งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการพัฒนาตนเองตามระบบ มชช ประเภทผู้นำชุมชน ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นายประเสริฐ กรำกระโทก อายุ 55 ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 คู่สมรส นางอุทัย กรำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการพัฒนาตนเองตามระบบ มชช ประเภทผู้นำชุมชน ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นายประเสริฐ กรำกระโทก อายุ 55 ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 คู่สมรส นางอุทัย กรำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการพัฒนาตนเองตามระบบ มชช ประเภทผู้นำชุมชน ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นายประเสริฐ กรำกระโทก อายุ 55 ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 คู่สมรส นางอุทัย กรำ กระโทก อาชีพ ทำนา ตำแหน่งในชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำรวจบ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน

2 ผลการพัฒนาตนเองตามระบบ มชช. - สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรม ร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี - ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ในการ ประชุมหมู่บ้าน ตำบล - ทำหน้าที่ วิทยากรการ พัฒนาหมู่บ้าน ศก. พพ. ๑. ด้านการบริหาร ตนเอง ๑. ๑ ผลการพัฒนาด้าน บุคลิกภาพ - เรียนรู้ด้วยตนเอง ในการ พัฒนาบุคลิกภาพมารยาท ใน การเข้าร่วมงานกิจกรรมให้มี ความเหมาะสม

3 ๑. ด้านการบริหารตนเอง ( ต่อ ) - ทำการสาธิตกิจกรรมการทำปุ๋ย อินทรีย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้กับชุมชน - จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับบุคคล อื่น ๑. ๒ ผลการพัฒนาความรู้ ความสามารถ - แสวงหาความรู้ โดยการอบรม สัมมนา จำนวน 4 ครั้ง - ศึกษาดูงาน เรื่อง.......... สถานที่........

4 ๑. ด้านการบริหารตนเอง ( ต่อ ) - สนับสนุนการคัดเลือกบุคคล เป็น “ แม่ดีเด่น ” - เป็นกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำการ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมนูญ หมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี ๑. ๒ ผลการพัฒนาคุณธรรม / จริยธรรม / ศีลธรรม - เข้าวัดทำบุญทุกวันพระ - สืบสานงานประเพณีการจัด งานวันแม่

5 ๒. ด้านการบริหารงาน - จัดกิจกรรม...... เพื่อแก้ไข ปัญหา.......... - เป็นกรรมการหมู่บ้าน จัดทำแผน ชีวิต ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้าน สันติสุข ๙ ดี ๒. ๒ ผลการพัฒนาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม - จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ใช้วางแผน - จัดทำแผนปฏิบัติงานในการ พัฒนา


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการพัฒนาตนเองตามระบบ มชช ประเภทผู้นำชุมชน ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นายประเสริฐ กรำกระโทก อายุ 55 ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 คู่สมรส นางอุทัย กรำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google