งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความไว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความไว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความไว

2 ความคลาดเคลื่อน (Error:  ) คืออะไร ? ความแตกต่างระหว่าง ค่าที่วัดได้ (X m ) กับ ค่าที่แท้จริง (X t )  = X m - X t

3 ถ้าค่าที่วัดได้มีค่าเท่ากับค่าที่แท้จริง ความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเท่าไหร่ ?  = X m - X t ความคลาดเคลื่อน = 0 = X m - X t = 0

4 ความคลาดเคลื่อนมีสาเหตุ จากอะไรบ้าง ? 1. จากผู้วัด 2. เชิงระบบ 3. แบบสุ่ม

5 ความคลาดเคลื่อนจากผู้วัด เกิดจากอะไร ?  การอ่านค่าผิดพลาด  ความไม่ปราณีต  ความไม่รู้ของผู้วัด

6 ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ เกิดจากอะไร ? 1. ภายในเครื่องวัดไฟฟ้า เช่น ความฝืด,ความล้าของสปริง ฯลฯ

7 ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ เกิดจากอะไร ? 2. สภาพแวดล้อม เช่น บริเวณสนามแม่เหล็กหนาแน่น บริเวณอุณหภมิสูง ฯลฯ

8 ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม เกิดจากอะไร ? วัดปริมาณไฟฟ้าค่าเดียวกันซ้ำกัน หลายครั้ง แต่ค่าที่วัดได้มีความ แตกต่างกัน โดยเฉพาะทศนิยม ตำแหน่งท้ายๆ

9 ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม เกิดแก้ไขได้ อย่างไร ? แก้ไขโดยใช้วิธีทางสถิติ เช่น การหาค่าเฉลี่ยจากการวัด ปริมาณไฟฟ้าหลายๆ ครั้ง

10 ระดับชั้นของความ คลาดเคลื่อน (Class) คืออะไร ตัวเลขที่บอกเปอร์เซ็นต์ทั้ง ค่าบวกและค่าลบของความ คลาดเคลื่อนตลอดย่านวัด ของเครื่องวัดไฟฟ้านั้นๆ

11 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีระดับชั้น ต่ำ จะมีความคลาดเคลื่อน น้อยกว่า เครื่องวัดไฟฟ้าที่มี ระดับชั้นต่ำ ระดับชั้น 5 เครื่องวัดไฟฟ้าที่ มีความคลาดเคลื่อน + 5% ตลอดย่านวัด

12 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีระดับชั้นของ เครื่องวัดไฟฟ้าตามมาตรฐาน ของ IEC มีกี่ระดับชั้น? 1. ระดับชั้น 0.05, 0.1 และ 0.2 เป็นระดับชั้นที่มีความคลาดเคลื่อน ต่ำสุด มีความถูกต้องมากที่สุด เหมาะสำหรับงานที่มีความ ถูกต้องสูง เช่นห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ แต่ราคาแพง

13 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีระดับชั้นของ เครื่องวัดไฟฟ้าตามมาตรฐาน ของ IEC มีกี่ระดับชั้น? 2. ระดับชั้น 0.5 เป็นระดับชั้นที่มีความคลาดเคลื่อน รองลงมา ถือได้ว่ามีความถูกต้องสูง เหมาะสำหรับงานใช้ในงาน ไฟฟ้าโดยทั่วไป

14 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีระดับชั้นของ เครื่องวัดไฟฟ้าตามมาตรฐาน ของ IEC มีกี่ระดับชั้น? 3. ระดับชั้น 1 เป็นระดับชั้นที่มีความคลาดเคลื่อน รองลงมาจากระดับชั้น 0.5 มีความถูกต้องในระดับปานกลาง

15 4. ระดับชั้น 1.5,2.5 และ 5.0 เป็นระดับชั้นที่มีความคลาดเคลื่อน สูงสุดหรือมีความถูกต้องน้อยที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ ไม่ต้องการ ความละเอียดและความถูกต้องสูง และมีราคาถูกที่สุด เช่น เครื่องวัดไฟฟ้าที่ติดตั้งบน ตู้ควบคุมไฟฟ้า

16 ความถูกต้อง (Accuracy: a) หมายถึง อะไร ? ความใกล้เคียงระหว่าง ค่าที่วัดได้ (X m ) กับ ค่าที่แท้จริง (X t )ของปริมาณไฟฟ้า บางครั้งเรียกว่า ความแม่นยำ

17 ความคลาดเคลื่อน คำนวณหาค่าได้อย่างไร ? เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน คำนวณหาค่าได้อย่างไร ?  = X m - X t % E =(  / X t ) x 100

18 ความถูกต้อง คำนวณหาค่าได้อย่างไร ? เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง คำนวณหาค่าได้อย่างไร ? a = 1 -  / X t % A = 100 - % E

19 ความเที่ยงตรง ของเครื่องวัดไฟฟ้า (Precistion) หมายถึงอะไร ? ความสามารถในการเกิดซ้ำ (ค่าเดิม) ของการวัดปริมาณไฟฟ้าค่าเดียวกัน หลายๆ ครั้ง ทำการวัดกี่ครั้งก็ได้ค่าเท่าเดิมตลอด โดยค่าที่วัดได้ไม่จำเป็นต้องถูกต้อง

20 ความถูกต้องและความเที่ยงตรง เหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร ?

21 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3 สรุปได้ว่า เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องนี้ มีความเที่ยงตรงสูง แต่ไม่มีความถูกต้อง เมื่อนำไปวัดแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 V VDC COM + ก VDC COM + ก VDC COM + ก

22 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3 สรุปได้ว่า เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องนี้ มีความเที่ยงตรงและมีความถูกต้องสูง เมื่อนำไปวัดแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 V VDC COM + ข VDC COM + ข VDC COM + ข

23 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3 สรุปได้ว่า เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องนี้ ไม่มีความเที่ยงตรง และ ไม่มีความถูกต้อง เมื่อนำไปวัดแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 V VDC COM + ค VDC COM + ค VDC COM + ค

24 ความไว ของเครื่องวัดไฟฟ้า (Sensitiviti : S) หมายถึงอะไร ? ความสามารถในการตอบสนองของ เครื่องวัดไฟฟ้า ต่อปริมาณไฟฟ้า ที่ทำการวัด

25 เครื่องวัดไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้า ค่าต่ำ แล้วทำให้เข็มชี้บ่ายเบนเต็มสเกล เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีความไวสูง เป็นอย่างไร ? เครื่องวัดไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้า ค่าสูง แล้วทำให้เข็มชี้บ่ายเบนเต็มสเกล เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีความไวต่ำ เป็นอย่างไร ?

26 เครื่องที่ 1เครื่องที่ 2 สรุปได้ว่า เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องที่ 2 มีความไวสูงกว่าเครื่องที่ 1 เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องใดมีความไวสูง ? mA COM + mA COM +

27 ความไว คำนวณหาค่าได้อย่างไร ? S = 1/I I= V/R S = R/V หน่วยวัดความไว คือ อะไร ? โอห์ม /โวลต์ (  /V)

28 คำถามพัฒนาความคิด ตามความคิดของนักเรียน ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงและ ความไว คุณสมบัติข้อใดมีความสำคัญมากที่สุด เพราะอะไร ?


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความไว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google