งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อสมการ 1.1) อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ลักษณะของอสมการ )

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ลักษณะของอสมการ นักเรียนเคยเรียน เรื่อง การเขียน ประโยคเกี่ยวกับ จำนวนให้ เป็น ประโยคที่ใช้ สัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์มาแล้ว เช่น นักเรียนเคยเรียน เรื่อง การเขียน ประโยคเกี่ยวกับ จำนวนให้ เป็น ประโยคที่ใช้ สัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์มาแล้ว เช่น

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง “ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับหก ” เขียนได้เป็น 3x = 6 “ สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า สี่อยู่เจ็ด ” “ สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า สี่อยู่เจ็ด ” เขียนได้เป็น 2x – 4 = 7

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง นอกจากนี้ยังเคยรู้จัก สัญลักษณ์ต่อไปนี้ < แทนความสัมพันธ์น้อยกว่าหรือไม่ถึง > แทนความสัมพันธ์มากกว่าหรือเกิน ≠ แทนความสัมพันธ์ไม่เท่ากับหรือไม่เท่ากัน

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง นอกจากสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว เรายังใช้สัญลักษณ์ นอกจากสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว เรายังใช้สัญลักษณ์ ≤ แทนความสัมพันธ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ≥ แทนความสัมพันธ์มากกว่าหรือเท่ากับ

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เช่น x ≤ 2 อ่านว่า x น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 2 x < 2 หรือ x = 2 x ไม่เกิน 2 หมา ยถึง อีกนัยหนึ่งคือ

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง a ≥ b อ่านว่า a มากกว่า หรือ เท่ากับ b หมายถึง a > b หรือ a = b a ไม่น้อยกว่า b อีกนัย หนึ่งคือ

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เมื่อให้ x เป็นตัวแปร แทนจำนวน ๆ หนึ่ง นักเรียนจะเขียนเป็นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ได้ดังนี้ 1) ผลบวกของสามกับเจ็ดน้อยกว่าสิบห้า 3 + 7 < 15 ( ไม่มีตัวแปร )

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2) ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าเก้า 5x < 9 3) ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับห้า มากกว่าสิบสอง x + 5 > 12

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 4) เศษสี่ส่วนห้าของ ผลบวกของจำนวน จำนวนหนึ่งกับแปดไม่ เท่ากับสิบห้า 5) เศษสองส่วนสามของจำนวน ๆ หนึ่ง ไม่เกินหก (x + 8) ≠ 15 4 4 5 5 x ≤ 6 2 2 3 3

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 6) สองเท่าของผลต่างของจำนวน ๆ หนึ่ง กับสี่ไม่น้อยกว่าสาม 2 (x – 4) ≥ 3 ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ข้างต้น เป็นตัวอย่างของ อสมการ

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เป็นประโยคที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์ เป็นประโยคที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์ สรุป อสมการ, ≤, ≥, ≠ แสดงความสัมพันธ์

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ในแต่ละอสมการอาจมีตัวแปร หรือ ไม่มีตัวแปรก็ได้ ถ้าอสมการมีตัวแปร ตัวแปรนั้นจะแทน จำนวนจริงใด ๆ ( ถ้าไม่ระบุเงื่อนไขของ ตัวแปรไว้ )

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ตัวอย่างของ อสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว เช่น 1) 3x < 8 2) 2x + 5 > 7 3) ≤ 4 a 2

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 4) (y + 1 ) ≥ 15 6 6 7 7 หมายเหตุ อสมการที่มีตัว แปรอาจ เป็นจริง หรือไม่ เป็นจริง ขึ้นอยู่ กับค่าของตัวแปร 6) 1.5 m – 3 ≠ 2 5) y ≥ 2y – 3 3 3 4 4


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google