งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาดและการ วางแผนการตลาดทางตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาดและการ วางแผนการตลาดทางตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาดและการ วางแผนการตลาดทางตรง

2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ทางการตลาด  การวิเคราะห์โอกาส ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาส ทางการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด การแบ่งส่วนตลาด และกำหนดตลาด เป้าหมาย และกำหนดตลาด เป้าหมาย

3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุลภาคหรือสภาพแวดล้อม ภายใน วัตถุประสงค์ทางการตลาด ของบริษัท กลยุทธ์ส่วนประสม การตลาด ทรัพยากรของบริษัท การวิเคราะห์โอกาส ทางการตลาด

4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมห ภาค สภาพแวดล้อมทาง ประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย การแข่งขัน เทคโนโลยี ผู้ให้บริการสนับสนุนการตลาด ทางตรง

5 การแบ่งส่วนตลาดและ กำหนดตลาดเป้าหมาย การแบ่งส่วนตลาด การแบ่งส่วนตลาด o o หลักเกณฑ์การแบ่งส่วน ตลาดผู้บริโภค o o หลักเกณฑ์การแบ่งส่วน ตลาดธุรกิจและ ตลาดองค์กร

6 การแบ่งส่วนตลาดและ กำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตลาดเป้าหมาย o o การประเมินส่วนตลาด o o การเลือกส่วนตลาด

7 รูปแบบการตลาดทางตรงตาม รูปแบบการตลาดทางตรงตาม ตลาดเป้าหมายหรือ กลุ่มเป้าหมาย o o การตลาดทางตรงแบบธุรกิจกับ ผู้บริโภค ( B to C) o o การตลาดทางตรงแบบธุรกิจกับ ธุรกิจ (B to B) o o การตลาดทางตรงแบบธุรกิจกับ หน่วยงานของรัฐบาล (B to G) o o การตลาดทางตรงแบบผู้บริโภค กับผู้บริโภค (C to C) การแบ่งส่วนตลาดและ กำหนดตลาดเป้าหมาย

8 การพัฒนาตลาดเป้าหมาย การพัฒนาตลาดเป้าหมาย o o แนวโน้มการพัฒนาตลาด เป้าหมาย o o การจัดการตลาดเป้าหมายให้ เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบ o o การพัฒนาตลาดเป้าหมายสู่ ผู้สนับสนุนกิจการ o o การใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อการ ขายร่วม o o การใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อ การตลาดร่วม การแบ่งส่วนตลาดและ กำหนดตลาดเป้าหมาย

9 การวางแผนการตลาด ทางตรง   การกำหนดวัตถุประสงค์ การตลาดทางตรง วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ   การวางแผนจัดกลยุทธ์ องค์ประกอบ การตลาดทางตรง การตลาดแบบเชื่อมโยง การตลาดแบบผสมผสาน

10 การประยุกต์ใช้การตลาดทางตรงกับการตลาด ทั่วไป การตลาด ทางตรง กลยุทธ์การวาง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การตลาด ทั่วไป การวิจัยทางการ สื่อสาร การสื่อสารทาง การตลาด การโฆษณาเพื่อ การตอบกลับ โดยตรง การวิจัยทางการ สื่อสาร การสื่อสารทาง การตลาด การโฆษณา ทั่วไป กลยุทธ์การ สร้างสรรค์ งานโฆษณา สื่อ โฆษณา สื่อ ทางตร ง สื่อมวลช น ผู้รับสาร สื่อมวลช น สื่อ โฆษณา การตลาดแบบ เชื่อมโยง

11 การตลาดแบบ ผสมผสาน การตลาด ทางตรง การตลาด ทั่วไป การวิจัยการ สื่อสาร การสื่อสารทาง การตลาด การโฆษณาแบบ ผสมผสาน กลยุทธ์การ โฆษณา เพื่อการตอบกลับ โดยตรง กลยุทธ์การ โฆษณาทั่วไป สื่อ โฆษณา สื่อมวลช น สื่อ ทางตรง ผู้รับสาร

12


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาดและการ วางแผนการตลาดทางตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google