งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่. แผ่นที่ 4-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถ นำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่. แผ่นที่ 4-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถ นำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่

2 แผ่นที่ 4-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถ นำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง เพราะอะไร

3 ความหมายของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-3 เครื่องวัดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่วัด ให้เป็นพลังงานกลแล้ว ทำให้ขดลวดเคลื่อนที่พา เข็มชี้ให้เคลื่อนที่ไปชี้ค่า ที่กำหนดให้บนสเกล มีโครงสร้างอย่างไร

4 โครงสร้างของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-4 ภาพด้านบนที่แสดงโครงสร้างมี ลักษณะอย่างไร

5 แผ่นที่ 4-4 1. แม่เหล็กถาวร 2. แกนเหล็กอ่อน 4. สปริงก้นหอย 9. โครงเหล็ก 8. แกนหมุน 5. กรอบอะลูมิเนียม 3. ขดลวดเคลื่อนที่ 7. เข็มชี้

6 โครงสร้าง แผ่นที่ 4-5

7 2. ขดลวดเคลื่อนที่ 7. เข็มชี้ 6. สเกล 3. แกนเหล็กอ่อน 10. ฐานยึดแกนเหล็กอ่อน 9. โครงเหล็ก 1. แม่เหล็กถาวร 4. สปริงก้นหอย 1. แม่เหล็กถาวร มีหลักการทำงานอย่างไร

8 หลักการทำงาน แผ่นที่ 4-6 เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้อย่างไร เพราะอะไร ขนาดของแรงบิดบ่ายเบนขึ้นอยู่กับอะไร

9 แผ่นที่ 4-6

10 แผ่นที่ 4-7 ขนาดของแรงบิดบ่ายเบน B= ความหนาแน่นของสนาแม่เหล็กถาวร I= กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ L= ความยาวของขดลวดเคลื่อนที่ T D = แรงบิดบ่ายเบน F = แรง ( ผลัก ) ที่ทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ r = ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง เมื่อเข็มชี้หยุดนิ่งมีความหมายว่าอย่างไร T d =BILr T d =Fr T d ~ I F =BIL

11 เมื่อเข็มชี้หยุดนิ่ง แผ่นที่ 4-8 T d = T c Tc~ Tc~  เมื่อ  คือระยะทางที่เป็นมุมที่เข็มชี้เคลื่อนที่ ออกจากตำแหน่งเดิมไปชี้ค่าบนสเกล ถ้า I ที่ไหลผ่านขดลวดมีค่าน้อย ระยะทางที่ เป็นมุม  จะมีค่ามากหรือน้อย T c = k   ~ I T d ~ I  ~ T d

12 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่าน้อย แผ่นที่ 4-9 เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางน้อย I น้อย ถ้า I ที่ไหลผ่านขดลวดมีค่ามาก ระยะทาง ที่เป็นมุม  จะมีค่ามากหรือน้อย

13 แผ่นที่ 4-9  มาก  น้อย  มาก  น้อย

14 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่ามาก แผ่นที่ 4-9 เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง มาก I มาก สเกล จะมีลักษณะอย่างไร

15 ลักษณะของสเกล แผ่นที่ 4-11 สเกลเป็นแบบเชิงเส้นหรือ ระยะห่างของสเกลมีค่า เท่ากันหมด สรุปโครงสร้างและหน้าที่ของเครื่องวัด ไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ มีอะไรบ้าง

16 สรุปโครงสร้างและหน้าที่ ของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-12 1. แม่เหล็กถาวร สร้างจาก โลหะผสมอัลนิโก (ALNICO) ทำหน้าที่ สร้างสนามแม่เหล็กถาวร 2. แกนเหล็กอ่อน สร้างจาก เหล็กอ่อนรูปทรงกระบอก ทำหน้าที่ เหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า 3. สเกล สร้างจาก อะลูมิเนียม ทำหน้าที่ บอกปริมาณที่วัดได้ร่วมกับเข็มชี้ สรุปโครงสร้างและหน้าที่ของเครื่องวัด ไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ หมดหรือยัง

17 แผ่นที่ 4-13 สรุปโครงสร้างและหน้าที่ของเครื่องวัด ไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ หมดหรือยัง 4. ขดลวดเคลื่อนที่ สร้างจาก ลวดทองแดงอาบน้ำยา ทำหน้าที่ เหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนให้เป็น แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงบิดบ่ายเบน 5. เข็มชี้ สร้างจาก อะลูมิเนียม ทำหน้าที่ ชี้บอกปริมาณที่วัดได้บนสเกล 6. กรอบอะลูมิเนียม สร้างจาก อะลูมิเนียม ทำหน้าที่ ยึดขดลวดเคลื่อนที่และสร้าง แรงบิดหน่วง

