งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ โครงการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ โครงการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์

2 ที่มาของโครงการ โครงการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของ สมาชิกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน

3 จุดมุ่งหมายของโครงการ 1. การสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์ ด้วยการ ปลูกฝังอุดมการณ์หลักการของสหกรณ์อย่างทั่วถึง การ ให้สมาชิกเป็นศูนย์กลางการจัดตั้งและส่งเสริมระบบ สหกรณ์ การเพิ่มศักยภาพกาบริหารและคุณภาพชีวิตของ สมาชิกสหกรณ์ 2. การพัฒนาระบบการบริหารสหกรณ์ให้ทันสมัย มีการ กำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ตรงกับความต้องการของสมาชิก การนำแผน กลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน และการมีระบบการบริหารความเสี่ยงและมี ระบบการตรวจสอบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์ 3. การพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยืนได้ด้วย ตนเอง โดยจะพัฒนาสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืน สู่สหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีความเข้มแข็งทั้งในด้าน เศรษฐกิจและสังคม

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ หรือประกอบ ธุรกิจตามแต่วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น โดยช่วย ให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในหมู่สมาชิก 3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 4. จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ของ สหกรณ์ 5. ให้มีเงินกู้แก่สมาชิก 6. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่ สมาชิกและครอบครัว

5 ขอบเขตของโครงการของสัปดาห์ จัดทำระบบสมาชิก และ วิเคราะห์วางแผน ระบบสหกรณ์เพื่อให้มีความเข้าใจภายในระบบ มากยิ่งขึ้น

6 ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ จัดทำระบบสมาชิก จัดประชุมสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เข้าใจใน โครงการที่จัดทำขึ้น แบ่งงานให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม

7 ประโยชน์ของสหกรณ์ 1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน โดยความสมัครใจ จึงทำให้ เกิดความผูกพันระหว่างสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต เนื่องจากสมาชิก สามารถนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่มาผลิตเป็นผลผลิต หรือผิลต ภัณฑ์ของสมาชิก เพื่อรวบรวมเข้ากองกลาง วิธีนี้เรียกว่า “ วิธี กงสี ” ทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต การตลาดและ การขนส่ง 3. สนับสนุนการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะอย่าง หรือตามชุมชน ตำบล ภูมิภาค เช่น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 4. ระบบสหกรณ์ จะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง กล่าวคือสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิต บริโภค แลกเปลี่ยน จำแนกแจกจ่าย จัดสรรผลตอบแทนแก่ เจ้าของปัจจัยการผลิต เพื่อการดำรงชีพ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก

8 ข้อเสียของระบบสหกรณ์ 1. หากสมาชิกไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากสหกรณ์ได้เต็มที่ เป็นผลให้การใช้ ปัจจัยการผลิตที่มีจำกัด ไม่มีประสิทธิภาพ 2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้มี การแข่งขันสูง การบริหารยจัดการของสหกรณ์จึง มีความสำคัญ เพื่อดำเนินการตัดสินใจจะผลิต อะไร ผลิตเพื่ออะไร ผลิตอย่างไร

9 สมาชิกกลุ่ม 1. 51531893 นางสาวปิยพร บัวงาม ( หัวหน้ากลุ่ม ) 2. 51533330 นายกฤษติณ ดาวอรุณเกียรติ ( รองหัวหน้า กลุ่ม ) 3. 51533323 นายกฤษฎา อ่อนนุ่ม 4. 51533378 นางสาวขวัญฤดี เนียงภา 5. 51535563 นายอณัฐพร ครุฑธมงคล 6. 51535617 นายอรรถพล เตชะบุตรศรี 7. 51535440 นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ 8. 51535464 นางสาววรัฏฐา สังข์แก้ว 9. 51535327 นายธนาวุฒิ คำพา 10.51535198 นายชลธวัช ศรีศาลา 11.51034653 มงคล ด่านปรีดา


ดาวน์โหลด ppt Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ โครงการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google