งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
757 วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯ กฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วยอะไร? นิวตรอน - อิเล็กตรอน โปรตรอน นิวเคลียส โครงสร้างของอะตอม

2 ตัวนำไฟฟ้ามีโครงสร้างของอะตอมเป็นอย่างไร?
758 วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.2/9 ความรู้พื้นฐานฯ กฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ ตัวนำไฟฟ้ามีโครงสร้างของอะตอมเป็นอย่างไร? ภาพแสดงโครงสร้างอะตอมของทองแดง

3 ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้อย่างไร?
759 วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.3/9 ความรู้พื้นฐานฯ กฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้อย่างไร? - + ความต่างศักย์ ความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า E = W/Q E = แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลท์ ( Volt ; V ) W = งานที่เกิดจากกการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล ( Joules ; J ) Q = ขนาดของประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็น คูลอมบ์ ( Coulomb ; C )

4 I = Q/t กระแสไฟฟ้าคืออะไร?
760 วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.4/9 ความรู้พื้นฐานฯ กฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ กระแสไฟฟ้าคืออะไร? การเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนอิสระทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดได้ I = Q/t I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์ ( A ) หรือ คูลอมบ์/วินาที Q = ประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็น คูลอมบ์ ( C ) t = เวลา มีหน่วยเป็น วินาที ( s )

5 ตัวนำและฉนวนไฟฟ้าต่างกันอย่างไร
761 วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.5/9 ความรู้พื้นฐานฯ กฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ ตัวนำและฉนวนไฟฟ้าต่างกันอย่างไร ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง วัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ วัตถุที่มีจำนวนอิเล็กตรอนอิสระมาก แสดงว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ฉนวนไฟฟ้า หมายถึง วัตถุที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ ฉนวนไฟฟ้าที่ดีไม่ควรมีอิเล็กตรอนอิสระ

6 ความต้านทาน และตัวนำไฟฟ้า ต่างกันอย่างไร
762 วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.6/9 ความรู้พื้นฐานฯ กฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ ความต้านทาน และตัวนำไฟฟ้า ต่างกันอย่างไร ความต้านทานไฟฟ้า เป็นการต้านการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ หรือการไหลของกระแสไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดทองแดง อิเล็กตรอนอิสระไม่เพียงแต่ปะทะซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ยังไปกระทบกับอิเล็กตรอนในอะตอมที่ไม่มีการเคลื่อนตัวของลวดทองแดงอีกด้วย ทำให้เกิดการต้านการไหลของอิเล็กตรอนอิสระหรือการไหลของกระแสไฟฟ้า ความนำไฟฟ้า เป็นปริมาณตรงข้ามกับความต้านทานและ เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่าตัวนำไฟฟ้ายอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากน้อยเพียงใด

7 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้า
763 วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.7/9 ความรู้พื้นฐานฯ กฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้า (a) (b) (C)

8 วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยอะไรบ้าง?
764 วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.8/9 ความรู้พื้นฐานฯ กฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยอะไรบ้าง? ในวงจรไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปนั้น จะประกอบด้วยส่วนของไฟฟ้า 3 ส่วน คือ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ให้แรงดันไฟฟ้า คือแหล่งจ่ายไฟ (Source) จะเป็นแบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนของวงจรที่จะนำกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้แก่ สายไฟ (Conductor) และส่วนของวงจรที่ต้านการไหลของกระแสไฟก็คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าโหลด (Load)

9 วงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร?
765 วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.9/9 ความรู้พื้นฐานฯ กฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ วงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร? G แหล่งจ่ายไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า ภาระไฟฟ้า ภาพแสดงส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google