งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 2 Resistive Circuits วงจรซึ่งประกอบไปด้วย Resistors กับ Sources วงจรซึ่งประกอบไปด้วย Resistors กับ Sources กฎหลักพื้นฐานของการวิเคราะห์วงจรมี 2 ข้อคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 2 Resistive Circuits วงจรซึ่งประกอบไปด้วย Resistors กับ Sources วงจรซึ่งประกอบไปด้วย Resistors กับ Sources กฎหลักพื้นฐานของการวิเคราะห์วงจรมี 2 ข้อคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 2 Resistive Circuits วงจรซึ่งประกอบไปด้วย Resistors กับ Sources วงจรซึ่งประกอบไปด้วย Resistors กับ Sources กฎหลักพื้นฐานของการวิเคราะห์วงจรมี 2 ข้อคือ กฎหลักพื้นฐานของการวิเคราะห์วงจรมี 2 ข้อคือ 1. Ohm’s Law 2. Kirchhoff’s Law

2 Ohm’s Law ความสัมพันธ์ :v = Ri ความสัมพันธ์ :v = Ri R = Resistance, R = Resistance, Unit Ohm or  G = Conductance =1/R, Unit Siemens or Mho G = Conductance =1/R, Unit Siemens or Mho Open Circuit (O/C) => R =  Open Circuit (O/C) => R =  Short Circuit (S/C) => R = 0 Short Circuit (S/C) => R = 0 p (t) = v (t) i (t) p (t) = v (t) i (t) = R i 2 (t) = R i 2 (t) = v 2 (t) / R = v 2 (t) / R

3 KCL & KVL KCL (Kirchhoff’s Current Law) KCL (Kirchhoff’s Current Law) กระแสที่ไหลเข้า node = กระแสที่ไหลออกจาก node KVL (Kirchhoff’s Voltage Law) KVL (Kirchhoff’s Voltage Law) ผลรวมของแรงดันรอบ mesh หรือ loop เท่ากับศูนย์ ผลรวมของแรงดันรอบ mesh หรือ loop เท่ากับศูนย์

4 KCL

5 KVL

6 Series Resistance R = R 1 + R 2 + … + R n

7 Series Voltage Sources v = v 1 + v 2 + … + v n

8 Series Current Sources I = I 1 = I 2 = … = I n

9 Voltage Division

10 Parallel Resistance

11 Parallel Current Sources I = I 1 + I 2 + … + I n

12 Parallel Voltage Sources v = v 1 = v 2 = … = v n

13 Current Division

14 Analysis Examples Find v ab and the power delivered by the 5 V source.

15 Physical Resistors


ดาวน์โหลด ppt Ch 2 Resistive Circuits วงจรซึ่งประกอบไปด้วย Resistors กับ Sources วงจรซึ่งประกอบไปด้วย Resistors กับ Sources กฎหลักพื้นฐานของการวิเคราะห์วงจรมี 2 ข้อคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google