งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วราภรณ์ ประพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วราภรณ์ ประพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วราภรณ์ ประพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้นเรียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555 โดย วราภรณ์ ประพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

2 ปัญหาของการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ของปีการศึกษาที่ผ่านมาการเรียนของนักเรียนในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ โดยเฉลี่ยแล้วผลการเรียนอยู่ในระดับค่าคะแนน 1(D) ถึง 2(C) เป็นจำนวนมาก

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียน ปวช. ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งเน้นในการฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม และ แบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน

4 ชั้นเรียน มีระดับคะแนนสูงกว่าเกรด 2 (c)
กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรต้น วิธีการเรียนการสอนโดยวิธีกระบวนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งเน้นการฝึกปฎิบัติด้วยกระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในวิชากฎหมายพาณิชย์ โดยเฉลี่ยร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนใน ชั้นเรียน มีระดับคะแนนสูงกว่าเกรด 2 (c)

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร(Population) เป็นนักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง(Sample) เป็นนักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 3/1 – 3/5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายที่กำลังเรียน วิชากฏหมายพาณิชย์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียน 135 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

6 ลักษณะ/องค์ประกอบเครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือทดลองได้แก่ - แผนการสอนรายวิชากฎหมายพาณิชย์ 20 สัปดาห์ - แบบฝึกปฏิบัติสำหรับกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ที่ทำการวิจัย เครื่องมือการเก็บรวบรวม - แบบทดสอบ - แบบสังเกตจากการฝึกปฏิบัติรายคน เกณฑ์การประเมินเกรด 4 = (A) 3.5 = (B+) 3 = (B) 2.5 = (C+) 2 = (C) 1.5 = (D+) 1 = (D) 0 = 0-49 (F)

7 ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละเกรดสูงกว่า 2 หรือ C แต่ละห้องเรียน
จำนวน เกรด 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 ร้อยละ 3/1 29 7 6 8 100 3/2 32 96.88 3/3 25 5 9 96 3/4 27 88.88 3/5 22 90.90 รวม 135 31 21

8 ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของนักเรียนทั้งหมดที่ได้เกรดสูงกว่า 2 หรือ C
ห้อง3/1-3/5 จำนวน ร้อยละ 1 ที่มีคะแนนสูงกว่า 2 (C) 128 94.81 2 ต่ำกว่า 2 7 5.19 รวม 135 100.00

9 สรุปผลการวิจัย จากการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียน ปวช. ปีที่ สำหรับปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งเน้นในการฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม และแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบกระบวนกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ แสดงว่าการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มช่วยพัฒนาการเรียนการสอนสูงขึ้น

10 บรรยากาศในการเรียน


ดาวน์โหลด ppt โดย วราภรณ์ ประพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google