งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระแสไฟฟ้า Electric Current กฎของโอห์ม ตัวต้านทาน ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ Ohm’s Law & resistors, Resistors in circuits, Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระแสไฟฟ้า Electric Current กฎของโอห์ม ตัวต้านทาน ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ Ohm’s Law & resistors, Resistors in circuits, Power."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระแสไฟฟ้า Electric Current กฎของโอห์ม ตัวต้านทาน ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ Ohm’s Law & resistors, Resistors in circuits, Power in circuits, Kirchhoff’s rules

2 ทบทวนแนวคิดสำคัญที่ผ่านมา เราใช้ Gauss’ Law หาค่าสนามไฟฟ้า ได้ สมมาตรทรง กลม สมมาตร ทรงกระบอก ระนาบ Electric Field แรงต่อหน่วยประจุ Electric Field เกิดจากประจุไฟฟ้า Electric Potential พลังงานศักย์ต่อ หน่วยประจุ เราหาสนามไฟฟ้า จากศักย์ไฟฟ้าได้ ความจุไฟฟ้า Gauss’ Law ฟลักซ์ที่ผ่านผิวปิด แปรผันตรงกับประจุ สุทธิภายในผิวปิดนั้น Coulomb’s Law แรงระหว่างจุด ประจุ q1q1 q2q2

3 การประยุกต์แนวคิดสำคัญ 05 ตัวนำ : ประจุ เคลื่อนที่อิสระ ในเนื้อ E = 0 สนามเป็นศูนย์ใน เนื้อตัวนำและประจุ ส่วนเกิน อยู่บนผิวของ ตัวนำ สิ่งที่กำหนดการ เคลื่อนที่ของ ประจุคืออะไร ? ประจุจะวิ่งจนกว่า สนามจะเป็นศูนย์ !!! Spheres Cylinders Infinite Planes Gauss’ Law Field Lines & Equipotentials Field Lines Equipotentials Work Done By E Field Change in Potential Energy Capacitor Networks อนุกรม : (1/C 23 )=(1/C 2 )+(1/C 3 ) ขนาน : C 123 = C 1 + C 23

4 I A V L  V = EL I = JA ปริมาณที่วัดได้ : I/A =  V/L I = V/(L/  R = L AA I = V/R R = Resistance  = 1/  กฎของโอห์ม Ohm’s Law: J =  E สภาพนำไฟฟ้า Conductivity

5 R = L AA กระแสที่ไหลในตัวต้านทานคล้ายกับน้ำไหลในท่อ ! I คล้ายกับอัตราการไหลของน้ำ V คล้ายกับความดัน R คล้ายกับความยากหรือง่ายที่น้ำไหลผ่านท่อได้ R มีค่ามาก L ยาว หรือ A เล็ก R มีค่าน้อย L สั้น หรือ A ใหญ่

6 กระแสเท่ากันไหลผ่านตัว ต้านทานทั้งคู่ ให้นักศึกษาเปรียบเทียบ ความต่างศักย์ตกคร่อมตัว ต้านทาน 1 23 123

7 ความต่างศักย์ Voltage กระแส Current ความ ต้านทานรวม Resistance อนุกรม Series ขนาน Parallel การต่อตัวต้านทาน ต่างกัน สำหรับตัวต้านทาน แต่ละตัว V total = V 1 + V 2 เพิ่มขึ้น R eq = R 1 + R 2 เท่ากัน สำหรับตัวต้านทาน แต่ละตัว I total = I 1 = I 2 เท่ากัน สำหรับตัวต้านทาน แต่ละตัว V total = V 1 = V 2 ลดลง 1/R eq = 1/R 1 + 1/R 2 การต่อ ตัวต้านทานอยู่บน เส้นทางการไหลเดียวกัน ตัวต้านทานอยู่บน เส้นทางการไหลต่างกัน ต่างกัน สำหรับตัวต้านทานแต่ ละตัว I total = I 1 + I 2 R1R1 R2R2 R1R1 R2R2

8 เปรียบเทียบกระแสที่ไหลผ่าน R 2 กับ ที่ไหลผ่าน R 3 : 1. I 2 > I 3 2. I 2 = I 3 3. I 2 < I 3 ตัวต้านทาน 3 ตัวต่อกับแบตเตอรี ความต่างศักย์ V ดังรูป R 1 = R 2 = R 3 = R.

9 R 1 = R 2 = R 3 = R เปรียบเทียบกระแสที่ไหลผ่าน R 1 กับที่ไหลผ่าน R 2 : 1. I 1 /I 2 = 1/2 2. I 1 /I 2 = 1/3 3. I 1 /I 2 = 1 4. I 1 /I 2 = 2 5. I 1 /I 2 = 3

10 R 1 = R 2 = R 3 = R เปรียบเทียบความต่างศักย์ตกคร่อม R 2 กับ ที่ตกคร่อม R 3 : V 2 > V 3 V 2 = V 3 = V V 2 = V 3 < V V 2 < V 3 1) 2) 3) 4)

11 R 1 = R 2 = R 3 = R เปรียบเทียบความต่างศักย์ตกคร่อม R 1 กับ ที่ตกคร่อม R 2 : V 1 = V 2 = V V 1 = ½ V 2 = V V 1 = 2V 2 = V V 1 = ½ V 2 = 1/5 V V 1 = ½ V 2 = ½ V 1) 2) 3) 4) 5)

12 ในรูปเป็นวงจรที่มีค่าต่าง ๆ ดังนี้ : V = 18V, R 1 = 1  R 2 = 2  R 3 = 3 , และ R 4 = 4  ความต่างศักย์ตกคร่อม R 2 (V 2 ) มี ค่าเท่าใด ? V R1R1 R2R2 R4R4 R3R3 (1) อนุกรม (2) ขนาน (3) ไม่ใช้ ทั้งคู่ R 1 กับ R 2 ต่อกันแบบไหน :

13 แล้ววงจรนี้หละจ๊ะ ใช้ Kirchhoff’s Rules V R 12 I 1234 = V1V1 R1R1 R2R2 V2V2 R3R3R3R3 ทำ อย่างไร ? V1V1 R1R1 R2R2 V2V2 R3R3

14 Kirchoff's Voltage Rule states that the sum of the voltage changes caused by any elements (like wires, batteries, and resistors) around a circuit must be zero. Kirchoff’s Voltage Rule


ดาวน์โหลด ppt กระแสไฟฟ้า Electric Current กฎของโอห์ม ตัวต้านทาน ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ Ohm’s Law & resistors, Resistors in circuits, Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google