งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ 100 2. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ 100 2. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 100."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ 100 2. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 100 3. ร้อยละของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการจัดทำ แผนการแก้ไข 100 4. ร้อยละของสหกรณ์ที่มีการทุจริต สามารถแก้ไข ปัญหาแล้วเสร็จ 80 ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ 100 2. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 100 3. ร้อยละของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการจัดทำ แผนการแก้ไข 100 4. ร้อยละของสหกรณ์ที่มีการทุจริต สามารถแก้ไข ปัญหาแล้วเสร็จ 80 1. การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 2. การตรวจการสหกรณ์ 5. การสร้างองค์ความรู้ คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 3. การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเดิม 1 3 2 5 4 4. การแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ใหม่ปีงบประมาณ 58 ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 45.51%

3 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. การวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์เพื่อกำกับดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 8510000 2. การประเมินผลการบริหารการจัดการสหกรณ์ ( ควบคุมภายใน 126 ข้อ ) 851006576.47 3. การติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินงานของ สหกรณ์ 85100200 1. การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 2. การตรวจการสหกรณ์ กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ 1710017100 2. ตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8510000 3. การตรวจการสหกรณ์ซ้ำโดยกลุ่มตรวจการ สหกรณ์ ( ร้อยละ 30) 26100311.53

4 3. การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเดิม กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. จัดทำรายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ร่วมกับตรวจบัญชีสหกรณ์ 1010017100 2. บันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อบกพร่องของ สหกรณ์ 1010017100 3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องราย สหกรณ์ 11001 4. ดำเนินการตามแผนงานและวิธีการที่กำหนด 1010000 5. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไข ข้อบกพร่องและรายงานผลผ่านระบบรายงานทาง Web site ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1010017100

5 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม สมาชิกแกนนำ ผู้ตรวจสอบกิจการ 910019100 2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการคุ้มครอง ระบบสหกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 21002 5. การสร้างองค์ความรู้ คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 4. การแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ใหม่ปีงบประมาณ 58 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาการใช้อำนาจ / ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนครบกระบวนการ ในทางกฎหมาย ---- 2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหา ---- 3. บันทึกรายงานในระบบรายงาน ---- 4. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยเหลือแนะนะการแก้ไข ข้อบกพร่องของสหกรณ์จนแล้วเสร็จ ----

6 ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ติดตามแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขข้อบกพร่อง ของสหกรณ์ จำนวน 24 แห่ง 1. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี ข้อบกพร่อง ( จกบ.) 1 ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2. รายงานผลการประชุมคณะทำงาน ระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการ ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่มีข้อบกพร่องให้กรม ส่งเสริมสหกรณ์ 2

7 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการ ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี ข้อบกพร่อง ( จกบ.) 410000 2. รายงานผลการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่มีข้อบกพร่องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 410000 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ( จกบ.) ติดตามรายงานผลการชำระบัญชีสหกรณ์ กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % 1. ติดตามรายงานผลการชำระบัญชีสหกรณ์ 8100-- 2. ติดตามรายงานผลการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 9100333.33

8


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 1. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการประเมินผลการบริหาร จัดการสหกรณ์ 100 2. ร้อยละของสหกรณ์ได้รับการตรวจและรายงานผล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google