. ศ. ส่งตรวจผลบวก 255352 25542- 255561

8 Road Map การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสระบุรี ปี 5657585960616263 เป้า ประ สงค์ ประ เมินอปท. 108 แห่ง A RFZ B A C B A

9 Road Map การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสระบุรี ปี 2558 ท้องถิ่นทุก แห่งเป็นพื้นที่ระดับ B 1. ไม่พบผู้เสียชีวิต 2 ปี ย้อนหลัง 2. มีการตรวจวินิจฉัยผู้ สงสัยเป็น Rabies 3. พบ Rabies ในสัตว์ 2 ปีย้อนหลัง 4. มีการกักสุนัขที่กัด คนเพื่อดูอาการ 5. ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 80% 6. ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 80% ปี 2558 ท้องถิ่นทุก แห่งเป็นพื้นที่ระดับ B 1. ไม่พบผู้เสียชีวิต 2 ปี ย้อนหลัง 2. มีการตรวจวินิจฉัยผู้ สงสัยเป็น Rabies 3. พบ Rabies ในสัตว์ 2 ปีย้อนหลัง 4. มีการกักสุนัขที่กัด คนเพื่อดูอาการ 5. ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 80% 6. ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 80% ปี 2560 ท้องถิ่นทุก แห่งเป็นพื้นที่ระดับ A 1. ไม่พบผู้เสียชีวิต 4 ปี ย้อนหลัง 2. มีการตรวจวินิจฉัยผู้ สงสัยเป็น Rabies 3. ไม่พบ Rabies ใน สัตว์ 2 ปีย้อนหลัง 4. มีการกักสุนัขที่กัด คนเพื่อดูอาการ 5. ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 80% 6. ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 80% ปี 2560 ท้องถิ่นทุก แห่งเป็นพื้นที่ระดับ A 1. ไม่พบผู้เสียชีวิต 4 ปี ย้อนหลัง 2. มีการตรวจวินิจฉัยผู้ สงสัยเป็น Rabies 3. ไม่พบ Rabies ใน สัตว์ 2 ปีย้อนหลัง 4. มีการกักสุนัขที่กัด คนเพื่อดูอาการ 5. ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 80% 6. ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 80% ปี 2563 จังหวัดสระบุรี ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 1. ไม่พบผู้เสียชีวิต 6 ปี ย้อนหลัง 2. มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัย เป็น Rabies 3. ไม่พบ Rabies ในสัตว์ 4 ปี ย้อนหลัง 4. มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ ตรวจวินิจฉัยร้อยละ 0.01 ของจำนวนสัตว์ 5. มีการกักสุนัขที่กัดคนเพื่อ ดูอาการ 6. ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 100% 7. ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 100% 8. ไม่มีสุนัขจรจัดในที่ สาธารณะ 9. มีระบบการเฝ้าระวังการ เคลื่อนย้ายสุนัขเข้า - ออก ในพื้นที่ ปี 2563 จังหวัดสระบุรี ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 1. ไม่พบผู้เสียชีวิต 6 ปี ย้อนหลัง 2. มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัย เป็น Rabies 3. ไม่พบ Rabies ในสัตว์ 4 ปี ย้อนหลัง 4. มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ ตรวจวินิจฉัยร้อยละ 0.01 ของจำนวนสัตว์ 5. มีการกักสุนัขที่กัดคนเพื่อ ดูอาการ 6. ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 100% 7. ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 100% 8. ไม่มีสุนัขจรจัดในที่ สาธารณะ 9. มีระบบการเฝ้าระวังการ เคลื่อนย้ายสุนัขเข้า - ออก ในพื้นที่

10 แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า 1. ประสานงานการควบคุมโรคในจังหวัด ระหว่างหน่วยงาน - ปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันประเมิน และจัดระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัขแมวที่อายุ 3 เดือนขึ้นไปให้ครอบคลุม 80% ของพื้นที่ - อปท. สนับสนุนงบประมาณ - สำรวจประชากรสุนัขแมวอย่างละเอียด และต่อเนื่อง และบันทึกการทำวัคซีนอย่าง ต่อเนื่อง

11 แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า 3. ควบคุมประชากรสุนัข - ออกระเบียบเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง - มีมาตรการลดประชากรสุนัขที่ไม่มี เจ้าของ - ฉีดยาคุมกำเนิดและทำหมันสุนัข - ทำทะเบียนผู้เลี้ยงหรือครอบครองสุนัข และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข

12 แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า 4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อให้ ตระหนักถึงอันตรายจากสัตว์ที่ตายไม่ ทราบสาเหตุ - การส่งหัวสัตว์ที่สงสัยตรวจหาโรคพิษ สุนัขบ้า - การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน คนที่ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555 แนวโน้มผู้สัมผัสโรคที่มารับการดูแล รักษา ลดลง จำนวนผู้สัมผัสโรคในเขตจังหวัดสระบุรี ปี 2553-2555 ปี 2553ปี 2554ปี 2555 5,131.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google