งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบสภาพมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เตรียมความพร้อมมัลติมิเตอร์ในการวัดขั้วคอมเพรสเซอร์ เตรียมความพร้อมคอมเพรสเซอร์ ปฏิบัติการวัดขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบสภาพมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เตรียมความพร้อมมัลติมิเตอร์ในการวัดขั้วคอมเพรสเซอร์ เตรียมความพร้อมคอมเพรสเซอร์ ปฏิบัติการวัดขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบสภาพมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เตรียมความพร้อมมัลติมิเตอร์ในการวัดขั้วคอมเพรสเซอร์ เตรียมความพร้อมคอมเพรสเซอร์ ปฏิบัติการวัดขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ การวัดในกรณีรู้ขั้วของคอมเพรสเซอร์ การวัดในกรณีไม่รู้ขั้วของคอมเพรสเซอร์

2 เตรียมความพร้อมมัลติมิเตอร์ในการวัดขั้ว คอมเพรสเซอร์ สายสีแดงเสียบเข้าที่ ขั้วบวก สายสีดำเสียบเข้าที่ขั้ว ลบ ปรับปุ่มเลือกย่านวัดไป ที่ตำแหน่ง X10 โอห์ม ปลายเข็มมิเตอร์แตะ กัน ปรับปุ่ม 0 โอห์ม ADJ เข็มมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่งศูนย์โอห์มพอดี

3 เตรียมความพร้อม คอมเพรสเซอร์ ใช้ไขควงขันถอดสกรูออก จากมอเตอร์คอมเพรสเซอร ์ ถอดฝาครอบออกจาก ตัวมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ถอดฝาครอบออกแล้วจะเห็นรีเลย์ กับโอเวอร์โหลด ถอดรีเลย์ออกโดยใช้มือดึงตัวรีเลย์ ออกจากขั้วคอมเพรสเซอร์ ทำการถอดโอเวอร์โหลด ใช้ไขควงค่อยๆงัดลวดที่ยึด โอเวอร์โหลดออกจากล๊อก NEXT

4 ดึงโอเวอร์ โหลดออก ดึงสายที่ต่อขั้ว โอเวอร์โหลดออก จะเห็นขั้วของโอเวอร์โหลด ที่จะวัด

5 ปฏิบัติการวัดขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ การวัดในกรณีรู้ขั้วของคอมเพรสเซอร์ ลักษณะขั้วของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะประกอบไปด้วย 1. ขั้ว C คือจุด COMMON 2. ขั้ว S คือจุด START 3. ขั้ว R คือจุด RUN อ่านค่าความต้านทานจากมัลติมิเตอรได้ 25 โอห์ม วัดที่ขั้ว C กับ S NEXT

6 วัดที่ขั้ว C กับ R วัดที่ขั้ว S กับ R อ่านค่าความต้านทานจากมัลติมิเตอรได้ 15 โอห์ม อ่านค่าความต้านทานจากมัลติมิเตอรได้ 40 โอห์ม

7 การวัดในกรณีไม่รู้ขั้วของคอมเพรสเซอร์ หรือในกรณีที่เราไม่รู้ขั้วของคอมเพรสเซอร์ ให้เรากำหนดให้เป็น ขั้ว 1, 2, 3 วัดที่ขั้ว 1 กับขั้ว 2 อ่านค่าความต้านทานจากมัลติมิเตอรได้ 15 โอห์ม วัดที่ขั้ว 1 กับขั้ว 3 อ่านค่าความต้านทานจากมัลติมิเตอรได้ 20 โอห์ม NEXT

8 วัดที่ขั้ว 2 กับขั้ว 3 อ่านค่าความต้านทานจากมัลติมิเตอรได้ 5 โอห์ม วัดระหว่างขัว 1-2 = 15 โอห์ม วัดระหว่างขั้ว 1-3 = 20 โอห์ม วัดระหว่างขั้ว 2-3 = 5 โอห์ม ขั้ว S-C จะมีค่าความต้านทาน มากกว่า R-C ในการวัดหาขั้วคอมเพรสเซอร์ทั้งสองแบบเพื่อทราบขั้วที่แน่นอนและตรวจสอบได้ว่าขั้วนั้นถูกต้องและไม่ชำรุด ปฏบัติตามขั้นตอนดังกล่าวผลออกมาต้องเป็นไปตามหลักการวัดตามที่ได้ศึกษาปฏบัติมาหากผิดจากเงื่อนไขนี้แสดงว่าความต้าน ขดลวดคอมเพรสเวอร์มีปัญหา


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบสภาพมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เตรียมความพร้อมมัลติมิเตอร์ในการวัดขั้วคอมเพรสเซอร์ เตรียมความพร้อมคอมเพรสเซอร์ ปฏิบัติการวัดขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google