งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้น เรียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้น เรียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้น เรียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี การศึกษา 2555 โดย วราภรณ์ ประพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย

2 ปัญหาของการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ของปีการศึกษาที่ผ่านมาการเรียนของนักเรียน ในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ โดยเฉลี่ยแล้วผลการ เรียนอยู่ในระดับค่าคะแนน 1(D) ถึง 2(C) เป็นจำนวน มาก

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเรียนการสอนวิชากฎหมาย พาณิชย์ ของนักเรียน ปวช. ปีที่ 3 ปี การศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งเน้นในการฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม และ แบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน

4 กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรต้น วิธีการเรียน การสอนโดย วิธีกระบวนการ มีส่วนร่วมใน ชั้นเรียน ซึ่ง เน้นการฝึก ปฎิบัติด้วย กระบวนการ กลุ่มและแบบ ฝึกปฏิบัติ ภายในชั้นเรียน ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ของ การเรียนในวิชา กฎหมาย พาณิชย์ โดย เฉลี่ยร้อยละ 60 ของจำนวน นักเรียนใน ชั้นเรียน มีระดับ คะแนนสูงกว่า เกรด 2 (c)

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร (Population) เป็นนักเรียนระดับ ปวช. ปี ที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เป็นนักเรียนระดับ ปวช. ปี ที่ 3/1 – 3/5 วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงรายที่กำลังเรียน วิชากฏหมายพาณิชย์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียน 135 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

6 ลักษณะ / องค์ประกอบเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือทดลองได้แก่ - แผนการสอนรายวิชากฎหมายพาณิชย์ 20 สัปดาห์ - แบบฝึกปฏิบัติสำหรับกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ที่ทำการวิจัย เครื่องมือการเก็บรวบรวม - แบบทดสอบ - แบบสังเกตจากการฝึกปฏิบัติรายคน เกณฑ์การประเมินเกรด 4 = 80-100 (A)3.5 = 75-79 (B+) 3 = 70-74 (B)2.5 = 65-69 (C+) 2 = 60-64 (C)1.5= 55-59 (D+) 1 = 50-54 (D)0 = 0-49 (F)

7 ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละเกรดสูง กว่า 2 หรือ C แต่ละห้องเรียน ที่ ห้ อง จำ นว น เกร ด 4 เก รด 3. 5 เก รด 3 เก รด 2. 5 เก รด 2 เก รด 1. 5 เก รด 1 เก รด 0 ร้อย ละ 1 3/ 1 2976871000100 2 3/ 2 3287466010 96.8 8 3 3/ 3 255591410096 4 3/ 4 2759235300 88.8 8 5 3/ 5 2262246200 90.9 0 รวม 13 5 3129252122610

8 ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของนักเรียน ทั้งหมดที่ได้เกรดสูงกว่า 2 หรือ C ที่ห้อง 3/1-3/5 จำนวนร้อยละ 1 ที่มีคะแนนสูงกว่า 2 (C) 12894.81 2 ต่ำกว่า 2 75.19 รวม 135100.00

9 สรุปผลการวิจัย จากการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนผลการ เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้นเรียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชากฎหมาย พาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนการ สอนวิชากฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียน ปวช. ปีที่ 3 สำหรับปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งเน้นในการฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม และ แบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ พบว่านักเรียนที่เรียนโดย ใช้การเรียนรู้แบบกระบวนกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชากฎหมายพาณิชย์สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 94.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ แสดงว่าการ เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มช่วย พัฒนาการเรียนการสอนสูงขึ้น

10 บรรยากาศในการเรียน


ดาวน์โหลด ppt ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้น เรียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google