งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  หาข้อแตกต่างระหว่างวงจรหนึ่งพอร์ทและโครงข่ายสองพอร์ทได้  หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของโครงข่ายสองพอร์ทได้  หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของโครงข่ายสองพอร์ทได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  หาข้อแตกต่างระหว่างวงจรหนึ่งพอร์ทและโครงข่ายสองพอร์ทได้  หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของโครงข่ายสองพอร์ทได้  หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของโครงข่ายสองพอร์ทได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  หาข้อแตกต่างระหว่างวงจรหนึ่งพอร์ทและโครงข่ายสองพอร์ทได้  หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของโครงข่ายสองพอร์ทได้  หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของโครงข่ายสองพอร์ทได้

3 3 เนื้อหา  พารามิเตอร์ของโครงข่ายสองพอร์ท  โครงข่ายสองพอร์ท  วงจรหนึ่งพอร์ท  ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ  บทสรุป

4 4 วงจรหนึ่งพอร์ท พอร์ทคือคู่ของขั้วของอุปกรณ์เช่นวงจรเชิงเส้นประกอบด้วย 2 ขั้ว หรือ 1 พอร์ท (port) กระแสไหลเข้าที่ขั้วด้านบนมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากขั้วด้านล่าง การกำหนดทิศทางอ้างอิงของกระแสและศักย์ไฟฟ้าของแรงดันของพอร์ท ต้องให้มีทิศทางที่สอดคล้องร่วมกันคือจะกำหนดให้ขั้วของพอร์ทที่มีกระแสไหลเข้า มีแรงดันเป็นบวก (ศักย์สูงกว่า) เมื่อเทียบกับขั้วของพอร์ทที่กระแสไหลออก ที่มีแรงดันเป็นลบ (ศักย์ต่ำ) คืออิมพิแดนซ์ของอุปกรณ์แบบพาสซีฟ คือแอดมิดแตนซ์ของอุปกรณ์แบบพาสซีฟ

5 5 (1) อุปกรณ์ภายในวงจรเป็นเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลา (2) ไม่มีแหล่งจ่ายอิสระอยู่ภายในและ (3) สภาวะเริ่มต้นการทำงานของวงจรเป็นศูนย์ และ คุณลักษณะโครงข่ายสองพอร์ท โครงข่ายสองพอร์ท แทนด้วยพอร์ททางเอาท์พุท แทนด้วยพอร์ททางอินพุท กระแสไหลเข้าสู่วงจร

6 6

7 7 และ ตัวแปรอินพุท และ อิมพิแดนซ์พารามิเตอร์ (Z-parameter) ตัวแปรเอาท์พุท และ เป็นค่าอิมพิแดนซ์มีหน่วยเป็นโอห์ม (  ) เรียกว่าอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์ การหาค่าอิมพิแดนซ์ต่างๆในวงจรจะใช้ทฤษฎีการวางซ้อน โดยการเปิดวงจรที่พอร์ทใดพอร์ทหนึ่ง นั่นคือพอร์ท 1 หรือพอร์ท 2 ว่าอิมพิแดนซ์วงจรเปิด สมการความสัมพันธ์ของอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์ เขียนแทนในรูปเมตริกซ์ (Z-Matrix)

8 8 การหาค่าอิมพิแดนซ์ต่างๆโดยใช้ทฤษฎีการวางซ้อน วงจรสมมูลของอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์

9 9 ตัวอย่างที่ 1 ( ก ) จงหาอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์ ( ข ) จงหาอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์เมื่อแหล่งจ่ายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือ สัญญาณไซน์ที่ความถี่เชิงมุมเป็น วิธีทำ KVL ในลูปด้านซ้ายมือและขวามือของวงจร (ข)(ข) (ก)(ก)

10 10 ตัวอย่างที่ 2 จงหาอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์ของวงจรสองพอร์ท วิธีทำ ใช้ KVL ในลูปด้านซ้ายมือและขวามือ หาอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์

