งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุทรปราการ นายวิญญู หมั่นการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุทรปราการ นายวิญญู หมั่นการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุทรปราการ นายวิญญู หมั่นการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก
นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวดารณี คงกลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน = 1
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 16 14 พนักงานราชการ 6 5 ลูกจ้างประจำ รวม 28 25 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน = 1 พนักงานผังเมือง = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 738 1,636 2,498 3,241 4,360 5,416 6,109 7,073 8,094 9,214 10,277 11,561 921 1,887 2,520 3,465 4254 5,656 6,420 1.1 งานสารบรรณ 907 1,845 2,441 3,324 4055 5,302 6,018 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 269 547 745 996 1,231 1,461 1,679 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 104 207 273 374 459 639 720 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 160 335 401 564 669 937 1,034 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 373 754 1,016 1368 1688 2,222 2,521 (5) ส่ง (เรื่อง) 6 22 30 43 64 1.2 การเงิน & บัญชี 14 20 39 85 119 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 9 16 32 54 74 88 102 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 5 4 7 10 11 17 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - 1.3 พัสดุ 40 77 114 250 283 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 2 3 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 13 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 35 65 95 228 259

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 รายการ 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420 462 500 92 235 273 398 439 549 580 6.1 กรรมการ (คณะ) 80 16 34 39 44 50 58 67 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 90 12 25 32 55 61 72 6.3 สำรวจ (งาน) 3 7 11 15 18 22 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 1 4 10 6.5 ประมาณราคา (งาน) 2 13 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 230 164 182 281 293 381 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 5 - งานบริการด้านผังเมือง 268 430 526 644 744 841 7.1 กรรมการ (คณะ) 8 7.2ให้คำปรึกษา/บริการข้อมูล/แผนที่ (ครั้ง) 246 384 468 576 663 749 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ(เรื่อง) 40 71 82

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร - 10 20 40 45 50 55 60 65 75 47 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 25 โรง 15 25 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้ง 1 2 3 4 5 6

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณรายจ่ายปี สนง.เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงสถานศึกษา และศาสนสนสถาน 1.1.1 ก่อสร้างอาคารศาลาบำเพ็ญบุญและก่อสร้างอาคารศาลาโดมวัดบางด้วนใน (สุขกร) ม.5 ต.บางด้วน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ งบประมาณ 8,990,000 บาท 1 แห่ง 20 40 60 80 100 30 1.1.2 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดคลองเก้า หมู่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง ฯ จ.สมุทรปราการ งบประมาณ 2,996,000 บาท 75 1.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู หมู่ 2 ต.บางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ งบประมาณ 10,000,000 บาท 10 (ยังไม่เบิกจ่าย) 36

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1.1 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยฐานข้อมูล GIS ของเทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ 3 5 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการผังเมือง ในโรงเรียน -

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.1188 6% 12% 21% 27% 36% 43% 50% 60% 67% 77% 89% 100% 7.64% 18% 29.17% 38.54 49.75% 58.35% 69.81% 1.1 งบดำเนินงาน 1.0788 ลบ. 18.84% 30.44% 50.38% 57.38% 66.30% 78.20% 1.2 งบลงทุน 0.0400 - 0.83% 3.33% 5.83% 8.33% 10.83% 26.08% 27.75% 51.08% 74.41% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ 21 มิ.ย.51 51 52-53 50 54 55 56


ดาวน์โหลด ppt สมุทรปราการ นายวิญญู หมั่นการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google