งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วย อะไร ? ไฟฟ้าประกอบด้วย อะไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วย อะไร ? ไฟฟ้าประกอบด้วย อะไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วย อะไร ? ไฟฟ้าประกอบด้วย อะไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์ นิวตร อน + - - อิเล็กต รอน โปรตร อน นิวเคลี ยส โครงสร้างของ อะตอม 757

2 ตัวนำไฟฟ้ามีโครงสร้างของ อะตอมเป็นอย่างไร ? ภาพแสดงโครงสร้างอะตอม ของทองแดง วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.2/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์ 758

3 ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้อย่างไร ? - - - - - - - - + + + + + + + + +- ความ ต่าง ศักย์ ความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือ แรงเคลื่อนไฟฟ้า E = แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลท์ ( Volt ; V ) W = งานที่เกิดจากกการ เคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล ( Joules ; J ) Q = ขนาดของประจุไฟฟ้า มี หน่วยเป็น คูลอมบ์ ( Coulomb ; C ) E = W/Q วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.3/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์ 759

4 กระแสไฟฟ้าคืออะไร ? การเคลื่อนตัวของ อิเล็กตรอนอิสระทำให้เกิด กระแสไฟฟ้าไหลในเส้น ลวดได้ I = Q/t I = กระแสไฟฟ้า มี หน่วยเป็น แอมแปร์ ( A ) หรือ คูลอมบ์ / วินาที Q = ประจุไฟฟ้า มี หน่วยเป็น คูลอมบ์ ( C ) t = เวลา มีหน่วยเป็น วินาที ( s ) วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.4/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์ 760

5 ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า ต่างกันอย่างไร ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง วัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้า ไหลผ่านได้ วัตถุที่มี จำนวนอิเล็กตรอนอิสระ มาก แสดงว่าเป็นตัวนำ ไฟฟ้าที่ดี ฉนวนไฟฟ้า หมายถึง วัตถุที่ไม่ยอมให้ประจุ ไฟฟ้าไหลผ่านได้ ฉนวนไฟฟ้าที่ดีไม่ควรมี อิเล็กตรอนอิสระ วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.5/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์ 761

6 ความต้านทาน และ ตัวนำไฟฟ้า ต่างกันอย่างไร ความต้านทานไฟฟ้า เป็น การต้านการไหลของ อิเล็กตรอนอิสระ หรือการ ไหลของกระแสไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลใน ขดลวดทองแดง อิเล็กตรอนอิสระไม่เพียงแต่ ปะทะซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ ยังไปกระทบกับอิเล็กตรอนใน อะตอมที่ไม่มีการเคลื่อนตัว ของลวดทองแดงอีกด้วย ทำ ให้เกิดการต้านการไหลของ อิเล็กตรอนอิสระหรือการไหล ของกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า เป็น การต้านการไหลของ อิเล็กตรอนอิสระ หรือการ ไหลของกระแสไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลใน ขดลวดทองแดง อิเล็กตรอนอิสระไม่เพียงแต่ ปะทะซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ ยังไปกระทบกับอิเล็กตรอนใน อะตอมที่ไม่มีการเคลื่อนตัว ของลวดทองแดงอีกด้วย ทำ ให้เกิดการต้านการไหลของ อิเล็กตรอนอิสระหรือการไหล ของกระแสไฟฟ้า ความนำไฟฟ้า เป็นปริมาณ ตรงข้ามกับความต้านทานและ เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่า ตัวนำไฟฟ้ายอมให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก น้อยเพียงใด ความนำไฟฟ้า เป็นปริมาณ ตรงข้ามกับความต้านทานและ เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่า ตัวนำไฟฟ้ายอมให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก น้อยเพียงใด วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.6/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์ 762

7 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ ความต้านทานไฟฟ้า ของตัวนำไฟฟ้า (a) (b) (C) วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.7/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์ 763

8 วงจรไฟฟ้าประกอบด้วย อะไรบ้าง ? ในวงจรไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปนั้น จะ ประกอบด้วยส่วนของไฟฟ้า 3 ส่วน คือ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความ ต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ให้ แรงดันไฟฟ้า คือแหล่งจ่ายไฟ (Source) จะเป็นแบตเตอรี่ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนของ วงจรที่จะนำกระแสไฟฟ้าไหล ในวงจรได้แก่ สายไฟ (Conductor) และส่วนของวงจร ที่ต้านการไหลของกระแสไฟก็ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่ เรียกว่าโหลด (Load) ในวงจรไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปนั้น จะ ประกอบด้วยส่วนของไฟฟ้า 3 ส่วน คือ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความ ต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ให้ แรงดันไฟฟ้า คือแหล่งจ่ายไฟ (Source) จะเป็นแบตเตอรี่ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนของ วงจรที่จะนำกระแสไฟฟ้าไหล ในวงจรได้แก่ สายไฟ (Conductor) และส่วนของวงจร ที่ต้านการไหลของกระแสไฟก็ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่ เรียกว่าโหลด (Load) วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.8/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์ 764

9 G แหล่งจ่าย ไฟฟ้า ตัวนำ ไฟฟ้า ภาระ ไฟฟ้า ภาพแสดง ส่วนประกอบ วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ามีลักษณะ เป็นอย่างไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.9/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์ 765


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วย อะไร ? ไฟฟ้าประกอบด้วย อะไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯกฤษณะ ศิ ริพัฒนศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google