งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Armstrong and Kotler ให้ความหมาย ไว้ว่า การตลาดเป็น กระบวนการที่บริษัท สร้างสรรค์คุณค่าสำหรับ ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ อย่างแน่นแฟ้นกับลูกค้า เพื่อให้มีการสั่งซื้อและซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Armstrong and Kotler ให้ความหมาย ไว้ว่า การตลาดเป็น กระบวนการที่บริษัท สร้างสรรค์คุณค่าสำหรับ ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ อย่างแน่นแฟ้นกับลูกค้า เพื่อให้มีการสั่งซื้อและซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Armstrong and Kotler ให้ความหมาย ไว้ว่า การตลาดเป็น กระบวนการที่บริษัท สร้างสรรค์คุณค่าสำหรับ ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ อย่างแน่นแฟ้นกับลูกค้า เพื่อให้มีการสั่งซื้อและซื้อ ซ้ำจากลูกค้า

3 มีนา เชาวลิต กล่าวว่า การตลาดเป็นกระบวนการ วางแผน สร้างสรรค์คุณค่า ข้อเสนอของบริษัทเพื่อการ แลกเปลี่ยน ส่งมอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์อันดี กับลูกค้า ลูกค้าประจำ สังคม ให้เกิดความพึง พอใจและบริษัทบรรลุ วัตถุประสงค์

4 1. บริษัทหรือองค์การที่มีข้อเสนอแก่ ลูกค้า 2. การตลาดเริ่มต้นจากความจำเป็น และ ความต้องการของลูกค้า 3. การตลาดเป็นการแลกเปลี่ยน ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย 4. กิจกรรมการตลาดต้องสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า 1. บริษัทหรือองค์การที่มีข้อเสนอแก่ ลูกค้า 2. การตลาดเริ่มต้นจากความจำเป็น และ ความต้องการของลูกค้า 3. การตลาดเป็นการแลกเปลี่ยน ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย 4. กิจกรรมการตลาดต้องสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า

5 1. การตลาดมีผลกระทบต่อการดำเนิน ชีวิตของทุกคน ในสังคม 2. การตลาดช่วยให้บุคคลมีอาชีพ 3. การตลาดทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ของสินค้าและบริการ 4. การตลาดช่วยให้บริษัทสามารถแสดง ศักยภาพของตนเอง 5. แนวคิดการตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ตามสิ่งแวดล้อม 1. การตลาดมีผลกระทบต่อการดำเนิน ชีวิตของทุกคน ในสังคม 2. การตลาดช่วยให้บุคคลมีอาชีพ 3. การตลาดทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ของสินค้าและบริการ 4. การตลาดช่วยให้บริษัทสามารถแสดง ศักยภาพของตนเอง 5. แนวคิดการตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ตามสิ่งแวดล้อม

6 การเข้าใจ ความ ต้องการ ของตลาด และลูกค้า การ ออกแบบ กลยุทธ์การ ตลาดที่เน้น ลูกค้า โปรแกรม การ ตลาด แบบ บูรณาการ สร้าง ความสัมพัน ธ์และความ พึงพอใจ ซึ่ง จะนำไปสู่ผล กำไร คุณค่าจาก ลูกค้าจะ สร้างสรรค์ ผลกำไร และมูลค่า ของลูกค้า

7 1. การเข้าใจความต้องการของตลาด และลูกค้า 2. การออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เน้น ลูกค้าเป็นสำคัญ 3. โปรแกรมการตลาดแบบบูรณาการ 4. การสร้างความสัมพันธ์และความพึง พอใจซึ่งนำไปสู่ ผลกำไร 5. คุณค่าจากลูกค้าจะสร้างสรรค์ผล กำไรและมูลค่าของลูกค้า 1. การเข้าใจความต้องการของตลาด และลูกค้า 2. การออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เน้น ลูกค้าเป็นสำคัญ 3. โปรแกรมการตลาดแบบบูรณาการ 4. การสร้างความสัมพันธ์และความพึง พอใจซึ่งนำไปสู่ ผลกำไร 5. คุณค่าจากลูกค้าจะสร้างสรรค์ผล กำไรและมูลค่าของลูกค้า

8 1.1 ความจำเป็น ความต้องการ และอุปสงค์ของ ลูกค้า - ความจำเป็น (Needs) - ความต้องการ (Wants) - อุปสงค์ (Demands) 1.1 ความจำเป็น ความต้องการ และอุปสงค์ของ ลูกค้า - ความจำเป็น (Needs) - ความต้องการ (Wants) - อุปสงค์ (Demands)

