งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 152-212 Electrical Circuit Analysis 2 Asst.Prof. Wipavan narksarp Siam University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 152-212 Electrical Circuit Analysis 2 Asst.Prof. Wipavan narksarp Siam University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 152-212 Electrical Circuit Analysis 2 Asst.Prof. Wipavan narksarp Siam University

2 2

3 3  นำทฤษฎีของตัวแปรเชิงซ้อนมาประยุกต์ใช้กับวงจรไฟฟ้า หาค่าของอิมพิแดนซ์และแอดมิดแตนซ์ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้  นำกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์วิเคราะห์วงจร โดยใช้เฟสเซอร์ได้  สามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ของสัญญาณไซน์ได้

4 4  สัญญาณไซน์  จำนวนเชิงซ้อน  เฟสเซอร์  แอดมิดแตนซ์และอิมพีแดนซ์ เนื้อหา

5 5 สัญญาณไซน์เป็นสัญญาณรายคาบชนิดหนึ่งที่เป็นรูปคลื่นไซน์ (sine) หรือรูปคลื่นโคไซน์ (cosine)

6 6 นำหน้า = เมื่อ นำหน้า(leading) ตามหลัง(lagging) = =

7 7 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้แรงดัน V และแรงดัน (ข) จงหาความถี่ในหน่วยของเฮิรตซ์ (Hz) (ค) จงหาความสัมพันธ์ของมุมเฟสของแรงดันว่าเกิดการนำหน้าหรือตามหลังเป็นเท่าไร (ก) จงหาขนาดของแรงดัน วิธีทำ V เปรียบเทียบกัน ตามหลัง = ขนาดของแรงดัน = 4 V ขนาดของแรงดัน = 10 V นำหน้า =

8 8 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้แรงดัน ขนาดของกระแส (ก) จงหาคาบเวลา (ค) จงหาความสัมพันธ์ของมุมเฟสของสองสัญญาณนี้ ว่าเกิดการนำหน้าหรือตามหลังเป็นเท่าไร (ข) ขนาดของแรงดันและขนาดของกระแส กระแสตามหลังแรงดันอยู่ กระแสA V วิธีทำ =10 Vขนาดของแรงดัน =5 A แรงดันนำหน้ากระสอยู่

9 9 วิธีทำ (ข)(ข) (ก)(ก) (ก)(ก) (ข)(ข) ตัวอย่างที่ 3 จงแปลงฟังก์ชันต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันโคไซน์

10 10 จำนวนเชิงซ้อน (complex numbers)  พิกัดฉาก (rectangular form)  พิกัดเชิงขั้ว (polar form) =

11 11 กำหนดให้และ  การบวกและลบจะใช้พิกัดฉาก  การคูณจะใช้พิกัดเชิงขั้ว  การหาร จะใช้พิกัดเชิงขั้ว คุณสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน

12 12 ตัวอย่างที่ 4 จงเปลี่ยนตัวเเปรเชิงซ้อนในพิกัดฉากให้เป็นพิกัดเชิงขั้ว พร้อมทั้งวาดกราฟความสัมพันธ์ของพิกัดทั้งสองบนระนาบเชิงซ้อน (ก)(ก) (ข) (ข) (ค) (ค) (ง) (ง) วิธีทำ (ก)(ก) (ค)(ค) (ง)(ง) (ข)(ข)

13 13 กราฟความสัมพันธ์ของจำนวนเชิงซ้อนบนระนาบเชิงซ้อนตัวอย่างที่ 4

14 14 ตัวอย่างที่ 5 กำหนดให้ (ก) จงหา (ข) จงหา (ก)(ก) (ข)(ข) วิธีทำ

15 15  เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ประกอบด้วยขนาดและมุมเฟสในโดเมนความถี่ เฟสเซอร์ (Phasor)  ใช้เขียนแทนสัญญาณในโดเมนเวลา การเขียนเฟสเซอร์แทนสัญญาณไซน์ ตัวอย่างที่ 6 จงแปลงฟังก์ชันไซน์ที่แปรตามเวลาให้เป็นเฟสเซอร์ ตัวอย่างที่ 7 จงแปลงเฟสเซอร์ต่อไปนี้ให้เป็นฟังก์ชันในโดเมนเวลาที่ความถี่ (ก) (ข) (ข) วิธีทำ (ก)(ข) (ก)(ก) วิธีทำ (ก)(ข)

