งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวอัจฉรา เทพไชย นักผังเมืองชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวอัจฉรา เทพไชย นักผังเมืองชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวอัจฉรา เทพไชย นักผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง นายนกน้อย วีระ วัฒนากุล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1211 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 2423 อัตราว่าง ( หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ) มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ 22 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 21 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ลูกจ้างเหมาบริการ 11 * ( ลูกจ้างประจำช่วยราชการกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ 2 คน ลูกจ้างเหมาบริการ 2 คน

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย สะสม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 9, ,4602,240 2,970 3,7754,6005,2006,2007,2007,9008,6009, ,6632, งานสารบรรณ 9, ,4252,1752,8753,6554,4505,0255,9856,9657,6208,2759,240 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) (6) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 378 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) -10 (4) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -68 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 3610 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 155 (4)

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย สะสม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 3 ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัด ชุมพร แผนข.17 ข.18 ผลข ปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองชุมพร แผนข.5 ข.6 ข.7 ข.8 ผลข ผังเมืองรวมชุมชน ท่าแซะ - เนินสันติ แผนข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ผลข.3 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 2 ผัง 3.1 ผังเมืองรวมเมือง หลังสวน ( ถ่ายโอนภารกิจ แผนข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ผังข ผังเมืองรวมชุมชน ปากน้ำหลังสวน ( ถ่ายโอน ภารกิจ ) แผนข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ผังข.4 4 ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล 2 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลละแม แผนข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ผังข เทศบาลตำบลทุ่งตะ ไคร แผนข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ผังข.1

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย สะสม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 630 ผล กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง 150 ผล กรรมการ ( คณะ ) 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 333

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย สะสม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 1 แห่ง 1 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 90 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ.... แห่ง ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 1 ครั้ง -100% - 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ …. แห่ง 100% - 13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมทะเล 13.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านปากมหาด บ้านบางตุ่ม ต. ท่า ยาง อ. เมือง จ. ชุมพร งบปี 2556 (7,650,000) 2 แห่ง 1 แห่ง % 13.2 ก่อสร้างเขื่อนป้อกันตลิ่งริม คลองท่าตะเภา บริเวณวัดวิหารคง คาราม หมู่ 6 ต. บางลึก อ. เมือง จ. ชุมพร งบปี 2556 (4,500,000) 1 แห่ง %

7 ที่กิจกรรม เป้าหม าย สะสม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน โครงการให้ความรู้ด้านผัง เมืองใน โรงเรียน 5 ครั้ง โครงการ “ คลินิกช่าง เคลื่อนที่ ” 8 ครั้ง ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร ตรวจสอบสถานบริการ.... ครั้ง การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 8 ครั้ง -- 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 8 ครั้ง -- 6 ตรวจสอบโรงแรม 5 ครั้ง Agenda

8 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) ลบ % 1 %2%12%18%27%37%47%57%73%89%100% %1.95% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 3%10%20%25%32%42%50%58%67%74%82%100% 2.54%13.60%18.23% 1.2 งบลงทุน ลบ. 10%16%26%36%46%56%73%90%100% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

9 ผังเมืองวันหมดอายุป ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร เมืองชุมพร 8 ธ. ค 48 3 เมืองหลังสวน 2 ก. ค ชุมชนปากน้ำหลังสวน 23 มิ. ย ชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ --


ดาวน์โหลด ppt นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวอัจฉรา เทพไชย นักผังเมืองชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google