งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

2 การให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking Service)
การให้บริการชำระเงินออนไลน์ (Online Bill-Paying Service) การให้บริการตลาดนัดแรงงาน (Job Market Service) การให้บริการเดินทางและท่องเที่ยว (Travel and Tourism Service) การให้บริการชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (Communities Service) การให้บริการอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Service)

3 5.1 การให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking Service)
เป็นธุรกิจธนาคารเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านธุรกรรมทาง การเงินแก่ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ เช่น การโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงิน คงเหลือ ตรวจสอบรายการทางการเงิน การลงทุน การซื้อพันธบัตร การยื่นเอกสารขอสินเชื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นสื่อกลางให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ตลอดจนสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยไม่ต้องโทรศัพท์ หรือเดินทางมาติดต่อกับธนาคารด้วยตนเอง

4

5

6

7 5.2 การให้บริการชำระเงินออนไลน์ (Online Bill-Paying Service)
เป็นบริการด้านการเงินที่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆเช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจค้าส่ง หรือแม้แต่ธุรกิจทางการศึกษา เนื่องจากต้องมีการหักเงินจากบัญชีลูกค้า หรือสมาชิกเพื่อชำระ ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น

8

9

10

11 5.3 การให้บริการตลาดนัดแรงงาน (Job Market Service, E-Recruitment)
ใช้เป็นสื่อกลางที่ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายชื่อผู้สมัครงาน และฝากประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆได้ตามต้องการ ในส่วนของผู้สมัครงานสามารถฝากประกาศสมัครตำแหน่งงาน หรือ ค้นหาสมัครงานในตำแหน่งงานที่ต้องการ

12

13 5.4 การให้บริการเดินทางและท่องเที่ยว (Travel and Tourism Service)
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว (E-Travel) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการจองที่พัก บริษัทรับจัดทัวร์ บริษัทวางแผนการ ท่องเที่ยว เส้นทางเดินรถ รถเช่าบริการ

14

15 5.5 การให้บริการชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (Communities Service)
ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Community) หรือ ชุมชนเสมือน (Virtual Communities) หมายถึง สถานที่ที่อยู่ใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้ และ อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีความสนใจในเรื่องนั้นเข้ามาแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) หรือกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Web Board)

16

17

18 5.6 การให้บริการอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Service)
หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่งผ่านตามช่องสัญญาณสื่อสารในระบบ เครือข่าย อาทิเช่น เครือข่ายระยะใกล้ (LAN) เครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Internet) และเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เป็นต้น

19 5.6 การให้บริการอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Service)
พัฒนาการ Classroom Based Conference

20 5.6 การให้บริการอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Service)
พัฒนาการ Distance Learning E-Learning


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google