งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา ทักษะการจำเครื่องมือ ในรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของ นักศึกษาระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้าห้อง ชฟ.2102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา ทักษะการจำเครื่องมือ ในรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของ นักศึกษาระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้าห้อง ชฟ.2102."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา ทักษะการจำเครื่องมือ ในรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของ นักศึกษาระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้าห้อง ชฟ.2102 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นาเชียงใหม่

2 จากหลักสูตรการเรียนการสอนของทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่นั้นได้จัดให้มีรายวิชากิจกรรม องค์การวิชาชีพ 3 ในระดับปวช. ปีที่ 2 ของ ทุกสาขาวิชา ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขางานติดตั้ง ไฟฟ้า ห้อง 2102 นั้นก็ได้เรียนเกี่ยวกับ โปรแกรม Macromedia Authorware ผู้สอนได้พบว่านักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับ การจำสัญลักษณ์ไอคอนของโปรแกรม ไม่ได้ อีกทั้งชื่อของสัญลักษณ์เหล่านั้นเป็น ชื่อภาษาอังกฤษทั้งหมดทำให้ยากที่จะ จดจำสัญลักษณ์ควบคู่กันไป ปัญหาการวิจัย

3 จึงทำให้เกิดปัญหาติดขัดเรื่องการใช้งาน และการเรียกสัญลักษณ์มาทำงาน ทำให้ เรียนได้ช้า เพราะต้องคอยทบทวนซ้ำๆ และต้องชี้สัญลักษณ์ควบคู่ไปทุกครั้งที่ใช้ งาน ทำให้ไม่สามารถทำงานให้เสร็จ ภายในคาบเรียนนั้นๆ ได้ บางครั้งส่งงานไม่ ทันและไม่มีคะแนน ผู้สอนจึงได้คิด วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทบทวน เพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบเรียนในหนังสือ เรียน โดยที่ผู้สอนได้ทำการออกแบบแบบ ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการจำเครื่องมือ ของโปรแกรม Macromedia Authoreware ปัญหาการวิจัย

4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาทักษะการจำเครื่องมือในรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ห้อง ชฟ.2102 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ ได้ใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการจำ เครื่องมือในรายวิชากิจกรรมองค์การ วิชาชีพ 3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

5

6

7

8 สรุปผลการวิจัย จากการจากการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาทักษะการจำเครื่องมือในรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 นั้นพบว่า นักศึกษาสามารถจดจำเครื่องมือต่างๆ ใน โปรแกรมได้ดีขึ้นและสามารถใช้งานได้ อย่างสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อ การเรียนและการทำใบงานปฏิบัติได้ดีขึ้น ช่วยให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกอยากเรียน และสนุกกับการทำกิจกรรมในห้องเรียนทำ ให้ส่งผลต่อผลการเรียนที่ดีขึ้นตามลำดับ

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถนำผลการวิจัยที่มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของนักศึกษาระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขา งานติดตั้งไฟฟ้าห้อง ชฟ.2102 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ไปพัฒนาร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ สามารถนำผลการวิจัยที่ได้ นำไป พัฒนาการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนในสาขาอื่น ๆ จากการศึกษาวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการจำนั้นสามารถ ใช้ได้กับการศึกษาทุกระดับชั้น


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา ทักษะการจำเครื่องมือ ในรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของ นักศึกษาระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้าห้อง ชฟ.2102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google