งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ โครงการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ โครงการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์

2 ที่มาของโครงการ โครงการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของ สมาชิกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน

3 จุดมุ่งหมายของโครงการ 1. การสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์ ด้วยการ ปลูกฝังอุดมการณ์หลักการของสหกรณ์อย่างทั่วถึง การ ให้สมาชิกเป็นศูนย์กลางการจัดตั้งและส่งเสริมระบบ สหกรณ์ การเพิ่มศักยภาพกาบริหารและคุณภาพชีวิตของ สมาชิกสหกรณ์ 2. การพัฒนาระบบการบริหารสหกรณ์ให้ทันสมัย มีการ กำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ตรงกับความต้องการของสมาชิก การนำแผน กลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน และการมีระบบการบริหารความเสี่ยงและมี ระบบการตรวจสอบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์ 3. การพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยืนได้ด้วย ตนเอง โดยจะพัฒนาสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืน สู่สหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีความเข้มแข็งทั้งในด้าน เศรษฐกิจและสังคม

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ หรือประกอบ ธุรกิจตามแต่วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น โดยช่วย ให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในหมู่สมาชิก 3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 4. จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ของ สหกรณ์ 5. ให้มีเงินกู้แก่สมาชิก 6. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่ สมาชิกและครอบครัว

5 ขอบเขตของโครงการของสัปดาห์ จัดทำระบบสมาชิก และ วิเคราะห์วางแผน ระบบสหกรณ์เพื่อให้มีความเข้าใจภายในระบบ มากยิ่งขึ้น

6 ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ จัดทำระบบสมาชิก จัดประชุมสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เข้าใจใน โครงการที่จัดทำขึ้น แบ่งงานให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม

7 ประโยชน์ของสหกรณ์ 1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน โดยความสมัครใจ จึงทำให้ เกิดความผูกพันระหว่างสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต เนื่องจากสมาชิก สามารถนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่มาผลิตเป็นผลผลิต หรือผิลต ภัณฑ์ของสมาชิก เพื่อรวบรวมเข้ากองกลาง วิธีนี้เรียกว่า “ วิธี กงสี ” ทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต การตลาดและ การขนส่ง 3. สนับสนุนการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะอย่าง หรือตามชุมชน ตำบล ภูมิภาค เช่น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 4. ระบบสหกรณ์ จะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง กล่าวคือสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิต บริโภค แลกเปลี่ยน จำแนกแจกจ่าย จัดสรรผลตอบแทนแก่ เจ้าของปัจจัยการผลิต เพื่อการดำรงชีพ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก

8 ข้อเสียของระบบสหกรณ์ 1. หากสมาชิกไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากสหกรณ์ได้เต็มที่ เป็นผลให้การใช้ ปัจจัยการผลิตที่มีจำกัด ไม่มีประสิทธิภาพ 2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้มี การแข่งขันสูง การบริหารยจัดการของสหกรณ์จึง มีความสำคัญ เพื่อดำเนินการตัดสินใจจะผลิต อะไร ผลิตเพื่ออะไร ผลิตอย่างไร

9 สมาชิกกลุ่ม นางสาวปิยพร บัวงาม ( หัวหน้ากลุ่ม ) นายกฤษติณ ดาวอรุณเกียรติ ( รองหัวหน้า กลุ่ม ) นายกฤษฎา อ่อนนุ่ม นางสาวขวัญฤดี เนียงภา นายอณัฐพร ครุฑธมงคล นายอรรถพล เตชะบุตรศรี นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ นางสาววรัฏฐา สังข์แก้ว นายธนาวุฒิ คำพา นายชลธวัช ศรีศาลา มงคล ด่านปรีดา


ดาวน์โหลด ppt Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ โครงการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google