งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายทวี หอมหวล ว่าง นายเฉลิม รักมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายทวี หอมหวล ว่าง นายเฉลิม รักมาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายทวี หอมหวล ว่าง นายเฉลิม รักมาก
นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภูเก็ต นายเฉลิม รักมาก หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ว่าง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

2 อัตราว่าง นายช่างโยธา = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 1 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 5 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 9 รวม 28 26 อัตราว่าง นายช่างโยธา = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 600 1,400 2,200 3,000 3,800 4,600 5,400 6,200 7,000 7,800 8,600 9,400 1,062 3,381 6771 1.1 งานสารบรรณ 1,023 2,215 3,238 4,363 4684 5734 6325 6500 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 297 652 900 1,293 1567 1654 1804 1989 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 225 501 760 1006 1271 1387 1543 1693 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 253 511 751 970 1213 1269 1389 1564 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 243 541 800 1074 1355 1424 1547 15 (5) ส่ง (เรื่อง) 5 10 20 25 34 42 51 1.2 การเงิน & บัญชี 27 69 107 138 171 214 264 299 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 18 49 76 96 115 140 177 200 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 35 47 62 70 81 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 6 7 9 12 17 1.3 พัสดุ 45 58 86 101 120 134 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 8 19 21 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 13 24 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 41 64 80 89

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม 2554 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม – ผัง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2,000รายการ 150 250 400 550 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700 2,000 223 467 666 962 1169 1459 1691 1975 6.1 กรรมการ (คณะ) 37 46 71 100 139 181 222 241 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 420 50 119 158 189 213 255 278 343 6.3 สำรวจ (งาน) 130 15 47 66 112 136 211 254 266 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 60 16 35 45 51 85 93 6.5 ประมาณราคา (งาน) 10 25 49 58 73 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 750 96 135 219 256 309 345 383 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 65 12 26 48 61 90 151 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 75 14 44 63 82 88 92 131 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 18 173 192 218 274 7 งานบริการด้านผังเมือง 30 170 200 230 260 300 330 360 83 102 122 156 162 7.1 กรรมการ (คณะ) 4 9 13 17 21 29 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 11 31 36 39 43 7.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) 41 53 78 87

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 10 20 30 40 50 60 70 75 61 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 17 แห่ง ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ -

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1. โครงการป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ล้านบาท 300 ม. 2.215 1.48

8 Agenda กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) (ลบ.) 12% 33% 60% 100% 6.04% 17.00% 35.12% 43.45% 50.28% 61.43% 78.27 79.64 1.1 งบดำเนินงาน 68.34 78.71 1.2 งบลงทุน 50% 80% 89% 79.78% 79.78 1.3 งบรายจ่ายอื่น 3 งบประมาณเบิกเลื่อมปี ลบ. 10% 20% 40% 55% 70% 85% 10.67% 14.29% 31.43% 41.72% 41.72 65.72%

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 6 ก.ค. 2559


ดาวน์โหลด ppt ภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายทวี หอมหวล ว่าง นายเฉลิม รักมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google