งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการทำงาน ด้านสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ : จากชุมชนสู่ส่วนกลาง ( จากส่วนกลางลงมาชุมชน ) อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการทำงาน ด้านสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ : จากชุมชนสู่ส่วนกลาง ( จากส่วนกลางลงมาชุมชน ) อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการทำงาน ด้านสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ : จากชุมชนสู่ส่วนกลาง ( จากส่วนกลางลงมาชุมชน ) อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อนุกรรมการบูรณาการกฎหมาย นโยบายสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ ภายใต้กรรมการสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์แห่งชาติ

2 ๑.๑.๑.๑. แนวคิดพื้นฐานงาน ด้านสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์

3 อะไรคือสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ ??? ปลอดภั ย สร้างสรร ค์ ไม่ขัดหรือละเมิดต่อกฎหมาย ( ป. อาญา พรบ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ๒๕๕๑ พรบ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอม ๒๕๕๐ พรบ. ประกอบกิจการ ๒๕๕๑ ร่าง พรบ. ปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ) ส่งเสริมการศึกษาและ การเรียนรู้ พัฒนาทักษะในชีวิตจริง เน้นการมีส่วนร่วม สื่อ บุคคล สื่อเก่า สื่อใหม่

4 ( ๕ ) การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ( ๔ ) กลไกเชิงโครงสร้างที่ ยั่งยืน แนวคิดพื้นฐานในการ ทำงานทั้งระบบ ( ๑ ) ปราบปรา ม ( ๑ ) ปราบปรา ม สื่อที่ไม่ ปลอดภัย เป็นภัยต่อ สังคมไทย ( ๒ ) ป้องกัน คุ้มครอง ( ๒ ) ป้องกัน คุ้มครอง สื่อ ให้เข้าถึงวัยที่ เหมาะสมกับ ผู้รับสื่อ ( ๓ ) ส่งเสริม การ พัฒนาสื่อ สร้างสรรค์

5 ยุทธศาสตร์และการ ขับเคลื่อน

6 ยุทธศาสตร์ในการทำงานด้านสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ในระดับชาติ ( ๑ ) การสนับสนุน การพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์ ( ๒ ) การสร้างเสริม วัฒนธรรมการ บริโภคสื่ออย่าง เหมาะสม ( ๓ ) การกำหนด โครงสร้างการ บริหารจัดการสื่อ ( ๔ ) การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างความตระหนัก ( ๕ ) การบังคับ ใช้กฎหมาย อนุ ยุทธศาส ตร์ อนุ กองทุน อนุ ปราบปร าม อนุ ศูนย์ ปฏิบัติ การ อนุ พัฒนา กฎหมา ย อนุ จังห วัด

7 ยุทธศาส ตร์ ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ในการทำงานด้านสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ในระดับชาติ ( ๑ ) การสนับสนุน การพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์ ( ๒ ) การสร้างเสริม วัฒนธรรมการ บริโภคสื่ออย่าง เหมาะสม ( ๓ ) การกำหนด โครงสร้างการ บริหารจัดการสื่อ ( ๔ ) การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างความตระหนัก ( ๕ ) การบังคับ ใช้กฎหมาย ยุทธศาสต ร์ ระดับ จังหวัด ยุทธศาส ตร์ ระดับ ภูมิภาค อนุ จังหวั ด อนุ ยุทธศา สตร์ กรรมกา รสื่อฯ แผน แม่บท ด้านสื่อ ปลอดภัย สร้างสรร ค์

8 มีการขับเคลื่อนอะไรไป บ้าง ? การเตรียมโครงสร้างเพื่อพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุ นสื่อ สร้างส รรค์ ศูนย์รับ เรื่อง ๑๗๖๕ อนุ จังหวั ด การ ปฏิรูป กฎหมา ยสื่อ การ คุ้มครอ ง ผู้บริโภ คสื่อ แผน แม่บท การสร้าง รวบรวม ตัวอย่างความสำเร็จ

9 ข้อเสนอต่อ คณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัด

10 ประชุม คณะทำงา นเพื่อ สำรวจ สถานการ ณ์และ กำหนด เป้าหมาย กำหนด ลำดับ ความสำคั ญ และ กำหนด วิธีการใน การ ทำงาน จัดเวที ประเมิน สถานการ ณ์ และ เวทีค้นหา ต้นแบบใน ๕ ประเด็น จาก เครือข่าย ที่ เกี่ยวข้อง ประชุม เพื่อ แลกเปลี่ย นเรียนรู้ เพื่อจัดทำ โครงสร้าง ระยะยาว จัดทำ มหกรรม และ ถอด บทเรียน เพื่อจัดทำ ยุทธศาสต ร์ เป้าหมายคือ จัดทำ มหกรรมสื่อสร้างสรรค์ และถอดบทเรียนเป็น ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท สร้างใหม่ หรือ ค้นหา ตัวอย่าง เดิม เครือข่ าย สร้างห้อง ประชุมวง เล็ก และ ห้องเรียน ย่อย

11 วิธีการในการทำงาน ๑.ร่วมกำหนดเป้าหมายร่วมกันของเครือข่ายใน พื้นที่  จัดทำ “ มหกรรมสื่อสร้างสรรค์ ” ระดับพื้นที่  “ ยุทธศาสตร์ ” ด้านสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ต้นแบบ  “ แผนแม่บทต้นแบบ ” ที่มีตัวอย่างความสำเร็จจริง  การเตรียมการเพื่อจัดทำกิจกรรมมหกรรมสื่อ สร้างสรรค์  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานการณ์ และกำหนด เป้าหมายร่วมกัน  กำหนดประเด็นในการทำงาน ( ค้นหา หรือ สร้างใหม่ )  ค้นหาต้นแบบในประเด็นหลักทั้ง ๕ เรื่องต้นแบบ  ค้นหาต้นทุน และ เครือข่าย เพื่อจัดทำโครงสร้างใน การสนับสนุนต้นแบบ  ชวนต้นแบบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือใช้ต้นทุนจาก ที่อื่น )  สรุปผล ต้นแบบ กลไก เพื่อเตรียมงานมหกรรม

12 ข้อเสนอในการทำงานในพื้นที่ระดับ จังหวัด แนวคิดพื้นฐานในการทำงานใน รายละเอียด / กำหนดเป้าหมาย ส่งเสริ มสื่อ สร้างส รรค์ วัฒนธรร ม วัฒนธรร ม ในเด็ก ในเด็ก เยาวชน ครอบครั ว เยาวชน ครอบครั วพื้นที่การมี ส่วน ร่วม CSR ร้าน เกม สวนสาธ ารณะ กำกั บ ส่งเส ริม แนว ร่วม เพื่อ สังคม เท่า ทัน ใช้สื่อ อย่าง สร้างส รรค์ สื่อ ชุมช น ผลิต โดย เด็กกับ ชุมชน ค้นหา ต้นแบบ สนับส นุน ต้นแบ บ ขยายผล ต้นแบบ ไปสู่การ กระจาย พัฒนา กลไก โครงสร้าง โดยชุมชน สรุปผล และสร้าง ยุทธศาสต ร์ เครือข่ ายเฝ้า ระวัง สื่อ กลไก ยุทธศาสตร์ การมี ส่วนร่วม ถอด ความรู้ ต้นแบบ การ สนับสนุน ทุน อื่นๆ จัดการ ฐานข้ อมูล


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการทำงาน ด้านสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ : จากชุมชนสู่ส่วนกลาง ( จากส่วนกลางลงมาชุมชน ) อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google