งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนนำวง : นางอรวรรณ เลิศธนู ( สถาบัน ภาษา ) คนเล่าเรื่อง : นางสาววัลภา รื่นรมย์ ( คณะ ทันตแพทยศาสตร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนนำวง : นางอรวรรณ เลิศธนู ( สถาบัน ภาษา ) คนเล่าเรื่อง : นางสาววัลภา รื่นรมย์ ( คณะ ทันตแพทยศาสตร์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนนำวง : นางอรวรรณ เลิศธนู ( สถาบัน ภาษา ) คนเล่าเรื่อง : นางสาววัลภา รื่นรมย์ ( คณะ ทันตแพทยศาสตร์ )

2 ประเด็นการพูดคุย - จากส่งผลสอบทาง web  ประเด็นปัญหา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ไม่เข้าใจระบบบริการส่งผล สอบของสำนักทะเบียน และประมวลผล ปัญหาที่พบ ได้แก่ - อาจารย์ไม่มี login สำหรับเข้าระบบ - โหลด class list ไม่ได้ - อาจารย์ไม่ใช้ไฟล์ในการกรอกคะแนน ( จะใช้ กระดาษ )  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทราบถึงข้อดีและประโยชน์ในการใช้งานระบบของ สำนักทะเบียนฯ ให้มากยิ่งขึ้น

3 ประเด็นการพูดคุย - การแก้เกรด  ประเด็นปัญหา การแก้เกรดไม่มีอยู่ในข้อบังคับฯ มีเพียงมติที่ประชุม คณบดี ครั้งที่ 15/2525  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ ใช้มติที่ประชุมคณบดีเป็นแนวทางในการจัดทำ ข้อบังคับฯ และให้มหาวิทยาลัยเน้นให้อาจารย์ ผู้สอนตระหนักถึงผลกระทบของการแก้ไขผล คะแนน

4 ประเด็นการพูดคุย - เรียนไม่ผ่านพื้นความรู้  ประเด็นปัญหา  จดทะเบียนก่อนประกาศผลคะแนน ทำให้ระบบไม่ สามารถเช็คพื้นความรู้ได้  ตรวจพบการศึกษาโดยไม่ผ่านพื้นความรู้ช้าเกินไป ( ในช่วงแจ้งจบการศึกษา ) ทำให้นักศึกษาเสีย ประโยชน์  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  ให้คณะประชาสัมพันธ์ ( เน้นย้ำ ) ในวันปฐมนิเทศให้ นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาพื้น ความรู้  สำนักทะเบียนใช้ระบบเช็ควิชาบังคับก่อนและมีการ รายงานกลับไปยังคณะเพื่อตรวจสอบและแจ้งให้ นักศึกษาทราบ  เสนอมหาวิทยาลัยลดรอบในการส่งผลสอบให้เสร็จ สิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt คนนำวง : นางอรวรรณ เลิศธนู ( สถาบัน ภาษา ) คนเล่าเรื่อง : นางสาววัลภา รื่นรมย์ ( คณะ ทันตแพทยศาสตร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google