งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนนำวง : คุณสุนทร คนเล่าเรื่อง : รักษิตา. ประเด็นการพูดคุย - ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ใหม่ แล้วมาจดทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน  ประเด็นปัญหา 1. ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนนำวง : คุณสุนทร คนเล่าเรื่อง : รักษิตา. ประเด็นการพูดคุย - ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ใหม่ แล้วมาจดทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน  ประเด็นปัญหา 1. ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนนำวง : คุณสุนทร คนเล่าเรื่อง : รักษิตา

2 ประเด็นการพูดคุย - ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ใหม่ แล้วมาจดทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน  ประเด็นปัญหา 1. ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงิน ค่าจดทะเบียนเรียน 1.1 เอกสาร 2. ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและผ่อนผัน การชำระเงินค่าจดทะเบียนเรียน 2.1 เอกสาร 2.2 เงิน - นศ. มีปัญหาสถานภาพด้านการเงิน - การดำเนินงานด้านการขอกู้ยืมเงินทุนกู้ยืม ล่าช้า

3  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในด้านการขึ้น ทะเบียน ค่าใช้จ่าย วิธีการชำระเงินและระยะเวลาใน การดำเนินการ 2 ตั้งกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษากู้ยืมสำหรับการจดทะเบียนเรียน 3 ประสานงานในการดำเนินการด้านทุนกู้ยืมการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วขึ้น ประเด็นการพูดคุย - ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ใหม่ แล้วมาจดทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน

4 ประเด็นการพูดคุย - นศ. ถูกถอนชื่อคะแนน ต่ำ  ประเด็นปัญหา 1 คำนิยามของการพ้นสภาพนศ. กรณีถูกถอนชื่อ คะแนนต่ำไม่ชัดเจน เนื่องจากเกิดช่องว่างระหว่างการ ประกาศคะแนนกับการประกาศถอนชื่อของ สนท. 2 กรณี นศ. ต้องการเทียบโอนรายวิชาในการเข้า ศึกษาในสถาบันอื่น เนื่องจากบางสถาบันไม่รับเทียบ โอนรายวิชากรณี นศ. ที่ถูกถอนชื่อ

5 ประเด็นการพูดคุย - นศ. ถูกถอนชื่อคะแนน ต่ำ  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 1 กำหนดคำนิยามการพ้นสภาพให้มีความชัดเจน เพื่อ แก้ปัญหาช่องว่างที่เกิดขึ้น ระหว่างพ้นสภาพเมื่อ ประกาศผลคะแนน หรือ เมื่อ สนท. ประกาศถอนชื่อ 2 ถ้าต้องการนำวิชาไปเทียบโอนในสถาบันอื่น กรณีที่ ไม่รับรายวิชาเทียบโอนเนื่องจากถูกถอนชื่อ นศ. สามารถลาออกเพื่อนำผลไปเทียบโอนรายวิชา แต่ไม่ สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตาม ข้อบังคับ สำหรับกรณีที่ถูกประกาศถอนชื่อ สามารถ ขอคืนเงินได้ 3 ควรปรับข้อบังคับเกี่ยวกับการขอคืนเงิน ค่าธรรมเนียมให้ชัดเจนเกี่ยวกับกรณี นศ. ลาออก เนื่องจากทราบว่าผลการเรียนต่ำจึงขอลาออกการก่อน ถูกประกาศถอนชื่อ


ดาวน์โหลด ppt คนนำวง : คุณสุนทร คนเล่าเรื่อง : รักษิตา. ประเด็นการพูดคุย - ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ใหม่ แล้วมาจดทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน  ประเด็นปัญหา 1. ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google