11 11  เปิดวงจรที่แหล่งจ่ายกระแส ใช้หลักการวางซ้อนหาค่าอิมพิแดนซ์ต่างๆ  เปิดวงจรที่แหล่งจ่ายกระแส

12 12 หาค่าอิมพิแดนซ์ KVL ในลูปขวามือของวงจร KVL ลูปซ้ายมือของวงจรเพื่อหาค่าอิมพิแดนซ์

13 13 ตัวอย่างที่ 3 จงหาอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์และ Z Matrix ของวงจรสองพอร์ทเมื่อ วิธีทำ ใช้วิธีการวางซ้อนโดยทำการเปิดวงจรที่ขั้วเอาท์พุท = 0

14 14 KCL ที่โหนด A KVL ที่ supermesh รอบลูปเส้นประ โดยเปิดวงจรที่แหล่งจ่ายกระแสไม่อิสระออกไปชั่วขณะ ค่าอิมพิแดนซ์

15 15 = 0 เปิดวงจรที่ขั้วอินพุท KVL ที่ super mesh รอบลูปเส้นประ โดยเปิดวงจรที่แหล่งจ่ายกระแสไม่อิสระออกไปชั่วขณะ KVL ที่ลูปขวามือของวงจร ค่าอิมพิแดนซ์

16 16 Z- Matrix ค่าอิมพิแดนซ์

17 17 และ แอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์ ( Y-parameter) ตัวแปรอินพุท ตัวแปรเอาท์พุท สมการความสัมพันธ์ของแอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์ เขียนแทนในรูปเมตริกซ์ (Y-Matrix) และ เรียกว่าแอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์ การหาค่าแอดมิดแตนซ์ต่าง ๆ ใช้ทฤษฎีการวางซ้อนโดยการลัดวงจรที่พอร์ทใดพอร์ทหนึ่ง เป็นค่าแอดมิดแตนซ์หน่วยเป็นซีเมนส์ (S)

18 18 การหาแอดมิดแตนซ์ต่างๆโดยใช้ทฤษฎีการวางซ้อน วงจรสมมูลของแอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์

19 19 หรือ ตัวอย่างที่ 5 จงหาแอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์ของวงจรสองพอร์ทต่อแบบ วิธีทำค่าแอดมิดแตนซ์

20 20 KCL ที่โหนด b ที่มีค่าแรงดันโหนด เนื่องจากวงจรไม่มีแหล่งจ่ายไม่อิสระประกอบอยู่ในวงจร KCL ที่โหนด a ค่าแรงดันโหนด แอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์ แทนค่า

21 21 และ ไฮบริดพารามิเตอร์ (Hybrid Parameter : H Parameter) ตัวแปรอินพุท ตัวแปรเอาท์พุท สมการความสัมพันธ์ เขียนแทนด้วยเมตริกซ์ (H-Matrix) วงจรสมมูลไฮบริดพารามิเตอร์

22 22 และ อินเวอร์สไฮบริดร์พารามิเตอร์ (Inverse Hybrid Parameter:G Parameter) ตัวแปรอินพุท ตัวแปรเอาท์พุท สมการความสัมพันธ์ เขียนแทนด้วยสมการเมตริกซ์ วงจรสมมูลอินเวอร์สไฮบริดร์พารามิเตอร์

23 23 ไฮบริด (Hybrid) เกิดจากการรวมอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์และแอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์ การเปิดวงจรของการกลับอัตราการขยายของแรงดัน การเปิดวงจรที่เอาท์พุทแอดมิตแตนซ์ การลัดวงจรที่อินพุทอิมพิแดนซ์ การลัดวงจรอัตราขยายกระแส

24 24, R 2 = 4, R 3 = 6 อินเวอร์สไฮบริดพารามิเตอร์ ตัวอย่างที่ 6( ก ) จงหาไฮบริดพารามิเตอร์ที่อยู่ในเทอมของ R1, R2 และ R3 ( ข ) จงหาไฮบริดพารามิเตอร์เมื่อ R1 = 1

