งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่. แผ่นที่ 4-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถ นำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่. แผ่นที่ 4-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถ นำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่

2 แผ่นที่ 4-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถ นำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง เพราะอะไร

3 ความหมายของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-3 เครื่องวัดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่วัด ให้เป็นพลังงานกลแล้ว ทำให้ขดลวดเคลื่อนที่พา เข็มชี้ให้เคลื่อนที่ไปชี้ค่า ที่กำหนดให้บนสเกล มีโครงสร้างอย่างไร

4 โครงสร้างของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-4 ภาพด้านบนที่แสดงโครงสร้างมี ลักษณะอย่างไร

5 แผ่นที่ แม่เหล็กถาวร 2. แกนเหล็กอ่อน 4. สปริงก้นหอย 9. โครงเหล็ก 8. แกนหมุน 5. กรอบอะลูมิเนียม 3. ขดลวดเคลื่อนที่ 7. เข็มชี้

6 โครงสร้าง แผ่นที่ 4-5

7 2. ขดลวดเคลื่อนที่ 7. เข็มชี้ 6. สเกล 3. แกนเหล็กอ่อน 10. ฐานยึดแกนเหล็กอ่อน 9. โครงเหล็ก 1. แม่เหล็กถาวร 4. สปริงก้นหอย 1. แม่เหล็กถาวร มีหลักการทำงานอย่างไร

8 หลักการทำงาน แผ่นที่ 4-6 เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้อย่างไร เพราะอะไร ขนาดของแรงบิดบ่ายเบนขึ้นอยู่กับอะไร

9 แผ่นที่ 4-6

10 แผ่นที่ 4-7 ขนาดของแรงบิดบ่ายเบน B= ความหนาแน่นของสนาแม่เหล็กถาวร I= กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ L= ความยาวของขดลวดเคลื่อนที่ T D = แรงบิดบ่ายเบน F = แรง ( ผลัก ) ที่ทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ r = ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง เมื่อเข็มชี้หยุดนิ่งมีความหมายว่าอย่างไร T d =BILr T d =Fr T d ~ I F =BIL

11 เมื่อเข็มชี้หยุดนิ่ง แผ่นที่ 4-8 T d = T c Tc~ Tc~  เมื่อ  คือระยะทางที่เป็นมุมที่เข็มชี้เคลื่อนที่ ออกจากตำแหน่งเดิมไปชี้ค่าบนสเกล ถ้า I ที่ไหลผ่านขดลวดมีค่าน้อย ระยะทางที่ เป็นมุม  จะมีค่ามากหรือน้อย T c = k   ~ I T d ~ I  ~ T d

12 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่าน้อย แผ่นที่ 4-9 เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางน้อย I น้อย ถ้า I ที่ไหลผ่านขดลวดมีค่ามาก ระยะทาง ที่เป็นมุม  จะมีค่ามากหรือน้อย

13 แผ่นที่ 4-9  มาก  น้อย  มาก  น้อย

14 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่ามาก แผ่นที่ 4-9 เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง มาก I มาก สเกล จะมีลักษณะอย่างไร

15 ลักษณะของสเกล แผ่นที่ 4-11 สเกลเป็นแบบเชิงเส้นหรือ ระยะห่างของสเกลมีค่า เท่ากันหมด สรุปโครงสร้างและหน้าที่ของเครื่องวัด ไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ มีอะไรบ้าง

16 สรุปโครงสร้างและหน้าที่ ของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ แม่เหล็กถาวร สร้างจาก โลหะผสมอัลนิโก (ALNICO) ทำหน้าที่ สร้างสนามแม่เหล็กถาวร 2. แกนเหล็กอ่อน สร้างจาก เหล็กอ่อนรูปทรงกระบอก ทำหน้าที่ เหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า 3. สเกล สร้างจาก อะลูมิเนียม ทำหน้าที่ บอกปริมาณที่วัดได้ร่วมกับเข็มชี้ สรุปโครงสร้างและหน้าที่ของเครื่องวัด ไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ หมดหรือยัง

17 แผ่นที่ 4-13 สรุปโครงสร้างและหน้าที่ของเครื่องวัด ไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ หมดหรือยัง 4. ขดลวดเคลื่อนที่ สร้างจาก ลวดทองแดงอาบน้ำยา ทำหน้าที่ เหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนให้เป็น แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงบิดบ่ายเบน 5. เข็มชี้ สร้างจาก อะลูมิเนียม ทำหน้าที่ ชี้บอกปริมาณที่วัดได้บนสเกล 6. กรอบอะลูมิเนียม สร้างจาก อะลูมิเนียม ทำหน้าที่ ยึดขดลวดเคลื่อนที่และสร้าง แรงบิดหน่วง

