งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Draft Application Report

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Draft Application Report"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Draft Application Report
Strengths GAPs OFI Re-write Knowledge Gaps Process Gaps To Improve To Prioritize Information Perception ขข ขก Data Gathering ทำความเข้าใจเกณฑ์ Confirm Strengths

2 องค์กรของเรากับความท้าทายที่รายล้อม
C Parent corporation Society/community Raw material/ component supplier Economic condition Priorities Regulation/policy Economic Competitors Government Concerns Cust-omer Share holders Market Products Services Needs Entity Dividends Capital The Business Money Resource provider Technology People วิสัยทัศน์ของเรา ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P D C A P D C A P D C A P D C A P D C A P D C A องค์กรของเรา

3 วัด : Awareness ของบุคลากร พฤติกรรม การปฏิบัติตนของบุคลากร
1.1 ก. การกำหนดทิศทางของส่วนราชการ Input Process Output Outcome/ Impact นโยบาย รัฐบาล ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย บุคลากร กฎหมาย สังคม ชุมชน ประชาชน ผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ชุมชน มีความสุข ความพึงพอใจ การกำหนดทิศทาง ทิศทางขององค์กร การสื่อสาร ความเข้าใจของ บุคลากร การสร้างบรรยากาศ พฤติกรรม/ การปฏิบัติ การเป็นแบบอย่างที่ดี วัด : Awareness ของบุคลากร พฤติกรรม การปฏิบัติตนของบุคลากร

4 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนนำไปสู่การปฏิบัติ
Input Process Output Outcome/ Impact พันธกิจ ผู้รับบริการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร กฎหมาย สังคม ชุมชน ความท้าทาย ความเสี่ยง คู่เปรียบเทียบ แผนมีความสอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ปฏิบัติตามแผน วางแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดแผน แผนนำไปสู่การปฏิบัติ ทบทวน ติดตามผล ความสำเร็จของแผน ปรับปรุง วัด : ความสำเร็จตามแผน ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

5 วัด : ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ขององค์กร ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ
3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Input Process Output Outcome/ Impact กลยุทธ์ ผู้รับบริการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่แข่งขัน คู่เปรียบเทียบ กำหนดกลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ ตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ รับฟังความต้องการ จัดกระบวนการ ตอบสนอง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สร้างความสัมพันธ์ ลดข้อร้องเรียน จัดการข้อร้องเรียน วัด : ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ขององค์กร ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ วัดผลความพึงพอใจ

6 Driver System Result 1.การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์ หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ 5.3 การสร้างความผาสุกและ ความพึงพอใจแก่บุคลากร 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.4 มิติด้านด้านการพัฒนาองค์กร 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการฯ 3.2 ความสัมพันธ์ และความพึง พอใจของ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ ผลการดำเนินการ ของส่วนราชการ 4.2 การจัดการ สารสนเทศ และ ความรู้ 6. การจัดการกระบวนการ 6.1 กระบวนการที่ สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการ สนับสนุน

7 1 1.2 1.1 1.2 ข 1.1 ข 1.2 ข (8) 1.1 ก 1.2 ค 1.1 ค (5) 1.1 ค (4) 1.2 ก 1.2 ข (10) 1.1 ค 1.2 ข (9) 1.1 ค (7) 1.1 ค (6) ปัญหา

8 4.1 ก. การวัดผลการ ดำเนินงานขององค์กร
4.1 ข. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 1.1 ข. ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารทบทวนเป็นประจำ 2.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 7 Result


ดาวน์โหลด ppt Draft Application Report

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google