25 25 หา h 21 ใช้การแบ่งกระแส (current divider) วิธีทำหา h11 และ h21 โดยลัดวงจรที่ขั้วเอาท์พุท (V2 = 0) หา h 12 และ h 22 โดยการเปิดวงจร (I 1 = 0) ใช้การแบ่งแรงดัน (voltage divider) เพื่อหาพารามิเตอร์ h 12 หา h 22

26 26 เขียนแทนด้วยเมตริกซ์ แทนค่าความต้านทานเพื่อหาค่าไฮบริดจ์พารามิเตอร์

27 27 เมื่อ ทรานสมิชชันพารามิเตอร์ (Transmission parameters : T Parameter) ใช้อธิบายถึงคุณลักษณะของสายเคเบิ้ล (Cable) สายไฟเบอร์ (Fiber) และสายส่ง (Line Transmission) ในบางครั้งเรียกว่า ABCD parameter หรือ T พารามิเตอร์ สมการความสัมพันธ์ เขียนแทนด้วยสมการเมตริกซ์ เรียกว่าทรานสมิชชันพารามิเตอร์ เครื่องหมายลบเป็นทิศทางของกระแส และ ตัวแปรอินพุท ตัวแปรเอาท์พุท

28 28 การหาค่าพารามิเตอร์ A, B, C, D แบบจำลองอย่างง่ายของสายส่งแบบหนึ่ง จงหา T พารามิเตอร์ โดยที่ตัวอย่างที่ 8 และ ไม่เป็นศูนย์

29 29 หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เขียนแทนด้วยเมตริกซ์

30 30 ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆของโครงข่ายสองพอร์ท ความสัมพันธ์ระหว่างอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์และแอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์ สมการเมตริกซ์ของ Z พารามิเตอร์ สมการของแอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์ การหาเมตริกซ์ Z เมื่อรู้ค่าเมตริกซ์ Y ทำได้โดยการอินเวอร์สเมตริกซ์ Y การหาเมตริกซ์ Y เมื่อรู้ค่าเมตริกซ์ Z ทำได้โดยการหาอินเวอร์สเมตริกซ์ Z

31 31 adjont Y คือการทรานสโพสของ Cofactor ของเมตริกซ์ Y และ คือค่า determinant ของเมตริกซ์ Y ตัวอย่างที่ 9 กำหนดให้เมตริกซ์จงหาเมตริกซ์ Z วิธีทำ การหาเมตริกซ์ Z เมื่อรู้ค่าเมตริกซ์ Y ใช้สูตรในการหาอินเวอร์สเมตริกซ์

32 32 ตารางที่ 9.2 ความสัมพันธ์การแปลงพารามิเตอร์ต่างๆ

33 33 จงหา Y parameter และ h parameter ถ้า ตัวอย่างที่ 10 วิธีทำ ไฮบริดพารามิเตอร์ แอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์

34 34 โครงข่ายสองพอร์ท บทสรุปสัปดาห์ที่ 15  การจำลองแบบโครงข่ายสองพอร์ทอธิบายถึงพฤติกรรมของวงจรประกอบด้วย อินพุทพอร์ท ( พอร์ททางเข้า ) และเอาท์พุทพอร์ท ( พอร์ทที่สัญญาณถูกดึงออก )  ในการวิเคราะห์วงจรจะใช้การวิเคราะห์ในโดเมน s หรือโดเมนความถี่เชิงซ้อน  ถ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับจะวิเคราะห์ในโดเมนความถี่  วงจรสองพอร์ทถูกอธิบายด้วยแรงดันและกระแสที่เป็นทั้งอินพุทพอร์ท และเอาท์พุทพอร์ทที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด 6 รูปแบบ หรือ 6 พารามิเตอร์


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  หาข้อแตกต่างระหว่างวงจรหนึ่งพอร์ทและโครงข่ายสองพอร์ทได้  หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของโครงข่ายสองพอร์ทได้  หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของโครงข่ายสองพอร์ทได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google