งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ แนวทางการขับเคลื่อนการ พัฒนา โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน ” 2 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ แนวทางการขับเคลื่อนการ พัฒนา โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน ” 2 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ แนวทางการขับเคลื่อนการ พัฒนา โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน ” 2 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

2 ▸ คุณธรรม: สภาพคุณงามความดี ▸ จริยธรรม: ข้อประพฤติปฏิบัติ (คำพูด/การกระทำ) ▸ ซื่อสัตย์ = ไม่โกหก/ไม่ฉ้อราษฏร์บังหลวง ▸ มีวินัย = อ่านหนังสือวันละครึ่งชั่วโมง 1. ตระหนักในคุณค่าของ คุณธรรมจริยธรรม

3 2. ทำอย่างไร จึงจะพัฒนาเป็นโรงเรียน คุณธรรม สมัครใจ และเต็ม ใจ ใช้กระบวน การมีส่วนร่วม มีการติดตาม นิเทศและ ประเมินผล งบประมาณ ไม่เพิ่ม โรงเรียน คุณธรรม

4 1. ทำความเข้าใจร่วมกัน 2. กำหนดคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 3. การจัดทำโครงงานคุณธรรม 4. การลงมือร่วมกันปฏิบัติ 5. การประเมินผลและเสริมแรงกัน 3.แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อน สู่โรงเรียนคุณธรรม 5 ขั้นตอน

5 ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงการคุณธรรม 3.1ขั้นตอนการชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

6 3.2ขั้นตอนการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ค้นหาคุณธรรมเป้าหมายกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์

7 คุณธรรม เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ (จำแนกตามกลุ่ม) ผู้บริหารครูนักเรียน ความซื่อสัตย์ จัดซื้ออย่าง โปร่งใส เข้าสอนตรง เวลา ไม่ลอก การบ้าน ความ รับผิดชอบ ประพฤติเป็น แบบอย่างที่ดี สอนให้เด็ก คิด มีน้ำใจ ช่วยเหลือ เพื่อน ความพอเพียง ใช้จ่ายตาม แผน ใช้สื่อการ สอนร่วมกัน ใช้เงินประหยัด ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์

8 3.3 ขั้นตอนการจัดทำโครงงานคุณธรรม -ผังมโนทัศน์ -โครงงานคุณธรรมแบบย่อ -โครงงานคุณธรรม ตามความต้องการของโรงเรียน

9 โครงงานคุณธรรม 1.ชื่อโครงงาน 2.ความสำคัญของปัญหา 3.วัตถุประสงค์ 4.กลุ่มเป้าหมาย 5.แผนการดำเนินโครงงาน 6.งบประมาณ 7.หลักธรรมที่นำมาใช้ 8.ความเชื่อมโยงสู่ คุณธรรมอัตลักษณ์ 9.วิธีการวัดและประเมินผล 10.ผู้รับผิดชอบโครงงาน

10

11 3.4 ขั้นตอนการลงมือร่วมกันปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติด้วยกันทั้งโรงเรียน

12 โรงเรียน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ปฏิทิน ลงมือ ปฏิบัติ AAR เผยแพร่

13 3.5 ขั้นตอนการนิเทศเสริมแรง และประเมินผล กัลยาณมิตร -นิเทศเยี่ยมเยียน -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ตลาดนัด โครงงาน คุณธรรม

14 กระบวนการนิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม นิเทศ ครั้งที่ 1 (เดือนที่ 1-3) นิเทศ ครั้งที่ 1 (เดือนที่ 1-3) ลงนิเทศ ครั้งที่ 2 (เดือนที่ 4-6) ลงนิเทศ ครั้งที่ 2 (เดือนที่ 4-6) ลงนิเทศ ครั้งที่ 3 (เดือนที่ 7-9) ลงนิเทศ ครั้งที่ 3 (เดือนที่ 7-9) ลงนิเทศ ครั้งที่ 4 (เดือนที่ 10-12) ลงนิเทศ ครั้งที่ 4 (เดือนที่ 10-12) KM รอบ 1 ปี KM รอบ 6 เดือน จบการอบรม

15 4. รู้ได้อย่างไรว่าได้เป็นโรงเรียน คุณธรรมจริยธรรมแล้ว

16 1.การวางแผนงานคุณธรรม 2.สร้างกลไกการลงมือปฏิบัติงาน 3.กำหนดการติดตามนิเทศงาน 4.มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน

17 4.1 การวางแผนงานคุณธรรม จัดทำ แผนพัฒนา โรงเรียน คุณธรรม

18 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม วิสัยทัศน์ช่วยกันสร้างคนดีให้สังคม เป้าประสงค์1.มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนสู่ โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 2.มีกลไกและเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วม 3.พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน เพิ่มขึ้น 4.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดน้อยลง วัตถุประสงค์1.พัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 2.พัฒนาเครื่องมือ 3.พัฒนาแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ ดำเนินงาน 1.ผนึกกำลังของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 2.บูรณาการกับโครงการต่าง ๆ...

19 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ต่อ) แผนปฏิบัติแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรม เป้าหมาย 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความรับผิดชอบ 3. ความพอเพียง คุณธรรมอัต ลักษณ์ 1.ความซื่อสัตย์ ผู้บริหารครูนักเรียน -จัดซื้ออย่าง โปร่งใส -... -เข้าสอนตรงเวลา -... -ไม่ลอกการบ้าน -... 2. ความรับผิดชอบ ผู้บริหารครูนักเรียน -ประพฤติเป็น แบบอย่างที่ดี -... -เข้าสอนตรงเวลา -... -มีน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อน -... 3. ความพอเพียง ผู้บริหารครูนักเรียน -ใช้จ่ายตามแผน -... -ใช้สื่อการสอน ร่วมกัน -... -ใช้จ่ายประหยัด -...

20 โครงการ/โครงงาน/ กิจกรรม โรงเรียนมีโครงการ/ โครงงาน/กิจกรรม พัฒนา คุณธรรม รวมทั้งสิ้น.... โครงงาน ได้แก่ 1.... 2.... ตัวชี้วัดในการพัฒนา โรงเรียนสู่โรงเรียน คุณธรรมจริยธรรม 1.... 2.... 3.... คณะทำงานรับผิดชอบ1.... 2.... 3.... แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ต่อ)

21 4.2 สร้างกลไกการลงมือปฏิบัติงาน สร้างการมี ส่วนร่วม/มี กระบวนการ

22 4.3กำหนดการติดตามนิเทศงาน กัลยาณมิตร /ให้ คำแนะนำ

23 4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด โรงเรียน คุณธรรม

24 1.มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2.มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน 3.พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน เพิ่มขึ้น 4.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง

25 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 5.มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ในโรงเรียน 6.มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 7.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ

26 ตัวอย่างตัวชี้วัดเพิ่มเติม - มีการขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม - มีภาคีความร่วมมือ - เป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาค - ครูเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

27 การประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน คุณธรรม 1.การประเมินผลในระดับโครงงานคุณธรรม 2.การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 1) การเริ่มโครงงานคุณธรรม 2) ช่วงระยะกลางแผนของ โครงงานคุณธรรม 3) เมื่อสิ้นสุดโครงงานคุณธรรม

28 การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน คุณธรรมเป้าหมาย : ความรับผิดชอบ คุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร : ตรงต่อเวลาตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็น หลัก ตัวชี้วัด : พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ ผู้บริหารเพิ่มขึ้น

29 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัด โสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02-2820024 ต่อ 115


ดาวน์โหลด ppt “ แนวทางการขับเคลื่อนการ พัฒนา โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน ” 2 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google