งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าง น. ส. สถาพร ลิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนงเยาว์ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น. ส. กัญญา สวัสดิผล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าง น. ส. สถาพร ลิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนงเยาว์ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น. ส. กัญญา สวัสดิผล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าง น. ส. สถาพร ลิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนงเยาว์ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น. ส. กัญญา สวัสดิผล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายณัฐวุฒิ แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ ๑๔๑๓ พนักงาน ราชการ ๖๖ ลูกจ้าง ๘๘ ลูกจ้างราย เดือน - - รวม ๒๘ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ ๔๔ พนักงานราชการ -- ลูกจ้าง ๔๔ พนักงานจ้างเหมา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ ๔๔ พนักงาน ราชการ ๓๓ ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการผัง เมือง ข้าราชการ ๓๓ พนักงานราชการ ๓๓ ลูกจ้าง ๔๔ พนักงานจ้างเหมา -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ ๓๓ พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้าง -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สระบุรี อัตราว่าง ข้าราชการ ๑ อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - อัตรากำลังสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8901,7802,670 3,560 4,4505,3406,2307,1208,0108,9009,79010,680 1,0021,8872, งานสารบรรณ 9851,8392,528 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 123 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ 25 9 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 124 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) -22 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 111

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 4 ผัง 2.1 ชุมชนหินกอง - โคกแย้ ข.2-5 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ผล ข ชุมชนทับกวาง ข.4-6 ข.4 ข.5 ข.6 ผล ข เมืองแก่งคอย ข.3-4 ข.3 ข.4 ผล ข เมืองพระพุทธบาท ประเมิน ผลผัง ข.1 ข.2 ข.3 ผล ข.1 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล (2 ผัง ) ข.1-5 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ข เทศบาลตำบลวังม่วง ข.1

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการ พัฒนา สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 1 ครั้ง การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 100% --

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 4 โครงการ งบประมาณรวม 32,492,000 บาท 1.1 ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ( รั้ว ) ป้องกัน น้ำท่วมโรงพยาบาลสระบุรี 100% ลบ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ วัดปากบาง หมู่ 3 ต. งิ้วงาม อ. เสาไห้ จ. สระบุรี 100% ลบ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการ กัดเซาะ ตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วม บริเวณ ตำบลหินซ้อน 100% ลบ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการ กัดเซาะ ตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วม บริเวณ วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 100% ลบ. ---

8 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท --- ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 1,810 ครั้ง 1,219 ครั้ง 1,307 ครั้ง 4 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) ลบ. -3%7%7% 12%16%25% 34%44%54%64%79%100% 1.97%7.63%11.46% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. -3%7%7% 12%16%25% 34%44%54%64%79%100% 1.97%7.63%11.46% 1.2 งบลงทุน % 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

10 ผังเมืองวันหมดอายุป ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 12 ม. ค.60 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 15 พ. ย.53 ผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน 21 ธ. ค.53 ผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท 25 ต. ค.57 ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง - โคกแย้ 24 ก. ค.55 ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง 24 ก. ค.55 ผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย 28 ธ. ค.54 ผังเมืองรวมเมืองหนองแค 26 มิ. ย.60 ผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง 7 ก. พ.60


ดาวน์โหลด ppt ว่าง น. ส. สถาพร ลิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนงเยาว์ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น. ส. กัญญา สวัสดิผล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google