งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กิจกรรม : กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหารจัดการสหกรณ์ 100 2. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 100 3. ร้อยละของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการจัดทำแผนการแก้ไข 100 4. ร้อยละของสหกรณ์ที่มีการทุจริต สามารถแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 80 45.51% 1. การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 1 2. การตรวจการสหกรณ์ 2 3. การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเดิม 3 4. การแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบใหม่ปีงบประมาณ 58 4 5. การสร้างองค์ความรู้ คุ้มครองระบบสหกรณ์ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 1. การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง
กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.การวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์เพื่อกำกับดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 85 100 2.การประเมินผลการบริหารการจัดการสหกรณ์ (ควบคุมภายใน 126 ข้อ) 65 76.47 3.การติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินงานของสหกรณ์ 20 2. การตรวจการสหกรณ์ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ 17 100 2. ตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 85 3. การตรวจการสหกรณ์ซ้ำโดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ (ร้อยละ 30) 26 3 11.53

4 3. การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเดิม
กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.จัดทำรายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องร่วมกับตรวจบัญชีสหกรณ์ 10 100 17 2. บันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ 3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องรายสหกรณ์ 1 4. ดำเนินการตามแผนงานและวิธีการที่กำหนด 5. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานผลผ่านระบบรายงานทาง Web site ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

5 4. การแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบใหม่ปีงบประมาณ 58
กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1. นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาการใช้อำนาจ/ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนครบกระบวนการในทางกฎหมาย - 2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหา 3. บันทึกรายงานในระบบรายงาน 4. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยเหลือแนะนะการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์จนแล้วเสร็จ 5. การสร้างองค์ความรู้ คุ้มครองระบบสหกรณ์ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม สมาชิกแกนนำ ผู้ตรวจสอบกิจการ 9 100 19 2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 2

6 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1. ติดตามแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ จำนวน 24 แห่ง 1. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 1 2. รายงานผลการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ

7 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)
กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 4 100 2. รายงานผลการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามรายงานผลการชำระบัญชีสหกรณ์ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1. ติดตามรายงานผลการชำระบัญชีสหกรณ์ 8 100 - 2. ติดตามรายงานผลการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 9 3 33.33

8 สวัสดีคร๊าบ!


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google