งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด น. ส. สถาพร ลิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนงเยาว์ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด น. ส. สถาพร ลิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนงเยาว์ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด น. ส. สถาพร ลิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนงเยาว์ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น. ส. กัญญา สวัสดิผล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายณัฐวุฒิ แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ ๑๔ พนักงาน ราชการ ๖๖ ลูกจ้าง ๘๘ ลูกจ้างราย เดือน - - รวม ๒๘ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ ๔๔ พนักงานราชการ -- ลูกจ้าง ๔๔ พนักงานจ้างเหมา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ ๔๔ พนักงาน ราชการ ๓๓ ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการผัง เมือง ข้าราชการ ๓๓ พนักงานราชการ ๓๓ ลูกจ้าง ๔๔ พนักงานจ้างเหมา -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ ๓๓ พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้าง -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สระบุรี อัตราว่าง ข้าราชการ - อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - อัตรากำลังสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8901,7802,670 3,560 4,4505,3406,2307,1208,0108,9009,79010,680 1,0021,8872,5973,6184,4685,3546,2057,111 1.1 งานสารบรรณ 9851,8392,5283,5204,3425,2066,0396,909 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 3226378701,2201,5101,8052,0602,355 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 149265361493598716859981 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1602803905306407659151,045 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 3226098421,1921,4821,7772,0322,327 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 32486585112143173201 1.2 การเงิน & บัญชี 15436085107125137166 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 1138537596113125150 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 12367889 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 33444447 1.3 พัสดุ 25 91319232936 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 1246891214 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) -223681014 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 11111111

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 4 ผัง 2.1 ชุมชนหินกอง - โคกแย้ ข.2-5 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ผล ข.2 2.2 ชุมชนทับกวาง ข.4-6 ข.4 ข.5 ข.6 ผล ข.4 2.3 เมืองแก่งคอย ข.3-4 ข.3 ข.4 ผล ข.3 2.4 เมืองพระพุทธบาท ประเมิน ผลผัง ข.1 ข.2 ข.3 ผล ข.1 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล (2 ผัง ) ข.1-5 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 3.1 เทศบาลตำบล มวกเหล็ก ข.1 ข.2 3.2 เทศบาลตำบลวังม่วง ข.1 ข.2

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 96090180270360450540610700780870915960 761632263634477529291,022 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 100122534475893101109 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 831025375974148163181 6.3 สำรวจ ( งาน ) 83612162227333949 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 80814203341597783 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 8048122026354045 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 384626 6280215323348 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 801730445261718092 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 501119324455687685 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 20245242530 7 งานบริการด้านผังเมือง 240 20 406080100120140160180200220240 42 85120170203276339355 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 37101423252839 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 816203950588182 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 316290117130193230234

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการ พัฒนา -------- 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 1 ครั้ง --- - ---- 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร --- - -4585 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 4 -------- 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง -2222222 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 100% --

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 4 โครงการ งบประมาณรวม 32,492,000 บาท 1.1 ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ( รั้ว ) ป้องกัน น้ำท่วมโรงพยาบาลสระบุรี 100% ----55510 1520 6.2000 ลบ. -------- 1.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ วัดปากบาง หมู่ 3 ต. งิ้วงาม อ. เสาไห้ จ. สระบุรี 100% ----55510 1520 13.5270 ลบ. -------- 1.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการ กัดเซาะ ตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วม บริเวณ ตำบลหินซ้อน 100% ----55510 1520 6.2100 ลบ. -------- 1.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการ กัดเซาะ ตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วม บริเวณ วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 100% ----55510 1520 6.5550 ลบ. --------

8 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1212 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท -------- ตรวจสอบสถานบริการ 17 ------ 3 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ( เผยแพร่ Website) 1,810 ครั้ง 1,219 ครั้ง 1,307 ครั้ง 1,409 ครั้ง 1,514 ครั้ง 1,411 ครั้ง 1,612 ครั้ง 1,318 ครั้ง 4 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 123456789101112 11111111 Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 2.0102 ลบ. -3%7%7% 12%16%25% 34%44%54%64%79%100% 1.97%7.63%11.46% 17.83%26% 27.8731.7538.59 1.1 งบดำเนินงาน 1.9502 ลบ. -3%7%7% 12%16%25% 34%44%54%64%79%100% 1.97%7.63%11.46% 17.83%26%27.87 31.7538.59 1.2 งบลงทุน 0.06 100% 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

10 ผังเมืองวันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 12 ม. ค.60 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 15 พ. ย.53 ผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน 21 ธ. ค.53 ผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท 25 ต. ค.57 ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง - โคกแย้ 24 ก. ค.55 ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง 24 ก. ค.55 ผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย 28 ธ. ค.54 ผังเมืองรวมเมืองหนองแค 26 มิ. ย.60 ผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง 7 ก. พ.60


ดาวน์โหลด ppt นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด น. ส. สถาพร ลิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนงเยาว์ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google