งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการชี้แจง เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานเกษตรอำเภอ / จังหวัด ระนอง ปี 2551 ในเวที DW วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ กระบุรีโฮมเตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการชี้แจง เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานเกษตรอำเภอ / จังหวัด ระนอง ปี 2551 ในเวที DW วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ กระบุรีโฮมเตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารประกอบการชี้แจง เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานเกษตรอำเภอ / จังหวัด ระนอง ปี 2551 ในเวที DW วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ กระบุรีโฮมเตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง *-------------------------------------* KV เป้าหมายในการ จัดการความรู้ KS การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KA คลังความรู้ KS เรื่อง เล่า / อำเภอ การสกัดองค์ ความรู้ Best Practice (BP) เรื่อง / อำเภอ 1) การพัฒนาองค์กร เกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน 2) ส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตร ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน 3) การลดต้นทุนพืช ยุทธศาสตร์จังหวัด ระนอง ( มังคุด ลองกอง ปาล์มน้ำมัน )  จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สืบค้น จากเอกสาร  ชุมชน นักปฏิบัติ / DW  ระบบพี่เลี้ยง 2 3 ( จังหวัด ดำเนินการ ) 113113 รวม 23 เรื่อง รวม 13 องค์ ความรู้ 1. KV ตามพันธกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมาย เอกสา ร 1

3 2. KM ตามพันธกิจที่จังหวัดระนอง มอบหมาย KV เป้าหมายในการจัดการ ความรู้ KS การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KA คลังความรู้ KS เรื่อง เล่า / อำเภอ การสกัดองค์ ความรู้ Best Practice (BP) เรื่อง / อำเภอ พืชสมุนไพรและผัก พื้นบ้านจังหวัดระนอง  จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สืบค้นจาก เอกสาร  ชุมชนนัก ปฏิบัติ / DW  ระบบพี่ เลี้ยง อำเภอละ 3 เรื่อง อำเภอละ 2 องค์ความรู้ รวม 15 เรื่อง รวม 10 องค์ ความรู้ เอกสา ร 2 3. เวลาดำเนินการกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2551 รวม 3 เดือน

4 กิจกรรม 1. ชม VCD การจัดการความรู้ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ความยาว 17 นาที ) 2. แบ่งกลุ่ม คละอำเภอ 3 กลุ่ม 1. พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านระนองมีอะไรบ้าง....................................................................................... 2. องค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านระนอง ที่ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ ในงานส่งเสริมการเกษตร เช่น 1. ชื่อถิ่น................................ ชื่อ สามัญ................................... ชื่อวิทยาศาสตร์ ……….. 2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และการขยายพันธุ์ แหล่งที่ พบในจ. ระนอง …….. 3. คุณค่าทางโภชนาการ ………………………. 4. สรรพคุณทางยา …………………………. 5. วิธีใช้ประโยชน์ทั้งทางยาและทาง อาหาร ………………………… 6. อื่น ๆ เช่น การประยุกต์ใช้ ……………………………… 7. ข้อจำกัด เช่น โทษ สารพิษ 8. ภาพประกอบ

5 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. สืบค้นจากเอกสาร 2. เวทีชุมชนให้ปราชญ์ชาวบ้านเล่าเรื่อง 3. สรุปเรื่องเล่า เป็น Best Practice 4. ประมวล กลั่นกรอง 5. นำเสนอในเวที DW ครั้งต่อไป 6. เผยแพร่ / ลงเว็บไซต์ / รวมเล่ม / ใช้ประโยชน์

6 แผนปฏิบัติการ อำเภอ....................................... KV เป้าหมายในการจัดการ ความรู้ ผู้รับผิดชอ บ ตัวชี้วัดกำหนด ส่ง เรื่อง เล่า องค์ ความรู้ BP ภารกิจกรมส่งเสริม การเกษตร 1. การพัฒนาองค์กร เกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง............................. องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง........................................................... 1111 125 ก. ค.51 2. ส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตร ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง............................. องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง........................................................... 1111 122 ส. ค.51 3. การลดต้นทุนพืช ยุทธศาสตร์ - ภารกิจจังหวัดระนอง 4. พืชสมุนไพรและผัก พื้นบ้านระนอง องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง............................. องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง............................. องค์ความรู้ที่ 3 เรื่อง........................................................... 111111 2 25 ก. ค.51 22 ส. ค.51 19 ก. ย.51

7 ตัวอย่างแบบฟอร์ม เรื่องเล่า ประเด็น............................................................................................................................................... สถานที่จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้..................................................................................................................... วันที่จัดทำ KM................ เดือน....................................... พ. ศ..................... สมาชิก.......................... คน ผู้เล่าเรื่อง 1................................................................................................................................ 2.................................................................................................................................................... 3.................................................................................................................................................... เนื้อหา..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) ภายใต้กิจกรรม 1.  การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 2.  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 3.  พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านจังหวัดระนอง สถานที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.................................................................................................................. ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.................................................. คน เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1..................................................... ตำแหน่ง.......................................................( คุณเอื้อ ) 2..................................................... ตำแหน่ง.......................................................( คุณอำนวย ) 3..................................................... ตำแหน่ง.......................................................( คุณกิจ ) 4..................................................... ตำแหน่ง.......................................................( คุณลิขิต ) ประเด็น สรุปประสบการณ์จัดการความรู้ (KM) ( ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / เรื่องเล่า )................................................................................................................................................................

9 1. ผักเหลียง 2. ผักกูด 3. ผักหวานป่า ( ผักพูม ) 4. ข่าเหลือง 5. ผักกุ่ม 6. ผักหนาม 7. ผักเสี้ยน 8. ลูกเหรียง 9. สะตอ 10. กระถิน 11. ชะอม 12. ส้มป่อย 13. ฝักเพกา 14. หยวกปุด 15. หยวกทือ 16. กระเจี๊ยบแดง ( ส้มพม่า ) 17. มันปู 18. ใบทำมัง 19. ชะมวง 20. หัวแส้ 21. ยอดมะม่วง หิมพานต์ 22. ยอดหมุย 23. ส้มงั่ว 24. ยอดเสม็ด 25. ส้มแป้นขี้ม้า 26. ตะลิงปิง 27. ยอดลำเท็ง 28. ผักใบยอ 29. ยอดมะขาม อ่อน 30. มะระขี้นก 31. ยอดยอง 32. ผักกาด นกเขา 33. ใบชะพลู 34. ผักชีล้อม อ. เมืองระนอง ได้แก่ - กระเจี๊ยบแดง ( ส้มพม่า ) - ยอดกาหยู - ใบชะพลู อ. กระบุรี ได้แก่ - ผักกูด - ผักกุ่ม - ผักหนาม อ. กะเปอร์ ได้แก่ - ข่าเหลือง - ขมิ้น - ส้มป่อย อ. ละอุ่น ได้แก่ - ผักเหลียง - ผักพูม - สะตอ อ. สุขสำราญ ได้แก่ - ผักหวานบ้าน - ตะไคร้ - มันปู ตัวอย่างผักพื้นบ้านจังหวัดระนอง

10


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการชี้แจง เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานเกษตรอำเภอ / จังหวัด ระนอง ปี 2551 ในเวที DW วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ กระบุรีโฮมเตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google