งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้นเรื่อง ทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น Development of Computer Assisted Instruction for Introduction to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้นเรื่อง ทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น Development of Computer Assisted Instruction for Introduction to."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้นเรื่อง ทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น Development of Computer Assisted Instruction for Introduction to Statistics on Introductory Probability Theory) นางจงดี พฤกษารักษ์ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย (RESEARCH Problems) ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มี ผู้เรียนจำนวนมากจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ให้ทันกันโดยเฉพาะเรื่องทฤษฎี ความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการเรียน เนื่องจากทำ ความเข้าใจได้ยากและต้องอาศัยการจินตนาการสูง พร้อมทั้งสูตรต่างๆ รวมทั้งผู้วิจัยคิดว่าการนำเอา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสื่อการสอนจะ ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถ ของผู้เรียนโดยไม่ต้องรอหรือเร่งให้ทันเพื่อนและ ผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนใดของบทเรียนก็สามารถ กลับไปเรียนซ้ำได้

3 คำถามเพื่อการวิจัย 1. การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนทำให้ผู้เรียน มีสภาพพัฒนาอย่างไร 2. การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนช่วยลดปัญหา การเรียนการสอนที่ขาดแคลนผู้สอนมีอิทธิพลมาก น้อยเพียงใด

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย R ESEARCH O BJECTIVES สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น วิชาสถิติเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฎีความ น่าจะเป็นเบื้องต้นวิชาสถิติเบื้องต้นของนักศึกษา ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

5

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย F RAMEWORK FOR R ESEARCH ตัวแปร ต้น บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน ตัวแปร ตาม 1. ประสิทธิภาพของ บทเรียน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

7 สมมติฐานการวิจัย Research Hypotheses บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น วิชาสถิติเบื้องต้นที่สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้น เรื่องทฤษฎี ความน่าจะเป็นเบื้องต้นของนักศึกษาหลังเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ตเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จำนวน 885 คน (17 กลุ่ม ) กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ที่ เรียนวิชาสถิติเบื้องต้นและเรื่องความน่าจะเป็น จำนวน 51 คน

8 เครื่องมือในการวิจัย R ESEARCH TOOL บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฏีความน่าจะเป็น เบื้องต้นในวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สร้างโดยใช้โปรแกรม DeskTop Author แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฏี ความน่าจะเป็นเบื้องต้นในวิชาสถิติเบื้องต้น สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 15 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจเรื่อง ทฤษฏีความน่าจะเป็น เบื้องต้นในวิชาสถิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 15 ข้อ

9 สรุปผลการวิจัย พบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มามี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือเท่ากับ 82/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกรฑ์ที่กำหนด จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความเห้นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน ส่วนมากพบว่า นักศึกษาชอบเรียน และทำให้มีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทำให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้พัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ.2542 ผู้เรียนสามารถเรียนตามวิชาการเรียนรู้โดยไม่ ต้องยื้อหรือเร่งให้ไปพร้อม ๆ กันกับเพื่อนใน ห้องเรียน / ผู้เรียนสามารถเรียนโดยไม่ต้องมีครู สามารถทบทวนบทเรียนได้เองตลอดเวลา / แก้ปัญหาและช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนที่ ขาดแคลนผู้สอน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้นเรื่อง ทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น Development of Computer Assisted Instruction for Introduction to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google