งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning) กระบวนการบริหารการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning) กระบวนการบริหารการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning) กระบวนการบริหารการตลาด (Marketing Management Process) การวางแผนการตลาด (Marketing Planning) 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning) การวางแผนระดับธุรกิจ (Business Level) ผู้บริหารระดับสูงและ ระดับกลางร่วมมือกันกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) ภารกิจ (mission) นโยบาย (policy) และเป้าประสงค์รวม (goal) ของธุรกิจเพื่อเป็นกรอบในการ บริหารงานภายในองค์กรไว้ การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย และเป้าประสงค์ และทำการ สื่อสาร (communication) ภายในองค์กร การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ หรือ SBUs (Strategic Business Units) การจัดสรรทรัพยากรไปยังหน่วยธุรกิจ (Resources Allocation to Each SBUs) 2 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

3 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning) การจัดสรรทรัพยากรไปยังหน่วยธุรกิจ (Resources Allocation to Each SBUs) ตัวแบบผัง BCG (The Boston Consulting Group’s Growth-Share Matrix) ตัวแบบของ GE (The General Electric Model) การวางแผนธุรกิจใหม่และการลดขนาดธุรกิจลง (Planning New Business, Downsizing Older Business) 3 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

4  การวิเคราะห์ผัง BCG (BCG’s Market Growth and Share Analysis) 4 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

5  การวิเคราะห์ตัวแบบ GE (General Electric Portfolio Matrix Analysis) 5 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

6  การวิเคราะห์กลยุทธ์การมุ่งการเติบโต (Intensive Growth Strategy) 6 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER)

7 การวิเคราะห์ โอกาสและ สิ่งแวดล้อม ทางการตลาด การวิจัยตลาด การเลือกตลาด เป้าหมาย การวางตำแหน่ง ตลาด การออกแบบกล ยุทธ์และการ วางแผน โปรแกรม การตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติการ และการควบคุม สิ่งแวดล้อมมหภาค - ประชากรศาสตร์ - ภาวะเศรษฐกิจ - กายภาพ - เทคโนโลยี - การเมือง / กฎหมาย - สังคม / วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมจุลภาค - ผู้ขายปัจจัยการผลิต - คนกลางทางการตลาด - คู่แข่งขัน - กลุ่มสาธารณะชน - ลูกค้า การวิจัยตลาด และการแบ่งส่วน ตลาด - ตลาดผู้บริโภค - ตลาดธุรกิจ การเลือกตลาด เป้าหมาย การวางตำแหน่ง ตลาด - การสร้างความ แตกต่าง ด้าน ผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร และ ภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด - กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ - กลยุทธ์ราคา - กลยุทธ์การจัดจำหน่าย - กลยุทธ์การส่งเสริม การตลาด งบประมาณกิจกรรม โปรแกรมการ ปฏิบัติงาน ประเมินและ ควบคุม - การจัดองค์การ - วัตถุประสงค์ - หน้าที่รับผิดชอบ - การวัดผลงาน - ปรับปรุงการทำงาน  การบริหารการตลาดเชิงธุรกิจทั่วไป (General Frameworks of Marketing in Business) 7 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER)

8 1. สถานการณ์ทางด้านตลาด (Market Situations) 2. สถานการณ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Situations) 3. สถานการณ์ทางด้านการแข่งขัน (Competitive Situations) 4. สถานการณ์ทางด้านการจัดจำหน่าย (Distribution Situations) 5. สถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro Environment Situations)  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบัน (The Current Marketing Analysis) 8 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

9  ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์โอกาสโดยทั่วไป (General Opportunity Factors)  ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์โอกาสของบริษัท (Corporate Opportunity Factors) 9 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

10  วิเคราะห์ช่องว่างการตลาด (Gap Analyzing for Marketing Opportunities) 10 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

11 1. จุดแข็ง (Strengths) 2. จุดอ่อน (Weaknesses) 3. โอกาส (Opportunitie s) 4. อุปสรรค (Threats) 5. ประเด็น (Issues) Issue s  การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคการตลาด (The Marketing Opportunity and Issue Analysis) 11 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER)

12 ประเด็น (Issues) 1. ควรลดต้นทุนสินค้าที่ขายลงอีก ดีไหม ? 2. ควรเพิ่มงบการส่งเสริมการตลาดด้วยการโฆษณามากกว่าเดิม ดีไหม ? 3. ควรมีการอบรมพนักงานขายให้มีเทคนิคการขายเพิ่มขึ้น ดี ไหม ? 4. ควรเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกทั่วไป ดี หรือไม่ ? 5. ควรทำการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นลง อย่างมากไว้ ดีหรือไม่ ? 6. ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างการดึงดูดต่อการซื้อ ของลูกค้า ดีไหม ? 7. ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างน้อย 2 รายการ ดี หรือไม่ ? ประเด็น (Issues) 1. ควรลดต้นทุนสินค้าที่ขายลงอีก ดีไหม ? 2. ควรเพิ่มงบการส่งเสริมการตลาดด้วยการโฆษณามากกว่าเดิม ดีไหม ? 3. ควรมีการอบรมพนักงานขายให้มีเทคนิคการขายเพิ่มขึ้น ดี ไหม ? 4. ควรเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกทั่วไป ดี หรือไม่ ? 5. ควรทำการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นลง อย่างมากไว้ ดีหรือไม่ ? 6. ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างการดึงดูดต่อการซื้อ ของลูกค้า ดีไหม ? 7. ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างน้อย 2 รายการ ดี หรือไม่ ?  การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคการตลาด (The Marketing Opportunity and Issue Analysis) 12 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

13 13 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. Q&A บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER)


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและหน้าที่ผู้บริหาร การตลาด (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MARKETING MANAGER) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning) กระบวนการบริหารการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google