9 1.2 ข้อเสนอทางการตลาด (Market offerings) - ผลิตภัณฑ์ (Products) - การบริการ (Services) - บุคคล (Persons) - สถานที่ (Place) - องค์การ (Organizations) - สารสนเทศ (Informations) - ความคิด (Ideas) 1.2 ข้อเสนอทางการตลาด (Market offerings) - ผลิตภัณฑ์ (Products) - การบริการ (Services) - บุคคล (Persons) - สถานที่ (Place) - องค์การ (Organizations) - สารสนเทศ (Informations) - ความคิด (Ideas)

10 1.3 คุณค่าและความพึงพอใจ ของลูกค้า (Customer value and satisfaction) 1.4 การแลกเปลี่ยนและ ความสัมพันธ์ (Exchange and relationships) 1.5 ตลาด (Markets) 1.3 คุณค่าและความพึงพอใจ ของลูกค้า (Customer value and satisfaction) 1.4 การแลกเปลี่ยนและ ความสัมพันธ์ (Exchange and relationships) 1.5 ตลาด (Markets)

11 ผู้จัด จำหน่า ย บริษัท คู่ แข่งขัน คน กลาง ทาง การตล าด ผู้บริโภ ค สิ่งแวดล้อม

12 2.1 การเลือกกลุ่มลูกค้า (Selecting customers to serve) 2.2 การเลือกคุณค่าให้ลูกค้า (Choosing a value proposition) 2.1 การเลือกกลุ่มลูกค้า (Selecting customers to serve) 2.2 การเลือกคุณค่าให้ลูกค้า (Choosing a value proposition)

13 2.3 แนวทางการบริหารจัดการทางการตลาด (Marketing management orientations) 2.3.1 แนวคิดด้านการผลิต (The production concept) 2.3.2 แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ (The product concept) 2.3.3 แนวคิดด้านการขาย (The selling concept) 2.3.4 แนวคิดด้านการตลาด (The marketing concept) 2.3.5 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (The societal marketing concept) 2.3 แนวทางการบริหารจัดการทางการตลาด (Marketing management orientations) 2.3.1 แนวคิดด้านการผลิต (The production concept) 2.3.2 แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ (The product concept) 2.3.3 แนวคิดด้านการขาย (The selling concept) 2.3.4 แนวคิดด้านการตลาด (The marketing concept) 2.3.5 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (The societal marketing concept)

14 สังคม ( ความเป็นอยู่ที่ ดี ) ผู้บริโภค ( พึงพอใจในสิ่งที่ ต้องการ ) บริษัท ( กำไร ) แนวคิด การตลาดเพื่อ สังคม

15 โดยใช้ส่วนประสม การตลาด (marketing mix) ที่เหมาะสมกับกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายและพัฒนา ส่วนประสมการตลาดทั้งใน มุมมองของผู้ซื้อและมุมมอง ของผู้ขาย

16

17 - บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (customer relationship management : CRM) - บริหารความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน ทางธุรกิจ (partner relationship management : PRM) - บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (customer relationship management : CRM) - บริหารความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน ทางธุรกิจ (partner relationship management : PRM)

18 5.1 การสร้างความจงรักภักดีและรักษา ลูกค้าเดิม (Creating customer loyalty and retention) 5.2 ส่วนแบ่งลูกค้าเพิ่มขึ้น (Growing share of customer) 5.3 การสร้างมูลค่าลูกค้า (building customer equity) 5.1 การสร้างความจงรักภักดีและรักษา ลูกค้าเดิม (Creating customer loyalty and retention) 5.2 ส่วนแบ่งลูกค้าเพิ่มขึ้น (Growing share of customer) 5.3 การสร้างมูลค่าลูกค้า (building customer equity)

19 1. การเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด 2. ยุคดิจิตอล 3. โลกาภิวัตน์ 4. การตลาดอย่างยั่งยืน 1. การเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด 2. ยุคดิจิตอล 3. โลกาภิวัตน์ 4. การตลาดอย่างยั่งยืน

20


ดาวน์โหลด ppt Armstrong and Kotler ให้ความหมาย ไว้ว่า การตลาดเป็น กระบวนการที่บริษัท สร้างสรรค์คุณค่าสำหรับ ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ อย่างแน่นแฟ้นกับลูกค้า เพื่อให้มีการสั่งซื้อและซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google