18 แผ่นที่ 4-14 7. ฐานยึดแกนเหล็กอ่อน สร้างจาก เหล็กอ่อน ทำหน้าที่ ยึดแกนเหล็กอ่อนให้ได้ศูนย์กลาง สัญลักษณ์ทางโครงสร้างของเครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ มีลักษณะอย่างไร 8. โครงเหล็กภายนอก สร้างจาก เหล็กอ่อน ทำหน้าที่ เป็นที่ยึดจับของส่วนประกอบ ภายในและเป็นทางผ่านของ เส้นแรงแม่เหล็ก 9. สปริงก้นหอย สร้างจาก ทองแดงผสมดีบุก ฟอสเฟอร์ และบรอนซ์ ทำหน้าที่ สร้างแรงบิดควบคุมและเป็นทาง ผ่านของกระแสไฟฟ้า

19 แผ่นที่ 4-15 สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง การประยุกต์สร้างเป็น เครื่องวัดไฟฟ้า 1. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง 2. โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ 3. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ข้อดีของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ มีอะไรบ้าง

20 ข้อดี แผ่นที่ 4-16 ข้อเสียของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ มีอะไรบ้าง 1. มีความไวสูง 2. สเกลเป็นแบบเชิงเส้น 3. สามารถขยายย่านวัดได้ 4. แรงบิดหน่วงเป็น ผลพลอยได้

21 ข้อเสีย แผ่นที่ 4-17 1. มีโครงสร้างบอบบาง 2. แม่เหล็กถาวรอาจเสื่อม เมื่ออายุการใช้งาน มากขึ้น 3. สปริงก้นหอยอาจล้าเมื่อ อายุการใช้งานมากขึ้น 4. ราคาแพง 5. เมื่อสร้างเป็นเครื่องวัด ไฟฟ้าเอซี(AC) จะวัดค่า ได้ถูกต้องเฉพาะรูป คลื่นไซน์เท่านั้น

22 แผนผังความคิด แผ่นที่ 4-18 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ โครงสร้าง - แม่เหล็กถาวรกับขดลวดเคลื่อนที่ หลักการทำงาน - แรงผลักระหว่างแม่เหล็กถาวร กับแม่เหล็กไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง

23 แผนผังความคิด แผ่นที่ 4-19 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้งาน - เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง - เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ข้อดีและข้อเสีย - มีความไวสูง - สเกลเป็นแบบเชิงเส้น - ขยายย่านวัดได้ - โครงสร้างบอบบาง - ราคาแพง

24 คำถามสร้างพลังคิด แผ่นที่ 4-20 “ถ้าโลกนี้ไม่มีเครื่องวัด ไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ เราจะใช้เครื่องมืออะไรใน การวัดปริมาณไฟฟ้ากระแส ตรงที่มีความถูกต้องและ เที่ยงตรง ใกล้เคียง หรือ เท่ากับ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่”

25 แผ่นที่ 4-9 II II

26 แผ่นที่ 4-10 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สอน.1 หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ โดย มงคล ธุระ โปรดพลิกตามหมายเลขที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยในการใช้งานให้อ่านรายละเอียดจากคู่มือการใช้สื่อแผ่นใส

27 โครงสร้างของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-4 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 4. สปริงก้นหอย 1. แม่เหล็กถาวร 3. แกนเหล็กอ่อน 5. กรอบอะลูมิเนียม 2. ขดลวดเคลื่อนที่ 1. แม่เหล็กถาวร 9. โครงเหล็กภายนอก 7. เข็มชี้ 8. แกนหมุน

28 โครงสร้าง แผ่นที่ 4-5 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 1. แม่เหล็กถาวร 2. ขดลวดเคลื่อนที่ 3. แกนเหล็กอ่อน 4. สปริงก้นหอย 6. สเกล 7. เข็มชี้ 9. โครงเหล็กภายนอก 10. ฐานยึดแกนเหล็กอ่อน

29 โครงสร้างของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-6 เครื่องวัดไฟฟ้า 1. แม่เหล็กถาวร 2. ขดลวดเคลื่อนที่ 3. แกนเหล็กอ่อน 4. สปริงก้นหอย 5. กรอบอะลูมิเนียม 6. สเกล 7. เข็มชี้พร้อมน้ำหนักสมดุล 8. แกนหมุนพร้อมแบริ่ง 9. โครงเหล็กภายนอก หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

30 หลักการทำงาน แผ่นที่ 4-7 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

31 หลักการทำงาน แผ่นที่ 4-9 เครื่องวัดไฟฟ้า II หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

32 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่าน้อย แผ่นที่ 4-9 I น้อย  น้อย I น้อย เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางน้อย ถ้า I ที่ไหลผ่านขดลวดมีค่ามาก ระยะทาง ที่เป็นมุม  จะมีค่ามากหรือน้อย

33 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่ามาก แผ่นที่ 4-10 I มาก  มาก I มาก เข็มชี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง มาก สเกล จะมีลักษณะอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่. แผ่นที่ 4-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถ นำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google