งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดตำแหน่งการ พัฒนาของอำเภอ (Positioning) โดย ดร. อภิชัย ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ระบบงานอำเภอ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดตำแหน่งการ พัฒนาของอำเภอ (Positioning) โดย ดร. อภิชัย ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ระบบงานอำเภอ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดตำแหน่งการ พัฒนาของอำเภอ (Positioning) โดย ดร. อภิชัย ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ระบบงานอำเภอ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน

2 ความหมา ย เชิง หน้าที่ - เป็นเครื่องมือในการ กำหนดทิศทางการ พัฒนาและวิสัยทัศน์ ของอำเภอ - เพื่อให้ทิศทางการ พัฒนาและวิสัยทัศน์มี ความสัมพันธ์กับ ศักยภาพและสมรรถนะ ของอำเภอ และสนอง ต่อความต้องการของ ประชาชน นโยบาย / แผนพัฒนาจังหวัด และ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ เชิงกระบวนการ - กระบวนการค้นหาและ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ (Image and Identity) เพื่อ กำหนดทิศทางการ พัฒนาและวิสัยทัศน์ของ อำเภอ - เป็นที่ยอมรับของผู้คน ที่เกี่ยวข้อง ( ทุกภาค ส่วนในพื้นที่ )

3 วิธีการกำหนด ตำแหน่งการ พัฒนา 1) วิเคราะห์ศักยภาพ : ที่ตั้งภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ - บุคคล พื้นที่ ใกล้เคียง 1) วิเคราะห์ศักยภาพ : ที่ตั้งภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ - บุคคล พื้นที่ ใกล้เคียง 2) ค้นหาความมุ่งมาดปรารถนา : อะไร ที่ผู้คนต้องการ / ไม่ต้องการ 3) วิเคราะห์ขีดความสามารถ : ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและ ความมุ่งมาดปรารถนา 4) วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน : ความแข็งแกร่ง - จุดด้อย เปรียบเทียบ กับอำเภออื่นที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน

4 ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่งการ พัฒนา (Positioning) ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่งการ พัฒนา (Positioning) อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม “ เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตทางน้ำที่ มีระบบมาตรฐานสากล ” อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม “ เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตทางน้ำที่ มีระบบมาตรฐานสากล ” อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา “ การเป็นแหล่งเลี้ยงแพะ ครบวงจรใน จังหวัดเพื่อแปรรูป และส่งออก ” อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา “ การเป็นแหล่งเลี้ยงแพะ ครบวงจรใน จังหวัดเพื่อแปรรูป และส่งออก ”

5 3) การวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยงาน (SWOT Analysis) เครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อการกำหนดตำแหน่งการพัฒนา อำเภอ (Positioning) 1) ภาพรวมของบริบทอำเภอ Context Map 2) ก้าวย่าง ๓ ระยะ 3 Horizons

6 เป็นการสำรวจวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยของภาวะ แวดล้อมในแง่มุมต่างๆ เช่น - ด้านเศรษฐกิจ - ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้ครบทุกมิติ - การลงทุนในภาคเอกชน - สิ่งที่ดึงดูดที่ น่าสนใจ - การศึกษา วัฒนธรรม สังคม - การปกครอง - โครงสร้างพื้นฐาน - ปัจจัยความ เสี่ยงต่างๆ - ภาพรวมของแผนหลักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ฯลฯ ภาพรวมของบริบท อำเภอ Context Map “ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสถานะในปัจจุบัน และ แนวโน้ม โอกาส ความเสี่ยง รวมถึงแรงกดดันต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ บริหารงานราชการส่วนภูมิภาค และกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ”

7

8

9 - เป็นการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของพื้นที่ ว่าอำเภอควรพัฒนาอะไรก่อน – หลัง Action ไหน เกื้อหนุนอะไร ใครเป็นคนทำ ช่วยให้ มองเห็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ Action นั้นๆ ไม่เกิดขึ้น รวมทั้ง การบรรเทา ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ ก้าวย่าง ๓ ระยะ (3 Horizons)

10

11

12 เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ การพัฒนาด้านต่างๆ ของอำเภอ รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของอำเภอ อันเป็นสภาวะแวดล้อม ภายในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ อำเภอในปัจจุบัน การวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยงาน ( SWOT Analysis) โดยเทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือใน การวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย - การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) - การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) - การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) - การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T)

13


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดตำแหน่งการ พัฒนาของอำเภอ (Positioning) โดย ดร. อภิชัย ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ระบบงานอำเภอ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google