งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ว่าง หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง ว่าง เจ้าพนักงานธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ว่าง หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง ว่าง เจ้าพนักงานธุรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ว่าง หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง ว่าง เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส นายเฉลิม รัก มาก หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1311 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 99 รวม 2826 อัตราว่าง นายช่างโยธา = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 55 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6001,4002,200 3,000 3,8004,6005,4006,2007,0007,8008,6009,400 1,0623,3816771 1.1 งานสารบรรณ 1,0232,2153,2384,3634684573463256500 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2976529001,2931567165418041989 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 22550176010061271138715431693 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 2535117519701213126913891564 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 243541800107413551424154715 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 510152025344251 1.2 การเงิน & บัญชี 2769107138171214264299 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 18497696115140177200 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 515253547627081 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 45679121718 1.3 พัสดุ 1235455886101120134 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 49589151921 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 365913172124 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 520354164698089

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม 2554 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม – ผัง

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2,000 รายการ 1502504005507009009001,1001,3001,5001,7002,000 2234676669621169145916911975 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 150374671100139181222241 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 42050119158189213255278343 6.3 สำรวจ ( งาน ) 130154766112136211254266 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 601635454751608593 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 1001025374958738593 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 7505196135219256309345383 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 65122637486190112151 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 7514254463828892131 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 250184873135173192218274 7 งานบริการด้านผังเมือง 400306090130170200230260300330360400 184883102122139156162 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 5049131721293544 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1501125293136394331 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 2001130415365717887

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 10 20 304050607075 61 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 17 แห่ง 10 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 3 ครั้ง 11 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ -

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท 1.1. โครงการป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต งบประมาณ 14.764.7 ล้านบาท 300 ม. 2.21 5 1.48

8 กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1.36410 ( ลบ.) 12%33%60%100% 6.04%17.00%35.12%43.45%50.28%61.43%78.2779.64 1.1 งบดำเนินงาน 1.36410 ( ลบ.) 12%33%60%100% 6.04%17.00%35.12%43.45%50.28%61.43%68.3478.71 1.2 งบลงทุน 8.977214 50% 80%89%100% 79.78% 79.78 1.3 งบรายจ่ายอื่น 3 งบประมาณเบิกเลื่อมปี 25.1598 ลบ. 10%20%40%55%70%85%100% 10.67%14.29% 31.43%41.72%41.7265.72%

10 ผังเมือง วันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต 6 ก. ค. 2559


ดาวน์โหลด ppt นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ว่าง หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง ว่าง เจ้าพนักงานธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google