งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GAPs Knowledge Gaps Process Gaps Perception ทำความเข้าใจเกณฑ์ To Improve To Prioritize Strengths Confirm Information Data Gathering Draft Application Report.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GAPs Knowledge Gaps Process Gaps Perception ทำความเข้าใจเกณฑ์ To Improve To Prioritize Strengths Confirm Information Data Gathering Draft Application Report."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GAPs Knowledge Gaps Process Gaps Perception ทำความเข้าใจเกณฑ์ To Improve To Prioritize Strengths Confirm Information Data Gathering Draft Application Report Strengths Re-write ข OFI ขกขก

2 Parent corporationSociety/community Raw material/ component supplier Economic conditionPrioritiesRegulation/policy Economic Competitors Government Concerns Cust- omer Share holders Market Products Services Needs Entity Dividends Capital The Business Money Resource provider Technology People องค์กรของเรา วิสัยทัศน์ของเรา องค์กรของเรากับความท้าทายที่รายล้อม ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การมุ่งเน้น ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย กระบวนการ P D C A P D C A P D C A P D C A P D C A P D C A C

3 InputProcess Outcome/ Impact Output นโยบาย รัฐบาล ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เครือข่าย บุคลากร กฎหมาย สังคม ชุมชน การกำหนด ทิศทาง การสื่อสาร การสร้าง บรรยากาศ การเป็น แบบอย่างที่ดี ทิศทางขององค์กร ความเข้าใจของ บุคลากร พฤติกรรม / การปฏิบัติ ประชาชน ผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ชุมชน มีความสุข ความพึงพอใจ 1.1 ก. การกำหนดทิศทางของส่วนราชการ วัด : Awareness ของบุคลากร พฤติกรรม การปฏิบัติตนของบุคลากร

4 InputProcess Outcome/ Impact Output พันธกิจ ผู้รับบริการ ฯ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย บุคลากร กฎหมาย สังคม ชุมชน ความท้า ทาย ความเสี่ยง คู่ เปรียบเทีย บ วางแผน ยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดแผน ทบทวน ติดตามผล ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ แผน นำไปสู่ การ ปฏิบัติ ความ สำเร็จ ของ แผน แผนมี ความ สอดคล้อ งกับ ทิศทาง และความ ต้องการ ของ ผู้รับบริกา รและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย และได้ ปฏิบัติ ตามแผน 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ วัด : ความสำเร็จตามแผน ผลการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์

5 InputProcess Outcome/ Impact Output กลยุทธ์ ผู้รับบริการ ฯ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คู่แข่งขัน คู่ เปรียบเทีย บ กำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการ รับฟังความ ต้องการ สร้าง ความสัมพันธ์ จัดการข้อ ร้องเรียน ความ ต้องกา รของ ผู้รับบริ การ ความ พึง พอใจ ของ ผู้รับบริ การ ลดข้อร้องเรียน ตอบสน องความ ต้องการ และ สร้าง ความ ประทับใ จต่อ ผู้รับบริ การ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัด : ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ขององค์กร ความเชื่อมั่นของ ผู้รับบริการ จัดกระบวนการ ตอบสนอง วัดผลความ พึงพอใจ

6 1. การนำ องค์กร 1.1 การนำ องค์กร 1.2 ความ รับผิดชอบ ต่อ สังคม 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 2.1 การ จัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.2 การ ถ่ายทอดกล ยุทธ์ หลักเพื่อ นำไปปฏิบัติ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรู้ ของบุคลากร และการ สร้างแรงจูงใจ 5.3 การสร้าง ความผาสุกและ ความพึง พอใจแก่บุคลากร 3. การให้ ความสำคัญ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้ เกี่ยวกับ ผู้รับ บริการฯ 3.2 ความสัมพันธ์ และ ความพึง พอใจ ของ ผู้รับ บริการฯ 4. การวัด การ วิเคราะห์ และ การจัดการ ความรู้ 4.1 การวัด และวิเคราะห์ ผลการ ดำเนินการ ของส่วน ราชการ 4.2 การ จัดการ สารสนเทศ และ ความรู้ 6. การจัดการ กระบวนการ 6.1 กระบวนการที่ สร้าง คุณค่า 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 มิติด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.4 มิติด้านด้านการพัฒนา องค์กร Driver System Result

7 1 ปัญ หา 1.1 1.2 1.1 ก 1.1 ข 1.2 ข 1.2 ก 1.2 ข (8) 1.1 ค 1.2 ค 1.2 ข (9) 1.2 ข (10) 1.1 ค (7) 1.1 ค (6) 1.1 ค (4) 1.1 ค (5)

8 4.1 ก. การวัดผลการ ดำเนินงานขององค์กร 4.1 ข. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 1.1 ข. ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารทบทวนเป็นประจำ 2.1 การวางแผน ยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดแผน สู่การปฏิบัติ 7 Result


ดาวน์โหลด ppt GAPs Knowledge Gaps Process Gaps Perception ทำความเข้าใจเกณฑ์ To Improve To Prioritize Strengths Confirm Information Data Gathering Draft Application Report.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google