งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความไว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความไว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความไว

2  = Xm - Xt ความคลาดเคลื่อน (Error: ) คืออะไร ?

3  = Xm - Xt = Xm - Xt = 0 ถ้าค่าที่วัดได้มีค่าเท่ากับค่าที่แท้จริง
ความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเท่าไหร่ ? ความคลาดเคลื่อน = 0  = Xm - Xt = Xm - Xt = 0

4 ความคลาดเคลื่อนมีสาเหตุ
จากอะไรบ้าง ? 1. จากผู้วัด 2. เชิงระบบ 3. แบบสุ่ม

5 ความคลาดเคลื่อนจากผู้วัด
เกิดจากอะไร ? การอ่านค่าผิดพลาด ความไม่ปราณีต ความไม่รู้ของผู้วัด

6 ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ 1. ภายในเครื่องวัดไฟฟ้า
เกิดจากอะไร ? 1. ภายในเครื่องวัดไฟฟ้า เช่น ความฝืด ,ความล้าของสปริง ฯลฯ

7 ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ
เกิดจากอะไร ? 2. สภาพแวดล้อม เช่น บริเวณสนามแม่เหล็กหนาแน่น บริเวณอุณหภมิสูง ฯลฯ

8 ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม
เกิดจากอะไร ? วัดปริมาณไฟฟ้าค่าเดียวกันซ้ำกันหลายครั้ง แต่ค่าที่วัดได้มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะทศนิยมตำแหน่งท้ายๆ

9 ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม
เกิดแก้ไขได้ อย่างไร ? แก้ไขโดยใช้วิธีทางสถิติ เช่น การหาค่าเฉลี่ยจากการวัดปริมาณไฟฟ้าหลายๆ ครั้ง

10 ระดับชั้นของความคลาดเคลื่อน (Class) คืออะไร
ตัวเลขที่บอกเปอร์เซ็นต์ทั้งค่าบวกและค่าลบของความคลาดเคลื่อนตลอดย่านวัดของเครื่องวัดไฟฟ้านั้นๆ

11 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีระดับชั้นต่ำ จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีระดับชั้นต่ำ
ระดับชั้น 5 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีความคลาดเคลื่อน + 5% ตลอดย่านวัด

12 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีระดับชั้นของเครื่องวัดไฟฟ้าตามมาตรฐานของ IEC มีกี่ระดับชั้น?
1. ระดับชั้น 0.05, 0.1และ 0.2 เป็นระดับชั้นที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำสุด มีความถูกต้องมากที่สุด เหมาะสำหรับงานที่มีความถูกต้องสูง เช่นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แต่ราคาแพง

13 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีระดับชั้นของเครื่องวัดไฟฟ้าตามมาตรฐานของ IEC มีกี่ระดับชั้น?
2. ระดับชั้น 0.5 เป็นระดับชั้นที่มีความคลาดเคลื่อนรองลงมา ถือได้ว่ามีความถูกต้องสูง เหมาะสำหรับงานใช้ในงานไฟฟ้าโดยทั่วไป

14 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีระดับชั้นของเครื่องวัดไฟฟ้าตามมาตรฐานของ IEC มีกี่ระดับชั้น?
3. ระดับชั้น 1 เป็นระดับชั้นที่มีความคลาดเคลื่อนรองลงมาจากระดับชั้น 0.5 มีความถูกต้องในระดับปานกลาง

15 4. ระดับชั้น 1.5 ,2.5 และ 5.0 เป็นระดับชั้นที่มีความคลาดเคลื่อนสูงสุดหรือมีความถูกต้องน้อยที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ ไม่ต้องการความละเอียดและความถูกต้องสูง และมีราคาถูกที่สุด เช่น เครื่องวัดไฟฟ้าที่ติดตั้งบนตู้ควบคุมไฟฟ้า

16 ความถูกต้อง (Accuracy: a)
หมายถึง อะไร ? ความใกล้เคียงระหว่าง ค่าที่วัดได้ (Xm) กับ ค่าที่แท้จริง (Xt)ของปริมาณไฟฟ้า บางครั้งเรียกว่า ความแม่นยำ

17  = Xm - Xt ความคลาดเคลื่อน คำนวณหาค่าได้อย่างไร ?
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน คำนวณหาค่าได้อย่างไร ? %E =(/Xt) x 100

18 คำนวณหาค่าได้อย่างไร ? เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง คำนวณหาค่าได้อย่างไร ?
a = 1 - /Xt เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง คำนวณหาค่าได้อย่างไร ? % A = % E

19 ของเครื่องวัดไฟฟ้า (Precistion) หมายถึงอะไร ?
ความเที่ยงตรง ของเครื่องวัดไฟฟ้า (Precistion) หมายถึงอะไร ? ความสามารถในการเกิดซ้ำ (ค่าเดิม) ของการวัดปริมาณไฟฟ้าค่าเดียวกัน หลายๆ ครั้ง ทำการวัดกี่ครั้งก็ได้ค่าเท่าเดิมตลอด โดยค่าที่วัดได้ไม่จำเป็นต้องถูกต้อง

20 ความถูกต้องและความเที่ยงตรง เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร ?

21 เมื่อนำไปวัดแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 V
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + สรุปได้ว่า เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องนี้ มีความเที่ยงตรงสูง แต่ไม่มีความถูกต้อง

22 เมื่อนำไปวัดแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 V
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + สรุปได้ว่า เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องนี้ มีความเที่ยงตรงและมีความถูกต้องสูง

23 เมื่อนำไปวัดแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 V
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + สรุปได้ว่า เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องนี้ ไม่มีความเที่ยงตรง และ ไม่มีความถูกต้อง

24 ของเครื่องวัดไฟฟ้า (Sensitiviti : S) หมายถึงอะไร ?
ความไว ของเครื่องวัดไฟฟ้า (Sensitiviti : S) หมายถึงอะไร ? ความสามารถในการตอบสนองของ เครื่องวัดไฟฟ้า ต่อปริมาณไฟฟ้า ที่ทำการวัด

25 เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีความไวสูง เป็นอย่างไร ?
เครื่องวัดไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้า ค่าต่ำ แล้วทำให้เข็มชี้บ่ายเบนเต็มสเกล เครื่องวัดไฟฟ้าที่มีความไวต่ำ เป็นอย่างไร ? เครื่องวัดไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้า ค่าสูง แล้วทำให้เข็มชี้บ่ายเบนเต็มสเกล

26 สรุปได้ว่า เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องที่ 2 มีความไวสูงกว่าเครื่องที่ 1
เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องใดมีความไวสูง ? เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 mA COM + 1 .6 .8 .4 .2 mA COM + สรุปได้ว่า เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องที่ มีความไวสูงกว่าเครื่องที่ 1

27 S = 1/I I = V/R S = R/V ความไว คำนวณหาค่าได้อย่างไร ?
หน่วยวัดความไว คือ อะไร ? โอห์ม /โวลต์ (/V)

28 ตามความคิดของนักเรียน
คำถามพัฒนาความคิด ตามความคิดของนักเรียน ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงและ ความไว คุณสมบัติข้อใดมีความสำคัญมากที่สุด เพราะอะไร ?


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 ความคลาดเคลื่อน ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความไว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google