งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดหาวัสดุ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อ ให้บริการในสำนักวิทยบริการ การพัฒนานำระบบ RFID มาใช้ในการจัดชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดหาวัสดุ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อ ให้บริการในสำนักวิทยบริการ การพัฒนานำระบบ RFID มาใช้ในการจัดชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดหาวัสดุ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อ ให้บริการในสำนักวิทยบริการ การพัฒนานำระบบ RFID มาใช้ในการจัดชั้น หนังสือ อย่างเต็มรูปแบบ การพัฒนาจัดหา จัดทำ ระบบ E-Learning ของ แต่ละ สาขาวิชาเพื่อให้บริการ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มี คุณภาพมีความทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และการจัดอันดับสากล

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการเครือข่ายยุวทูต ห้องสมุดชุมชน โครงการจัดทำบอร์ดกิจกรรมของสำนัก วิทยบริการ การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการ วิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไปพัฒนาการปฏิบัติงานใน หน่วยงาน โครงการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อการทำ วิจัยของบุคลากร การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ห้องสมุดที่ เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสืบสาน ประเพณีไทย และท้องถิ่นอีสาน โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม อีสาน โครงการจัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานร่วมกับชุมชน โครงการถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนเพื่อ นำมาจัดทำ ฐานข้อมูลความรู้ตามหมวดหมู่เพื่อความ สะดวกในการศึกษาค้นคว้า การส่งเสริมการนำทุนสารสนเทศทาง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นอีสานไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ และการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการการจัดแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน โครงการประเมินผู้บริหารสำนักวิทยบริการโดย คณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนัก วิทยบริการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร มาภิบาล การบริหารความเสี่ยง

7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ( ต่อ ) โครงการฝึกอบรมทักษะตามสมรรถนะของตำแหน่ง งาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานตาม สมรรถนะของตำแหน่งงาน โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะสั้นและ ระยะยาว โครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โครงการวิเคราะห์และจัดทำรายงานงบการเงิน การ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ( ต่อ ) โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ โครงการสำรวจวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี โครงการสำรวจครุภัณฑ์ประกอบตึกสำนักวิทยบริการ A โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

9 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักวิทยบริการสู่ สากล โครงการประชุม / สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ด้านข้อมูลท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ โครงการจัดทำสื่อ Animation สำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่หลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประจำชาติอาเซียน การส่งเสริมพัฒนาภาพลักษณ์ของสำนัก วิทยบริการสู่สากล

10 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์และส่งเสริมมาตรฐานในการ ประหยัดพลังงาน โครงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากร โครงการห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้ พลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 7

11 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์และส่งเสริมมาตรฐานในการ ประหยัดพลังงาน โครงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากร โครงการห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้ พลังงาน การพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียว เพื่อ สนับสนุนต่อการเรียนรู้ และ รักษ์สิ่งแวดล้อม

12 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน ห้องสมุดสำหรับผู้พิการ โครงการปลุกจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดหาวัสดุ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อ ให้บริการในสำนักวิทยบริการ การพัฒนานำระบบ RFID มาใช้ในการจัดชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google