งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 1.จัดทำข้อมูลและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดทำรายชื่อโครงสร้างฯ และแบบฟอร์มสำหรับขอชื่อผู้ใช้งานระบบฯ ส่งกลับมายังสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 1.จัดทำข้อมูลและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดทำรายชื่อโครงสร้างฯ และแบบฟอร์มสำหรับขอชื่อผู้ใช้งานระบบฯ ส่งกลับมายังสำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 1.จัดทำข้อมูลและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดทำรายชื่อโครงสร้างฯ และแบบฟอร์มสำหรับขอชื่อผู้ใช้งานระบบฯ ส่งกลับมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ handbook@opdc.go.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=43&content_id=3303 2. รอรับ username และ password จากสำนักงาน ก.พ.ร. 3 วันทำการโดยประมาณหลังจากจัดส่งแบบฟอร์มตามข้อ 1 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. 3.ใช้ username และ password เข้าสู่ระบบ http://backend.info.go.th/Account/Login 4. จากนั้นศึกษาวิธีใช้งานตามคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศฯ

2 2 เอกสารที่ควรศึกษา 1.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 http://www.opdc.go.th/uploads/files/2558/23012015.pdf 2.คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 http://www.opdc.go.th/uploads/files/2558/ManualVersion1101052015.pdf 3.เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=3316 4.ต้นแบบคู่มือสำหรับประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 มีจำนวน 2 ต้นแบบคู่มือ สำนักงาน ก.พ.ร. จะเพิ่มเติมจำนวนต้นแบบคู่มือให้ครบ 7 คู่มือในโอกาสแรกที่ทำได้ http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=3316

3 3 การดําเนินการตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกฯ ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ค.มิ.ย.ก.ค. 1. จัดประชุมชี้แจงจำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  - ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  2. Focus Group เพื่อจัดทำต้นแบบคู่มือสำหรับ ประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะจัดทำต้นแบบคู่มือฯ จำนวน 7 คู่มือ ได้แก่ 1) การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา 2) การขออนุมัติจดทะเบียน กรณีพิเศษ 3) การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน 4) การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ 5) การขออนุมัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 6) การอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน ของสถาบันอุดมศึกษาที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ กรณีสำหรับประชาชนทั่วไป 7) การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา 3. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดส่งต้นแบบคู่มือฯ ให้ สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือฯ  4. สถาบันอุดมศึกษาจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือฯ ตาม ต้นแบบและกรอกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศการจัดทำ คู่มือสำหรับประชาชน 5. สำนักงาน ก.พ.ร.ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือฯ 6. สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงคู่มือฯ ให้เหมาะสม และ ประกาศใช้  21 ก.ค. 58

4 4 1.การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา ได้แก่ -การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา -การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา กรณีพิเศษ (ภายหลังจากวันเวลาที่สถาบันกำหนด/พ้นกำหนด) 2. การขออนุมัติจดทะเบียน กรณีพิเศษ ได้แก่ − จดทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ − จดทะเบียนเพิ่มล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ − จดทะเบียนถอนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ − จดทะเบียนเพิกถอน (Drop W) ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ − จดทะเบียนเกินกว่าข้อบังคับ − จดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับ − จดทะเบียนเรียนวิชาในคณะน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 3. การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน ได้แก่ − ใบรับรองการเป็นนักศึกษา − ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา − ใบสอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชา − ใบรายงานผลการศึกษา ตัวอย่างรายการตามต้นแบบคู่มือฯ (7 คู่มือ)

5 5 4)การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา 5)การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ − การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหน่วยกิต กรณีเปลี่ยนคณะ/เปลี่ยนหลักสูตร − การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน (จากเพื่อหน่วยกิตเป็นเพื่อร่วมฟังหรือจากเพื่อร่วมฟังเป็นเพื่อหน่วยกิต) − การเปลี่ยนสังกัด/แผนการศึกษา − การขอย้ายสาขาวิชาเอกภายในคณะ/ย้ายคณะเรียน/เปลี่ยนคณะ − การเปลี่ยนหลักสูตร 6)การขออนุมัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ - การขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก - การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง - การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หลังกำหนด - การขอเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ 7)การอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน ของสถาบันอุดมศึกษาที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ กรณีสำหรับประชาชนทั่วไป ตัวอย่างรายการตามต้นแบบคู่มือฯ (7 คู่มือ) (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 1.จัดทำข้อมูลและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดทำรายชื่อโครงสร้างฯ และแบบฟอร์มสำหรับขอชื่อผู้ใช้งานระบบฯ ส่งกลับมายังสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google