งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์วงจรในโดเมน s สัปดาห์ที่ 10 Circuit Analysis in The s Domain.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์วงจรในโดเมน s สัปดาห์ที่ 10 Circuit Analysis in The s Domain."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์วงจรในโดเมน s สัปดาห์ที่ 10 Circuit Analysis in The s Domain

2 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  เพื่อประยุกต์ใช้การแปลงลาปลาซเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วงจร  สามารถอธิบายการแปลงอุปกรณ์ต่างๆในโดเมนเวลาให้เป็นโดเมน s  ใช้เทคนิคการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้ในการแก้ปัญหา  เพื่อหาผลตอบสนองของวงจรเมื่อกำหนดให้แหล่งจ่ายเป็นแบบต่างๆได้

3 3  การจำลองอุปกรณ์แบบพาสชีฟโดยใช้อิมพิแดนซ์และเงื่อนไขเริ่มต้น  เทคนิคการวิเคราะห์วงจร เนื้อหา  การวิเคราะห์แบบแมช  การวิเคราะห์แบบโหนด  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  ทฤษฎีการวางซ้อน

4 4 การจำลองอุปกรณ์แบบพาสชีฟโดยใช้อิมพิแดนซ์และเงื่อนไขเริ่มต้น ผลตอบสนองต่อเวลาของวงจรไฟฟ้าโดยการใช้การแปลงลาปลาซ  อุปกรณ์แบบพาสซีฟนั้นจะเขียนแทนด้วยอิมพิแดนซ์  อุปกรณ์สะสมพลังงาน ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขเริ่มต้นตามตารางที่ 6.1  ตัวแปรในวงจรเปลี่ยนจากอักษรตัวพิมพ์เล็กเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่  แปลงแหล่งจ่ายจากโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่โดยใช้ตารางที่ 5.1

5 5

6 6 เทคนิคการวิเคราะห์วงจร  การวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายอิสระและแหล่งจ่ายไม่อิสระ  ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ วงจรที่ประกอบด้วยออปแอมป์  ทำการแทนวงจรในโดเมนเวลาให้เป็นเมนความถี่เชิงซ้อน  การวิเคราะห์วงจรแบบโหนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมช  การใช้ทฤษฎีการวางซ้อน การใช้ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน  แปลงกลับเป็นโดเมนเวลา  การวิเคราะห์วงจรในโดเมน s ใช้การแยกเศษส่วนย่อย

7 7 ( ค ) จงหาค่าของศูนย์และโพลของข้อ ( ข ) ตัวอย่างที่ 5 (ข) จงหาฟังก์ชันถ่ายโอน ( ก ) จงหากระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ โดยการวิเคราะห์วงจรแบบเมช เมื่อกำหนดให้เงื่อนไขเริ่มต้น KVL ในเมช วิธีทำ

8 8 KVL ในเมช

9 9 กระแสในโดเมน s เปิดตารางที่ 5.1 ใช้แยกเศษส่วนย่อยหาค่า

10 10 (ข) จงหาค่าของศูนย์และโพลกำหนดให้ (ค) จงหาแรงดันเอาท์พุท เมื่อแหล่งจ่ายแรงดัน ตัวอย่างที่ 6 วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านอันดับที่ 1 กำหนดให้ออปแอมป์เป็นอุดมคติ ( ก ) จงหาฟังก์ชันถ่ายโอน

11 11  แรงดันที่ตกคร่อมขาทั้งสองมีค่าเท่ากัน KCL ที่โหนด วิธีทำ  กระแสที่ไหลเข้าสู่ขาออปแอมป์ทั้งสองเป็นศูนย์ จาคุณสมบัติของออปแอมป์ ที่เวลา กำหนดแรงดันโหนดต่างๆ และ

12 12 KCL ที่โหนด จงหาฟังก์ชันถ่ายโอน กำจัดตัวแปร

13 13 แทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ค่าของศูนย์ ค่าของโพล แรงดันเอาท์พุทในโดเมน s เมื่อ V เปิดตารางลาปลาซ ใช้แยกเศษส่วนย่อย

14 14 โดยใช้ทฤษฎีการวางซ้อน ตัวอย่างที่ 7 จงหาค่าแรงดัน คือแรงดัน ที่พิจารณาเฉพาะแหล่งจ่ายแรงดันโดยที่แหล่งจ่ายกระแสเปิดวงจร คือแรงดัน ที่พิจารณาเฉพาะแหล่งจ่ายกระแสโดยที่แหล่งจ่ายแรงดันลัดวงจร วิธีทำ

15 15 ครั้งที่ 1 โดยเปิดวงจรที่แหล่งจ่ายกระแส ค่าอิมพิแดนซ์สมมูล ใช้การแบ่งแรงดันเพื่อหาค่าแรงดัน หาแรงดัน

16 16 ครั้งที่ 2 KVL ในลูปกระแส ลัดวงจรที่แหล่งจ่ายแรงดัน ค่าอิมพิแดนซ์สมมูล หาแรงดัน

17 17 แรงดัน แทนค่าแรงดัน และ

18 18 เทียบสัมประสิทธิ์ของ ใช้การแยกเศษส่วนย่อย เทียบสัมประสิทธิ์ของ แรงดันในโดเมน s เปิดตารางที่ 5.1 เพื่อหาค่าแรงดันในโดเมนเวลา

19 19 ตัวอย่างที่ 8 จงหาแรงดัน วิธีทำ KCL ที่ Supernode และ

20 20 ใช้การแบ่งแรงดันเพื่อหาค่าแรงดัน ใช้แยกเศษส่วนย่อย เทียบสัมประสิทธิ์ของ V แรงดันในโดเมน s เปิดตารางที่ 5.1 เพื่อหาค่าแรงดันในโดเมนเวลา

21 21 ตัวอย่างที่ 9 จงวิเคราะห์หาแรงดัน โดยใช้ทฤษฎีของเทวนิน หาแรงดัน โดยปลดตัวต้านทาน 2 โอห์ม จะได้แรงดันที่ตกคร่อมเท่ากับ วิธีทำ KVL รอบลูปเส้นประโดยการปลดแหล่งจ่ายกระแสออกชั่วขณะ เนื่องจาก ที่ supermesh

22 22 หาค่าแรงดัน ค่าอิมพิแดนซ์สมมูลของเทวินินโดยการลัดวงจรที่แหล่งจ่ายแรงดัน และเปิดวงจรที่แหล่งจ่ายกระแสและปลดค่าความโดยปลดตัวต้านทาน 2 โอห์ม ค่าอิมพิแดนซ์สมมูล

23 23 ค่าแรงดัน เปิดตารางที่ 5.1 เพื่อหาค่าแรงดันในโดเมนเวลา แรงดันในโดเมน s ใช้แยกเศษส่วนย่อย

24 24 การวิเคราะห์วงจรในโดเมน s  ประยุกต์ใช้การแปลงลาปลาซเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วงจร  อธิบายการแปลงอุปกรณ์ต่างๆในโดเมนเวลาให้เป็นโดเมน s  ใช้เทคนิคการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้ในการแก้ปัญหา  ผลตอบสนองที่ได้  ผลตอบสนองชั่วขณะที่ขึ้นกับคุณลักษณะของวงจร  ผลตอบสนองที่สภาวะคงตัวที่ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายอินพุท บทสรุปสัปดาห์ที่ 10


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์วงจรในโดเมน s สัปดาห์ที่ 10 Circuit Analysis in The s Domain.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google