16 16 สมการความสัมพันธ์ของอุปกรณ์แบบพาสซีฟ ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ อุปกรณ์ สมการในโดเมนความถี่สมการในโดเมนเวลา

17 17 กราฟความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแสของตัวต้านทานในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่

18 18 กราฟความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแสของตัวเหนี่ยวนำในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่

19 19 กราฟความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแสของเก็บประจุในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่

20 20 ตัวอย่างที่ 8 กระแสเฟสเซอร์ จงหาแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานแปรตามเวลากำหนดให้ความถี่เป็น 50 Hz แรงดันที่แปรตามเวลา mA วิธีทำ ความถี่เชิงมุม ที่ไหลผ่านตัวต้านทาน

21 21 ตัวอย่างที่ 9 ตัวเหนี่ยวนำ L = 0.05 H กระแสเฟสเซอร์ กำหนดให้ความถี่ 60 Hz จงหาแรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำในโดเมนเวลา แรงดันแปรตามเวลา V วิธีทำแรงดันเฟสเซอร์ A

22 22 ตัวอย่างที่ 10 ตัวเก็บประจุ C = 150 กระแสเฟสเซอร์ กำหนดให้ความถี่เป็น 60 Hz จงหาแรงดันเฟสเซอร์ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุในโดเมนความถี่ A วิธีทำ แรงดันเฟสเซอร์

23 23 อิมพิแดนซ์ (Impedance) อิมพิแดนซ์ คืออัตราส่วนของแรงดันเฟสเซอร์ต่อกระแสเฟสเซอร์มีหน่วยเป็นโอห์ม  พิกัดฉาก  พิกัดเชิงขั้ว  Reactance  Resistance

24 24 ตัวเหนี่ยวนำ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ อิมพิแดนซ์ ความสัมพันธ์ของแรงดันเฟสเซอร์กระแสเฟสเซอร์และอิมพิแดนซ์ของอุปกรณ์แบบพาสซีฟ อุปกรณ์พาสซีฟ Reactance ของตัวเก็บประจุ Resistance ของตัวต้านทาน Reactance ของตัวเหนี่ยวนำ หน่วย สมการความสัมพันธ์

25 25 แอดมิดแดนซ์ คือส่วนกลับของอิมพิแดนซ์หน่วยเป็นโมห์หรือซีเมนส์ (Siemens:S) แอดมิดแดนซ์ (Admittance) (conductance) หน่วย S susceptance หน่วย S ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ อุปกรณ์พาสซีฟสมการความสัมพันธ์แอดมิดแดนซ์

26 26 ตัวอย่างที่ 11 จงหาค่าอิมพิแดนซ์และค่าแอดมิดแตนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ L = 10 mH เมื่อความถี่เป็น krad/s แอดมิดแตนซ์ = วิธีทำ อิมพิแดนซ์

27 27 ตัวอย่างที่ 12 จงหาค่าอิมพิแดนซ์และค่าแอดมิดแตนซ์ ของตัวเก็บประจุสมมูลด้านซ้ายมือของขั้ว a–b เมื่อความถี่เป็น krad/s ค่าตัวเก็บประจุต่ออนุกรม ค่าตัวเก็บประจุสมมูล mF วิธีทำ ค่าตัวเก็บประจุต่อขนานกัน ค่าตัวเก็บประจุต่ออนุกรม กำหนดให้หน่วยเป็น mF

28 28 S ค่าอิมพิแดนซ์ ค่าแอดมิดแตนซ์

29 29  สัญญาณไซน์เป็นคลื่นรูปไซน์และคลื่นรูปโคไซน์  ใช้เฟสเซอร์ในการวิเคราะห์วงจร  แปลงวงจรจากโดเมนเวลาให้เป็นโดเมนความถี่  อุปกรณ์แบบพาสซีฟเปลี่ยนเป็นอิมพิแดนซ์และแอดมิดแตนซ์  สมการเป็นพีชคณิต  วิเคราะห์วงจรโดยใช้กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ซอฟฟ์ บทสรุปสัปดาห์ที่ 1 การวิเคราะห์สัญญาณไซน์ที่สภาวะคงตัว


ดาวน์โหลด ppt 1 152-212 Electrical Circuit Analysis 2 Asst.Prof. Wipavan narksarp Siam University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google