งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ “ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ “ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ “ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม ”

3 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง การศึกษา และ ขจัด การเลือกปฏิบัติ 2. เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้โรงเรียน เรียนร่วม / เรียนรวม 3. เพื่อพัฒนาโรงเรียน สู่มาตรฐานฯ

5 วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) 4. เพื่อให้ครูและ บุคลากรได้รับ ความรู้ และทักษะใน การพัฒนาเด็ก 5. เพื่อส่งเสริมการ ทำงานร่วมกันของทุก ภาคส่วน อย่างมี เครือข่าย

6 กิจกรรม การ ดำเนินการ 1. บริหารจัดการและ สร้างความเข้มแข็ง ใน การจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ เรียนร่วม / เรียนรวม

7 ต้นแบบการ เรียนรวม 1.1 จัดงบ โรงเรียน ต้นแบบการ เรียนรวม เก่า = 35,000 บาท ใหม่ = 100,000 บาท โรงเรียนแกน นำฯ โรงเรียนทั่วไป ที่จัดการเรียน ร่วม จัดงบให้ โรงเรียนแกน นำฯ และ โรงเรียนทั่วไป ที่จัดการเรียน ร่วม ( ฐาน จัดสรรโดยใช้ จำนวน โรงเรียนแกน นำ โรงละ 21,000 บาท ) กิจกรรมที่ 1 สร้าง ความเข็ม แข็ง

8 นำร่อง ( ห้องเรียน วิทย์ - คณิต ) โครงการ พระราชดำริฯ 5 แห่งๆละ 100,000 บาท 1.2 จัดงบ โรงเรียน นำร่อง ( ห้องเรียน วิทย์ - คณิต ) โครงการ พระราชดำริฯ 5 แห่งๆละ 100,000 บาท การเรียนร่วม / เรียนรวม 1.3 ประชุม เสวนาวิชาการ การเรียนร่วม / เรียนรวมใน ประเทศไทย สู่ การกำหนด นโยบาย ตาม แผนงานฯ กิจกรรมที่ 1 สร้าง ความเข็ม แข็ง

9 การ ขับเคลื่อนงาน เรียนร่วม - เรียน รวม 1.4 ประชุมสัมมนา เพื่อกำหนด บทบาทและ ทิศทาง การ ขับเคลื่อนงาน เรียนร่วม - เรียน รวม การเรียนร่วม / เรียนรวม 1.5 ประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อน การเรียนร่วม / เรียนรวม ระดับ เขตพื้นที่ฯ กิจกรรมที่ 1 สร้าง ความเข็ม แข็ง

10 2. พัฒนาครูและบุคลากร 2.1 สนับสนุนงบประมาณ ให้ศูนย์การศึกษา พิเศษ ขยายผลพัฒนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งละ 2 คนมีความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรวม / เรียนรวม / 173,200 บาท ***2.1 สนับสนุนงบประมาณ ให้ศูนย์การศึกษา พิเศษ ขยายผลพัฒนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งละ 2 คน มีความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรวม / เรียนรวม / 173,200 บาท ( วันที่ 20 -21 มิถุนายน 2558)

11 2. พัฒนาครูและบุคลากร หลักสูตร “ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ” ( สพป.183 แห่งๆละ 85,000 บาท / สพม. 42 แห่งๆละ 30,000 บาท ) 2.2 สนับสนุนงบประมาณ ให้สพป./ สพม. ขยายผลการจัดอบรม ตาม หลักสูตร “ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ” และ พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัด การเรียนรวม ( สพป.183 แห่งๆละ 85,000 บาท / สพม. 42 แห่งๆละ 30,000 บาท )

12 สนับสนุนงบประมาณ ออกประเมินมาตรฐานฯ โรงเรียนต้นแบบ การเรียนรวม ที่เป็นศูนย์ SSS ( เขตพื้นที่ๆ 16,500 บาท )

13 4 44 4. นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล โครงการฯ ให้เขตพื้นที่ฯ นิเทศ ให้ ความช่วยเหลือติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงาน ของโรงเรียน ที่พัฒนา คุณภาพ การเรียนร่วม / เรียนรวม ( เขตพื้นที่ฯละ 20,000 บาท ) สนับสนุน งบประมาณ ให้เขตพื้นที่ฯ นิเทศ ให้ ความช่วยเหลือ ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงาน ของโรงเรียน ที่พัฒนา คุณภาพ การเรียนร่วม / เรียนรวม ( เขตพื้นที่ฯละ 20,000 บาท )

14 ท่านดำเนินงาน ตาม วัตถุประสงค์ โครงการ ได้อ่านรายละเอียด กิจกรรม ในโครงการของสพฐ. หรือยัง ? ที่สพฐ. กำหนด ได้ ครอบคลุมหรือไม่ ? ได้อ่านรายละเอียด กิจกรรม ในโครงการของสพฐ. หรือยัง ?

15 1. สพฐ. สร้าง เครื่องมือให้ท่านแล้ว 2. ท่านจะได้ทราบ รายละเอียดของแบบ ติดตาม ประเมิน 3. ลงข้อมูล ภาพรวมของ เขตฯ ส่งสพฐ. ทั้ง file ข้อมูล และ รายงานโครงการ

16 ปฏิทินการ ติดตามผล การดำเนินงาน ตาม โครงการ พัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียน รวม

17 ที่รายการ / กิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิดชอ บ 1 ประชุมวางแผนการ ขับเคลื่อนและสร้าง ความเข้าใจการใช้ เครื่องมือ ประเมินฯ เขตพื้นที่ /4 มิถุนายน 20-21 มิถุนายน 2558 สศศ. สพฐ. 2 วางแผนการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการ ดำเนินงาน 4 – 22 มิถุนายน 2558 สพป./ สพม. / ศูนย์ การศึกษา พิเศษ

18 ที่รายการ / กิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิดชอ บ 3 นิเทศ ติดตามประเมิน คุณภาพและผล การดำเนินงาน โครงการฯ 22 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2558 สพป./ สพม. / ศูนย์ การศึกษา พิเศษ 4 รวบรวมข้อมูล สรุปผล การนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานฯ 1 – 15 สิงหาคม 2558 สพป./ สพม. / ศูนย์ การศึกษา พิเศษ

19 ที่รายการ / กิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิดชอบ 5 จัดส่งข้อมูล รายงาน การใช้งบประมาณ จัดส่งข้อมูล และ รายงาน การใช้งบประมาณ ไปยัง สศศ. สพฐ. ภายใน 15 สิงหาคม 2558 สพป./ สพม. / ศูนย์ การศึกษา พิเศษ 6 วิเคราะห์ และสรุปผล การดำเนินงานฯ 15 – 31 สิงหาคม 2558 สศศ. สพฐ. 7 รายงาน ผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการฯ ไปยัง สศศ. สพฐ. 1 – 5 กันยายน 2558 สพป./ สพม. / ศูนย์ การศึกษา พิเศษ

20 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ “ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google