งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2302244 Electronic Lesson Conductometric Methods อ. ดร. ปาริฉัตร วนลาภ พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2302244 Electronic Lesson Conductometric Methods อ. ดร. ปาริฉัตร วนลาภ พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2302244 Electronic Lesson Conductometric Methods อ. ดร. ปาริฉัตร วนลาภ พัฒนา

2 Outline Introduction Normality Fundamentals of Electricity –O–Ohm’s Law –K–Kirchoff’s Circuit Laws Wheatstone Bridge

3 Introduction Introduction CONDUCTOMETRIC METHODSCONDUCTOMETRIC METHODS เป็น การวิเคราะห์โดยการวัดการนำ ไฟฟ้า (conductance) ของ สารละลาย ดังนั้น นิสิตควรทบทวนความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า (electricity) และนิยามสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้...

4 Normality Normality is the number of gram-equivalent of a solute per liter of solution… คือ จำนวนกรัมสมมูลของตัวถูก ละลายในสารละลายปริมาตร 1 ลิตร... when the number of gram-equivalent is weight of a solute divided by its gram-equivalent weight. โดย จำนวนกรัมสมมูล คือ น้ำหนัก ของตัวถูกละลาย / น้ำหนักกรัมสมมูล

5 จำนวนกรัมสมมูลของตัวถูกละลาย สารละลาย 1 ลิตร น้ำหนักตัวถูกละลาย ( กรัม ) น้ำหนักกรัมสมมูล ( กรัม / สมมูล ) x ปริมาตร สารละลาย ( ลิตร ) Normality (N) = N = น้ำหนักกรัมสมมูล คือ น้ำหนักเป็นกรัม ของสารที่สามารถให้ประจุบวก หรือ ประจุลบ 1 โมล จำนวนกรัมสมมูลของตัวถูกละลาย สารละลาย 1 ลิตร น้ำหนักตัวถูกละลาย ( กรัม ) น้ำหนักกรัมสมมูล ( กรัม / สมมูล ) x ปริมาตร สารละลาย ( ลิตร ) น้ำหนักของหมู่บวกหรือหมู่ลบ จำนวนประจุของหมู่ น้ำหนักกรัมสมมูล = Normality (N) = N = Normality Normality

6 Examples Examples HCl 1 mol dm -3 เท่ากับ 1 normal (N) –HCl 1 mol ( น้ำหนัก = 36.5 g ) ให้ H + 1 mol – ดังนั้น น้ำหนักกรัมสมมูล = 36.5/1 g eq -1 H 2 SO 4 1 mol dm -3 เท่ากับ 2 N –H 2 SO 4 1 mol ( น้ำหนัก = 98 g ) ให้ H + 2 mol – ดังนั้น น้ำหนักกรัมสมมูล = 98/2 = 49 g eq -1

7 Fundamentals of Electricity

8 Ohm’s Law Ohm’s Law กฎที่แสดงความสัมพันธ์ของ กระแสไฟฟ้า ( current, I ) ความต่างศักย์ ( voltage drop หรือ potential difference, V ) และความต้านทาน ( resistance, R )

9 Kirchoff’s Circuit Laws Kirchoff’s Circuit Laws Kirchoff’s current law – ณ รอยต่อ (junction) ใดๆ กระแสไฟฟ้า ที่ไหลเข้า เท่ากับ กระแสไฟฟ้าที่ไหลออก – i 2 + i 3 = i 1 + i 4 Kirchoff’s voltage law – ผลรวมของศักย์ไฟฟ้าใน loop ใดๆ เป็นศูนย์ – v 1 + v 2 + v 3 + v 4 = 0

10 Two Types of Circuits Two Types of Circuits วงจรอนุกรม (series circuits) – กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจะมีค่าเท่ากันหมดทั้ง วงจร I = I R 1 = I R 2 = I R 3 – ดังนั้น V total = IR 1 + IR 2 + IR 3 V total = V R 1 + V R 2 + V R 3 – และ IR total = IR 1 + IR 2 + IR 3 R total = R 1 + R 2 + R 3 I

11 วงจรขนาน (parallel circuits) – V total = V R 1 = V R 2 = V R 3 – I total = I R 1 + I R 2 + I R 3 – V total = V total + V total + V total 1 = 1 + 1 + 1 R total R 1 R 2 R 3 Two Types of Circuits Two Types of Circuits I total

12 Wheatstone Bridge เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดตัว ต้านทาน R x = unknown resistance R 1, R 3 = known resistance R 2 = adjustable known resistance R g = resistance of galvanometer R 2 / R 1 = R x / R 3 ปรับให้ค่าความต่างศักย์ระหว่างจุด B และ D เป็นศูนย์ (i g = 0) แล้ว R 2 / R 1 = R x / R 3

13 Wheatstone Bridge ณ รอยต่อ B และ D – I 3 – I x – I g = 0 --- (1) – I 1 + I g – I 2 = 0 --- (2) loop ABD และ BCD – I 3 R 3 + I g R g – I 1 R 1 = 0 --- (3) – I x R x – I 2 R 2 – I g R g = 0 --- (4)

14 Wheatstone Bridge เมื่อ bridge สมดุล I g = 0 – I 3 = I x --- (1) และ I 1 = I 2 --- (2) – I 3 R 3 = I 1 R 1 --- (3) – I x R x = I 2 R 2 --- (4) (4) / (3) –R x = I 2 R 2 I 3 R 3 I 1 R 1 I x จาก (1) และ (2) R x = R 2 R 3 R 1

15 References อินทิรา หาญพงษ์พันธ์, เคมีทั่วไปสำหรับนิสิต วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย. http://en.wikipedia.org http://www.allaboutcircuits.com


ดาวน์โหลด ppt 2302244 Electronic Lesson Conductometric Methods อ. ดร. ปาริฉัตร วนลาภ พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google