งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ข้อมูล (Computer Network And Data Communication)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ข้อมูล (Computer Network And Data Communication)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ข้อมูล (Computer Network And Data Communication)

2 การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การรับส่งข้อมูล จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านสื่อกลาง เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติก, คลื่นไมโครเวฟ, แสงอินฟราเรด, ระบบดาวเทียม.

3 องค์ประกอบของการสื่อสาร ข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ข้อมูล (Message) หน่วยส่งข้อมูล (Sending unit) ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission unit) หน่วยรับข้อมูล (Receiving unit) ข้อตกลงหรือกติกาในการรับส่งข้อมูล (Protocol)

4

5 องค์ประกอบของการสื่อสาร ข้อมูล ข้อมูล (Message) เป็นข้อมูลที่เราทำการส่ง หรือรับ ซึ่ง ประกอบไปด้วย ข้อมูลตัวอักษร, รูปภาพ, เสียง, video, และอื่นๆ หน่วยส่งข้อมูล (Sending unit) ทำหน้าที่ ส่งข้อมูลออกไป เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

6 3. ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission unit) ทำหน้าที่ นำข้อมูลจากหน่วยส่ง ข้อมูลไปยังหน่วยรับข้อมูล โดยใช้ช่อง ทางการสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์, สาย LAN, สัญญาณวิทยุ เป็นต้น

7 4.* หน่วยรับข้อมูล (Receiving unit) ทำ หน้าที่ รับข้อมูลที่ถูกส่งจากหน่วยส่งข้อมูล หน่วยรับข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

8 5. ข้อตกลงหรือกติกาในการรับส่งข้อมูล (Protocol) เป็นข้อตกลงหรือกติกาในการสื่อสาร สามารถเปรียบได้กับ ภาษา ในการสื่อสารถ้าเราเอาคนพูดคนละ ภาษามาพูดคุยกัน ก็จะไม่สามารถสื่อสารข้อมูลในแต่ละฝ่าย เข้าใจได้ เราจึง จำเป็นต้องใช้กติกาเดียวกันในการสื่อสาร ทำหน้าที่กำหนด รูปแบบในการส่ง / รับว่าเป็นแบบ analog หรือ digital ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ลักษณะกันเข้ารหัส สัญญาณ เป็นต้น

9 ชนิดของสัญญาณ ชนิดของสัญญาณ ประกอบด้วยกัน 2 ชนิด คือ การส่งสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล (Digital)

10

11 ชนิดของสัญญาณ การส่งสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง โดยทั่วไปคือสัญญาณที่มนุษย์สามารถ สัมผัสได้ เช่น แรงดันของน้ำ ค่าของ อุณหภูมิ หรือความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล (Digital) หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบไม่ ต่อเนื่อง โดยทั่วไปคือสัญญาณที่มนุษย์ ไม่สามารถสัมผัสได้ เช่น สัญญาณไฟฟ้า เป็นต้น

12 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล รเพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจาก แหล่งกำเนิดข้อมูล รเพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รเพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน รเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง ข่าวสาร รเพื่อช่วยการขยายการดำเนินการของ องค์กร รเพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์กร

13 รูปแบบการสื่อสารข้อมูล รูปแบบของการสื่อสารข้อมูล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ แบบทิศทางเดียว (Simplex) แบบกึ่งสองทิศทาง (Half duplex) แบบสองทิศทาง (Full duplex)


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ข้อมูล (Computer Network And Data Communication)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google