งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูอลิศรา พูลทอง ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา  นักเรียนส่วนใหญ่ส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา บางส่วนอาจจะไม่ส่งงานเลย นักศึกษา ทั้งหมด ( คน ) การส่งงานของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูอลิศรา พูลทอง ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา  นักเรียนส่วนใหญ่ส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา บางส่วนอาจจะไม่ส่งงานเลย นักศึกษา ทั้งหมด ( คน ) การส่งงานของนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย ครูอลิศรา พูลทอง

3 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา  นักเรียนส่วนใหญ่ส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา บางส่วนอาจจะไม่ส่งงานเลย นักศึกษา ทั้งหมด ( คน ) การส่งงานของนักศึกษา ( คน ) ตรงตาม กำหนดเวลา ไม่ตรงตาม กำหนดเวลา ไม่ส่งงาน 3761417 เพื่อแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษา อนึ่ง เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่ง รายงานจากการพิมพ์ ที่ง่ายต่อการคัดลอก มา เป็นการส่งรายงานโดยการเขียนด้วยลายมือ ของผู้เรียน

4 วัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงตาม กำหนดเวลา และการไม่ส่งงานของ นักศึกษา

5 การทำรายงาน ด้วยวิธีการเขียน โดยกระบวนการ กลุ่ม ประสิทธิผลของ การเรียน กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

6 วิธีดำเนินการวิจัย  อภิปรายซักถามเกี่ยวกับปัญหาการส่งงานไม่ตรง ตามกำหนดเวลาและการไม่ส่งงานของนักศึกษา  แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนโดยแต่ ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักศึกษาที่เรียนเก่ง เรียน ปานกลาง และเรียนไม่เก่ง คละกันในทุกกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายสรุป วิธีดำเนินการแก้ไข ปัญหาการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาและการ ไม่ส่งงาน โดยบันทึกเป็นมติ ข้อตกลง และ / หรือ มาตรการ ของกลุ่ม  จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มตามแผน จัดการเรียนรู้วิชาอาหารไทยโดยนักศึกษาแต่ละ กลุ่มปฏิบัติงานร่วมกันและจดรายงานเป็น รายบุคคลและส่งหลังจากจบชั่วโมง แล้วนักศึกษา ในกลุ่มจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในการช่วยกัน ประเมินผลงานการเขียนรายงานด้วยมือเป็น รายบุคคล  จากนั้นสมาชิกในกลุ่มทุกคนส่งรายงาน โดยครู พิจารณาตรวจประเมินให้คะแนนผลงานของทุก คน ทุกคนในกลุ่มจะมีงานส่งและมีคะแนนหลัง หมดคาบเรียนทุกครั้ง

7 เครื่องมือวิจัย  แผนจัดการเรียนรู้วิชาอาหารไทย  แบบประเมินผลงานรายบุคคล โดยแต่ละ กลุ่มแลกเปลี่ยนประเมินผลงานซึ่งกันและ กัน  แบบบันทึกคะแนนเก็บของนักศึกษา  แบบสรุปการส่งงานของนักศึกษา

8 ผลการวิจัย การส่งรายงานของนักศึกษา หลังจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการกลุ่ม ปรากฏผลดังนี้ นักศึกษา ทั้งหมด ( คน ) การส่งงานของนักศึกษา ( คน ) ตรงตาม กำหนดเวลา ไม่ตรงตาม กำหนดเวลา ไม่ส่งงาน 373052 เปรียบเทียบก่อน - หลังแก้ปัญหาไม่ส่งงานของ นักศึกษาด้วยกระบวนการกลุ่ม นักศึก ษา ทั้งหม ด ( คน ) การส่งงานของนักศึกษา ( คน ) ตรงตาม กำหนดเวลา ไม่ตรงตาม กำหนดเวลา ไม่ส่งงาน ก่อนหลังก่อนหลังก่อนหลัง 37630145172

9 สรุปผลการวิจัย  จากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม พบว่า การส่งงานของนักศึกษาดีขึ้นมาก ดังนี้  นักศึกษาส่งงานตรงตามกำหนดเวลาถึง 30 คน ซึ่งแต่เดิมมีเพียง 6 คน  นักศึกษาส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาเหลือ เพียง 5 คน ซึ่งแต่เดิมมากถึง 14 คน  นักศึกษาไม่ส่งงานเลยไม่มี แต่เดิมมีถึง 17 คน เหลือเพียง 2 คน

10 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และ การวิจัยครั้งต่อไป 1. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม การ จัดการเรียนรู้ด้วยการให้นักศึกษาเขียน รายงานและส่งงานเป็นรายหน่วยทำให้ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาการเรียนดีขึ้น เพราะนอกจากจะไม่มีงานค้างแล้วยังทำให้ เข้าใจเนื้อหาการเรียนและเป็นการเพิ่ม ความรู้ให้กับนักศึกษา ผลการเรียนเป็นที่น่า พอใจมากขึ้น 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปจะนำไปใช้ในรายวิชา อื่นๆ ต่อไป

11


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูอลิศรา พูลทอง ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา  นักเรียนส่วนใหญ่ส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา บางส่วนอาจจะไม่ส่งงานเลย นักศึกษา ทั้งหมด ( คน ) การส่งงานของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google