งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย

2 ความหมายของการฝึกอบรม
การฝึกอบรม (training) เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนรู้ เกิดความรู้และทักษะที่ต้องการในงานปัจจุบัน การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อจะหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงานขายเพื่อเป็นการพัฒนาคน และคุณภาพงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และเกิดผลสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร

3 ประเภทของการฝึกอบรม 1 การฝึกอบรมเบื้องต้น 2 การฝึกอบรมต่อเนื่อง

4 ประเภทของการฝึกอบรม 1.การฝึกอบรมเบื้องต้น เป็นการฝึกอบรมพนักงานขายที่ธุรกิจจัดขึ้นเป็นระยะแรก ๆ ที่รับพนักงานขายเข้ามาทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้พนักงานขายเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ของธุรกิจและสิ่งที่ธุรกิจต้องการ ทำให้พนักงานขายมีความรู้ทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับธุรกิจและงาน เพื่อให้เกิดความพร้อมในระดับหนึ่งก่อนการทำงาน เพราะอาจต้องใช้ความรู้นี้ในการพูดคุยและตอบคำถามกับลูกค้า

5 ประเภทของการฝึกอบรม (ต่อ)
2. การฝึกอบรมต่อเนื่อง เป็นการให้การฝึกอบรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว หลังจากการฝึกอบรมเบื้องต้น เนื้อหาในการฝึกอบรมอาจเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่องที่เคยให้การฝึกอบรมมาแล้ว หรือเรื่องใหม่ที่พนักงานขายควรรับทราบและเข้าใจ หรืออาจเป็นเรื่องอื่นที่ผู้บริหารการขายพิจารณาว่ามีความจำเป็นในการพัฒนาพนักงานขายก็ได้

6 ประเภทของการฝึกอบรม (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความจำและความเข้าใจ เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

7 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานขาย เพื่อลดอัตราการเข้าออกของพนักงานขาย

8 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (ต่อ)
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการครอบคลุมอาณาเขตการขาย เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

9 การวางแผนการฝึกอบรมทางการขาย
1. กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม เป้าหมายหลักของการฝึกอบรมพนักงานขาย คือ พัฒนาวิธีการขายและประสิทธิภาพทางการขาย ทั้งในแง่ของพนักงานขายรายบุคคล และแง่ของฝ่ายงานขาย การฝึกอบรมจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี ถ้าสามารถทดแทนประสบการณ์บางส่วน ที่พนักงานขายต้องเสียเวลาฝึกฝนจากการทำการขายจริง

10 การวางแผนการฝึกอบรมทางการขาย (ต่อ)
2. กำหนดเนื้อหาแผนงานการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย ตลาดของสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google