งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29 มิถุนายน 2558 25 58 1. 2 3 4 1. ด้านพืช 1.1 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เป้าหมาย 400 ราย ผลการดำเนินงาน 1. อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 410 ราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29 มิถุนายน 2558 25 58 1. 2 3 4 1. ด้านพืช 1.1 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เป้าหมาย 400 ราย ผลการดำเนินงาน 1. อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 410 ราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 29 มิถุนายน 2558 25 58 1

2 2

3 3

4 4

5 1. ด้านพืช 1.1 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เป้าหมาย 400 ราย ผลการดำเนินงาน 1. อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 410 ราย 2. ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลง เบื้องต้น 410 ราย 3. ส่งใบสมัครขอรับรองฯ กรมวิชาการ เกษตร 410 ราย 5

6 1.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อการ รับรอง GAP แบบกลุ่ม ผลการดำเนินงาน จัดประชุม / อบรม / สัมมนา 7 ครั้ง 10 วัน (1 กลุ่ม / 20 คน ) “ กลุ่มผู้ปลูกหอมแดงบ้านดวน ใหญ่ ” ม.11 อ. วังหิน 6

7 1.3 จัดทำแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมืองเกษตรสีเขียว ผลการดำเนินงาน จัดทำแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมือง เกษตรสีเขียว 1 แปลง ณ บ้านยางน้อย ม.5 ต. ละทาย อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ 7

8 1.4 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 120 ราย ผลการดำเนินงาน 1. อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 120 ราย 2. ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลง ( อยู่ระหว่างดำเนินการ ) 3. จัดทำแปลงเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ 1 แปลง ( อยู่ระหว่างดำเนินการ ) ณ หมู่ที่ 9 บ้านโจดม่วง ต. ด่าน อ. ศิลาลาด จ. ศรีสะเกษ 8

9 1.5 พัฒนาเครือข่ายเกษตรสีเขียว ผลการดำเนินงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง ณ โรงแรมศรีลำดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 9

10 1.6 ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 120 ราย ผลการดำเนินงาน รอการส่งผลการตรวจประเมินแปลง เบื้องต้น 10

11 2. ด้านประมง 2.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร 250 ฟาร์ม ผลดำเนินการ 180 ฟาร์ม 2.2 จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 250 ฟาร์ม ผลดำเนินการ 180 ฟาร์ม 2.3 การลดปริมาณไนโตรเจนในน้ำทิ้ง 50 ฟาร์ม ผล ดำเนินการ 30 ฟาร์ม 2.4 จัดทำจุดสาธิตระบบ ZERO W ASTE 2 จุด 11

12 3. ด้านปศุสัตว์ 3.1 อบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้ 100 ราย 3.2 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ราย 3.3 การก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในฟาร์ม 5 ฟาร์ม ดำเนินการ แล้ว 3 ฟาร์ม พื้นที่ดำเนินการ อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ 2 ฟาร์ม ( ขนาดกลาง ) อ. ราษีไศล 1 ฟาร์ม ( ขนาดกลาง ) อ. พยุห์ 1 ฟาร์ม ( ขนาดเล็ก ) อ. กันทรลักษ์ 1 ฟาร์ม ( ขนาดเล็ก ) 12

13 4. ด้านการพัฒนาที่ดิน ผลการดำเนินงาน 4.1 ถ่ายทอดความรู้ 2,500 ราย ดำเนินการ 2,500 ราย 4.2 ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน - ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ 2,500 ไร่ ดำเนินการ 2,500 ไร่ - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 4,000 ไร่ ดำเนินการ 4,000 ไร่ - ส่งเสริมการใช้ปูนเพื่อการเกษตร 3,000 ไร่ ดำเนินการ 3,000 ไร่ - รณรงค์ไถกลบตอซัง 1,000 ไร่ ดำเนินการ 1,000 ไร่ 13

14 5. ด้านหม่อนไหม ผลการดำเนินงาน 5.1 ถ่ายทอดความรู้การผลิตหม่อนไหม อินทรีย์ 60 ราย ผลดำเนินการ 60 ราย 5.2 รับรองมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ 25 ราย ( อยู่ระหว่างดำเนินการ ) 14

15 6. การจัดทำ GREEN GPP ภาคเกษตร ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 4 สินค้า ( ข้าวหอมมะลิ, หอมแดง, ทุเรียน ) 6.1 ประชุม / ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล 6.2 สำรวจข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งให้ ส่วนกลาง 6.3 การบันทึกข้อมูลและประเมินผล 15

16 7. การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้น ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 1 เรื่อง ( ศึกษาเรื่องการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกการปลูกหอมแดง อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล 16

17 8. มอกช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการดำเนินงาน อบรมระบบการผลิตและ การตลาดเกษตรสีเขียว ปี ๒๕๕๘ จำนวน 1 ครั้ง เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน 17

18 9. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต ๗ นครราชสีมา สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๘ 1 ครั้ง เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑๒ คน 18

19 10. ภาพกิจกรรมต่างๆ ( กลุ่มทุเรียน ) 19

20 ภาพกิจกรรม ( กลุ่มข้าวอินทรีย์ ) 20

21 21 ขอขอบพระคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt 29 มิถุนายน 2558 25 58 1. 2 3 4 1. ด้านพืช 1.1 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เป้าหมาย 400 ราย ผลการดำเนินงาน 1. อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 410 ราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google