งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ 100 2. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ 100 2. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 100."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการจัดทำ แผนการแก้ไข ร้อยละของสหกรณ์ที่มีการทุจริต สามารถแก้ไข ปัญหาแล้วเสร็จ 80 ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการจัดทำ แผนการแก้ไข ร้อยละของสหกรณ์ที่มีการทุจริต สามารถแก้ไข ปัญหาแล้วเสร็จ การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 2. การตรวจการสหกรณ์ 5. การสร้างองค์ความรู้ คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 3. การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเดิม การแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ใหม่ปีงบประมาณ 58 ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 45.51%

3 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. การวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์เพื่อกำกับดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ การประเมินผลการบริหารการจัดการสหกรณ์ ( ควบคุมภายใน 126 ข้อ ) การติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินงานของ สหกรณ์ การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 2. การตรวจการสหกรณ์ กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ซ้ำโดยกลุ่มตรวจการ สหกรณ์ ( ร้อยละ 30)

4 3. การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเดิม กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. จัดทำรายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ร่วมกับตรวจบัญชีสหกรณ์ บันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อบกพร่องของ สหกรณ์ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องราย สหกรณ์ ดำเนินการตามแผนงานและวิธีการที่กำหนด ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไข ข้อบกพร่องและรายงานผลผ่านระบบรายงานทาง Web site ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

5 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม สมาชิกแกนนำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการคุ้มครอง ระบบสหกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ การสร้างองค์ความรู้ คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 4. การแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ใหม่ปีงบประมาณ 58 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาการใช้อำนาจ / ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนครบกระบวนการ ในทางกฎหมาย จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหา บันทึกรายงานในระบบรายงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยเหลือแนะนะการแก้ไข ข้อบกพร่องของสหกรณ์จนแล้วเสร็จ ----

6 ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ติดตามแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขข้อบกพร่อง ของสหกรณ์ จำนวน 24 แห่ง 1. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี ข้อบกพร่อง ( จกบ.) 1 ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2. รายงานผลการประชุมคณะทำงาน ระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการ ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่มีข้อบกพร่องให้กรม ส่งเสริมสหกรณ์ 2

7 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการ ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี ข้อบกพร่อง ( จกบ.) รายงานผลการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่มีข้อบกพร่องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ( จกบ.) ติดตามรายงานผลการชำระบัญชีสหกรณ์ กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. ติดตามรายงานผลการชำระบัญชีสหกรณ์ ติดตามรายงานผลการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร

8


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ 100 2. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google