งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ขาย. ความหมายของการฝึกอบรม การฝึกอบรม (training) เป็นกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เกิดความรู้และ ทักษะที่ต้องการในงานปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ขาย. ความหมายของการฝึกอบรม การฝึกอบรม (training) เป็นกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เกิดความรู้และ ทักษะที่ต้องการในงานปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ขาย

2 ความหมายของการฝึกอบรม การฝึกอบรม (training) เป็นกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เกิดความรู้และ ทักษะที่ต้องการในงานปัจจุบัน การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัด ขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อจะหาทางให้มีการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติความรู้และ ทักษะในการทำงานของพนักงานขายเพื่อ เป็นการพัฒนาคน และคุณภาพงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และเกิดผล สำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร

3 1 การ ฝึกอบรม เบื้องต้น 2 การ ฝึกอบรม ต่อเนื่อง ประเภทของการฝึกอบรม

4 1. การฝึกอบรมเบื้องต้น เป็นการฝึกอบรมพนักงานขายที่ธุรกิจจัด ขึ้นเป็นระยะแรก ๆ ที่รับพนักงานขายเข้ามา ทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้พนักงาน ขายเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ของธุรกิจและสิ่งที่ ธุรกิจต้องการ ทำให้พนักงานขายมีความรู้ ทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับธุรกิจและงาน เพื่อให้เกิด ความพร้อมในระดับหนึ่งก่อนการทำงาน เพราะอาจต้องใช้ความรู้นี้ในการพูดคุยและ ตอบคำถามกับลูกค้า

5 ประเภทของการฝึกอบรม ( ต่อ ) 2. การฝึกอบรมต่อเนื่อง เป็นการให้การฝึกอบรมที่จัดขึ้นเป็นครั้ง เป็นคราว หลังจากการฝึกอบรมเบื้องต้น เนื้อหาในการฝึกอบรมอาจเป็นเรื่องที่ต่อเนื่อง จากเรื่องที่เคยให้การฝึกอบรมมาแล้ว หรือ เรื่องใหม่ที่พนักงานขายควรรับทราบและ เข้าใจ หรืออาจเป็นเรื่องอื่นที่ผู้บริหารการ ขายพิจารณาว่ามีความจำเป็นในการพัฒนา พนักงานขายก็ได้

6 ประเภทของการฝึกอบรม ( ต่อ ) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความจำ และความเข้าใจ เพื่อชี้แจงให้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจ

7 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน ขาย เพื่อลดอัตราการเข้าออกของ พนักงานขาย

8 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ( ต่อ ) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการ ทำงาน เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการครอบคลุม อาณาเขตการขาย เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

9 การวางแผนการฝึกอบรมทางการ ขาย 1. กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม เป้าหมายหลักของการฝึกอบรมพนักงาน ขาย คือ พัฒนาวิธีการขายและประสิทธิภาพ ทางการขาย ทั้งในแง่ของพนักงานขาย รายบุคคล และแง่ของฝ่ายงานขาย การ ฝึกอบรมจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี ถ้า สามารถทดแทนประสบการณ์บางส่วน ที่ พนักงานขายต้องเสียเวลาฝึกฝนจากการทำ การขายจริง

10 การวางแผนการฝึกอบรมทางการ ขาย ( ต่อ ) 2. กำหนดเนื้อหาแผนงานการฝึกอบรม ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขายตลาดของสินค้าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ขาย. ความหมายของการฝึกอบรม การฝึกอบรม (training) เป็นกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เกิดความรู้และ ทักษะที่ต้องการในงานปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google