งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปี 2557
2558 29 มิถุนายน 2558

2 ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ

3

4

5 1. ด้านพืช 1.1 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เป้าหมาย 400 ราย
ผลการดำเนินงาน 1.อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 410 ราย 2.ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น 410 ราย 3.ส่งใบสมัครขอรับรองฯ กรมวิชาการเกษตร 410 ราย

6 1.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP แบบกลุ่ม
ผลการดำเนินงาน จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 7 ครั้ง 10 วัน (1 กลุ่ม / 20 คน) “กลุ่มผู้ปลูกหอมแดงบ้านดวนใหญ่” ม.11 อ.วังหิน

7 1.3 จัดทำแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมืองเกษตรสีเขียว
ผลการดำเนินงาน จัดทำแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมืองเกษตรสีเขียว 1 แปลง ณ บ้านยางน้อย ม.5 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

8 1.4 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 120 ราย
ผลการดำเนินงาน 1.อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน ราย ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 1 แปลง(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ณ หมู่ที่ 9 บ้านโจดม่วง ต.ด่าน อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

9 1.5 พัฒนาเครือข่ายเกษตรสีเขียว ผลการดำเนินงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

10 1.6 ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 120 ราย ผลการดำเนินงาน รอการส่งผลการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น

11 2.ด้านประมง 2.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร 250 ฟาร์ม ผลดำเนินการ 180 ฟาร์ม
2.2 จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 250 ฟาร์ม ผลดำเนินการ 180 ฟาร์ม 2.3 การลดปริมาณไนโตรเจนในน้ำทิ้ง 50 ฟาร์ม ผลดำเนินการ 30 ฟาร์ม 2.4 จัดทำจุดสาธิตระบบ zero Waste 2 จุด

12 3. ด้านปศุสัตว์ 3.1 อบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้ 100 ราย
3.2 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ราย 3.3 การก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในฟาร์ม 5 ฟาร์ม ดำเนินการแล้ว 3 ฟาร์ม พื้นที่ดำเนินการ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 2 ฟาร์ม (ขนาดกลาง) อ.ราษีไศล 1 ฟาร์ม (ขนาดกลาง) อ.พยุห์ 1 ฟาร์ม (ขนาดเล็ก) อ.กันทรลักษ์ 1 ฟาร์ม (ขนาดเล็ก)

13 4. ด้านการพัฒนาที่ดิน ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดความรู้ 2,500 ราย ดำเนินการ 2,500 ราย 4.2 ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน - ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ 2,500 ไร่ ดำเนินการ 2,500 ไร่ - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 4,000 ไร่ ดำเนินการ 4,000 ไร่ - ส่งเสริมการใช้ปูนเพื่อการเกษตร 3,000 ไร่ ดำเนินการ 3,000 ไร่ - รณรงค์ไถกลบตอซัง 1,000 ไร่ ดำเนินการ 1,000 ไร่

14 5. ด้านหม่อนไหม ผลการดำเนินงาน 5.1 ถ่ายทอดความรู้การผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ 60 ราย ผลดำเนินการ 60 ราย 5.2 รับรองมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ 25 ราย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

15 6. การจัดทำ GREEN GPP ภาคเกษตร
ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 4 สินค้า (ข้าวหอมมะลิ,หอมแดง,ทุเรียน) 6.1 ประชุม/ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล 6.2 สำรวจข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งให้ส่วนกลาง 6.3 การบันทึกข้อมูลและประเมินผล

16 7. การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้น
ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 1 เรื่อง (ศึกษาเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปลูกหอมแดง อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

17 8. มอกช.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการดำเนินงาน อบรมระบบการผลิตและการตลาดเกษตรสีเขียว ปี ๒๕๕๘ จำนวน 1 ครั้ง เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

18 9. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต ๗ นครราชสีมา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๘ 1 ครั้ง เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑๒ คน

19 10. ภาพกิจกรรมต่างๆ (กลุ่มทุเรียน)

20 ภาพกิจกรรม (กลุ่มข้าวอินทรีย์)
ภาพกิจกรรม (กลุ่มข้าวอินทรีย์)

21 ขอบขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google