งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

+ บทที่ 5 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "+ บทที่ 5 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 + บทที่ 5 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

2 การให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E- Banking Service) การให้บริการชำระเงินออนไลน์ (Online Bill- Paying Service) การให้บริการตลาดนัดแรงงาน (Job Market Service) การให้บริการเดินทางและท่องเที่ยว (Travel and Tourism Service) การให้บริการชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (Communities Service) การให้บริการอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Service)

3 5.1 การให้บริการธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking Service) เป็นธุรกิจธนาคารเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อ ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ เช่น การโอนเงิน ตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือ ตรวจสอบรายการทางการ เงิน การลงทุน การซื้อพันธบัตร การยื่น เอกสารขอสินเชื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นสื่อกลางให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า ได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ตลอดจนสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยไม่ต้องโทรศัพท์ หรือเดินทางมาติดต่อ กับธนาคารด้วยตนเอง

4

5

6

7 5.2 การให้บริการชำระเงิน ออนไลน์ (Online Bill-Paying Service) เป็นบริการด้านการเงินที่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจค้า ส่ง หรือแม้แต่ธุรกิจทางการศึกษา เนื่องจาก ต้องมีการหักเงินจากบัญชีลูกค้า หรือสมาชิก เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า น้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น

8

9

10

11 5.3 การให้บริการตลาดนัด แรงงาน (Job Market Service, E- Recruitment) ใช้เป็นสื่อกลางที่ผู้ประกอบการสามารถค้นหา รายชื่อผู้สมัครงาน และฝากประกาศรับสมัคร งานในตำแหน่งต่างๆได้ตามต้องการ ในส่วนของผู้สมัครงานสามารถฝากประกาศ สมัครตำแหน่งงาน หรือค้นหาสมัครงานใน ตำแหน่งงานที่ต้องการ

12

13 5.4 การให้บริการเดินทางและ ท่องเที่ยว (Travel and Tourism Service) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและ ท่องเที่ยว (E-Travel) เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอก ประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการจองที่พัก บริษัทรับจัด ทัวร์ บริษัทวางแผนการท่องเที่ยว เส้นทาง เดินรถ รถเช่าบริการ

14

15 5.5 การให้บริการชุมชน อิเล็กทรอนิกส์ (Communities Service) ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Community) หรือ ชุมชนเสมือน (Virtual Communities) หมายถึง สถานที่ที่อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลเรื่องใดเรื่อง หนึ่งเอาไว้ และอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีความสนใจ ในเรื่องนั้นเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) หรือกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Web Board)

16

17

18 5.6 การให้บริการอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Service) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการ เรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการ ส่งผ่านตามช่องสัญญาณสื่อสารในระบบ เครือข่าย อาทิเช่น เครือข่ายระยะใกล้ (LAN) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และ เครือข่ายไร้สาย (Wireless) เป็นต้น

19 5.6 การให้บริการอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Service) พัฒนาการ Classroom Based Conference

20 5.6 การให้บริการอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Service) พัฒนาการ Distance Learning E-Learning


ดาวน์โหลด ppt + บทที่ 5 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google