18 แผ่นที่ ฐานยึดแกนเหล็กอ่อน สร้างจาก เหล็กอ่อน ทำหน้าที่ ยึดแกนเหล็กอ่อนให้ได้ศูนย์กลาง สัญลักษณ์ทางโครงสร้างของเครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ มีลักษณะอย่างไร 8. โครงเหล็กภายนอก สร้างจาก เหล็กอ่อน ทำหน้าที่ เป็นที่ยึดจับของส่วนประกอบ ภายในและเป็นทางผ่านของ เส้นแรงแม่เหล็ก 9. สปริงก้นหอย สร้างจาก ทองแดงผสมดีบุก ฟอสเฟอร์ และบรอนซ์ ทำหน้าที่ สร้างแรงบิดควบคุมและเป็นทาง ผ่านของกระแสไฟฟ้า

19 แผ่นที่ 4-15 สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง การประยุกต์สร้างเป็น เครื่องวัดไฟฟ้า 1. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง 2. โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ 3. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ข้อดีของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ มีอะไรบ้าง

20 ข้อดี แผ่นที่ 4-16 ข้อเสียของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ มีอะไรบ้าง 1. มีความไวสูง 2. สเกลเป็นแบบเชิงเส้น 3. สามารถขยายย่านวัดได้ 4. แรงบิดหน่วงเป็น ผลพลอยได้

21 ข้อเสีย แผ่นที่ มีโครงสร้างบอบบาง 2. แม่เหล็กถาวรอาจเสื่อม เมื่ออายุการใช้งาน มากขึ้น 3. สปริงก้นหอยอาจล้าเมื่อ อายุการใช้งานมากขึ้น 4. ราคาแพง 5. เมื่อสร้างเป็นเครื่องวัด ไฟฟ้าเอซี(AC) จะวัดค่า ได้ถูกต้องเฉพาะรูป คลื่นไซน์เท่านั้น

22 แผนผังความคิด แผ่นที่ 4-18 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ โครงสร้าง - แม่เหล็กถาวรกับขดลวดเคลื่อนที่ หลักการทำงาน - แรงผลักระหว่างแม่เหล็กถาวร กับแม่เหล็กไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง

23 แผนผังความคิด แผ่นที่ 4-19 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้งาน - เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง - เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ข้อดีและข้อเสีย - มีความไวสูง - สเกลเป็นแบบเชิงเส้น - ขยายย่านวัดได้ - โครงสร้างบอบบาง - ราคาแพง

24 คำถามสร้างพลังคิด แผ่นที่ 4-20 “ถ้าโลกนี้ไม่มีเครื่องวัด ไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ เราจะใช้เครื่องมืออะไรใน การวัดปริมาณไฟฟ้ากระแส ตรงที่มีความถูกต้องและ เที่ยงตรง ใกล้เคียง หรือ เท่ากับ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่”

25 แผ่นที่ 4-9 II II

26 แผ่นที่ 4-10 เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สอน.1 หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ โดย มงคล ธุระ โปรดพลิกตามหมายเลขที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยในการใช้งานให้อ่านรายละเอียดจากคู่มือการใช้สื่อแผ่นใส

27 โครงสร้างของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-4 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 4. สปริงก้นหอย 1. แม่เหล็กถาวร 3. แกนเหล็กอ่อน 5. กรอบอะลูมิเนียม 2. ขดลวดเคลื่อนที่ 1. แม่เหล็กถาวร 9. โครงเหล็กภายนอก 7. เข็มชี้ 8. แกนหมุน

28 โครงสร้าง แผ่นที่ 4-5 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 1. แม่เหล็กถาวร 2. ขดลวดเคลื่อนที่ 3. แกนเหล็กอ่อน 4. สปริงก้นหอย 6. สเกล 7. เข็มชี้ 9. โครงเหล็กภายนอก 10. ฐานยึดแกนเหล็กอ่อน

29 โครงสร้างของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-6 เครื่องวัดไฟฟ้า 1. แม่เหล็กถาวร 2. ขดลวดเคลื่อนที่ 3. แกนเหล็กอ่อน 4. สปริงก้นหอย 5. กรอบอะลูมิเนียม 6. สเกล 7. เข็มชี้พร้อมน้ำหนักสมดุล 8. แกนหมุนพร้อมแบริ่ง 9. โครงเหล็กภายนอก หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

30 หลักการทำงาน แผ่นที่ 4-7 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

31 หลักการทำงาน แผ่นที่ 4-9 เครื่องวัดไฟฟ้า II หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

32 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่าน้อย แผ่นที่ 4-9 I น้อย  น้อย I น้อย เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางน้อย ถ้า I ที่ไหลผ่านขดลวดมีค่ามาก ระยะทาง ที่เป็นมุม  จะมีค่ามากหรือน้อย

33 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่ามาก แผ่นที่ 4-10 I มาก  มาก I มาก เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง มาก สเกล จะมีลักษณะอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่. แผ่นที่ 4-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถ นำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google