งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ บริษัท สุรีย์ภรณ์ไหมไทย จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ บริษัท สุรีย์ภรณ์ไหมไทย จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ บริษัท สุรีย์ภรณ์ไหมไทย จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม

2 2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ KP KA KR VPCRCS CH CSRS Value Proposition Key PartnersKey Activities Key Resources Customer Relationship Customer Segmentation Channel Revenue Stream Cost Structure ช่วยเหลื อสังคม ออกบู๊ท รายได้ จากการ ขาย การ ออกแบบ ค่าจ้าง ผลิต ผู้ผลิ ต ต่างประเท ศ การ ออกแบบ แหล่ง วัตถุดิบ นัก ออกแบ บ ผู้จัด จำหน่า ย ใน ประเทศ เว็บไซต์ วัตถุดิบ

3 3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประเมิน และหาแนวทางเพื่อขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง พยายาม ใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี คุณค่าสอดคล้องกับเทรนด์

4 4 กลยุทธ์ แบรนด์ ผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญเรื่อง “ ไหม ” สามารถนำวัตถุดิบไปผลิตเป็น สินค้าหลายอย่างทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นและ บรรจุภัณฑ์ ทายาท ที่สานต่อกิจการมีแนวคิดใน การสร้างตราธุรกิจให้มีความทันสมัย ขึ้น รวมทั้งแนวคิดใหม่ในการขยาย ตลาด ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้ วาง “ ตำแหน่ง ” ของผลิตภัณฑ์ให้ ชัดเจนขึ้น

5 5 กลยุทธ์ ช่องทางจำหน่าย ปัจจุบัน ธุรกิจใช้วิธีการขายส่งด้วยการวิ่งหาลูกค้า และออกร้านตาม งานแสดงสินค้าต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลในเว็บท่า เช่น www.thailandmall.net การเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้มีความเข้าใจ ในการทำ E-Marketing เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างร้านค้า ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง www.thailandmall.net อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการทำร้านค้า ออนไลน์ ยังขึ้นอยู่กับ “ คุณภาพของข้อมูล ” ดังนั้น จักต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ ตลอดเวลา และหากเว็บไซต์จัดทำเรียบร้อย ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการขายใน โอกาสต่อๆไปด้วย

6 เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ ปรับปรุง


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ บริษัท สุรีย์ภรณ์ไหมไทย จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google