งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินความ เข้มแข็ง ศอช.. สิ่งที่ต้องการวัด มี ๕ หมวด ๑. ความสามารถในการบริหาร จัดการเครือข่าย ๒. การทำหน้าที่ในการเป็น ศูนย์กลางประสานการ ทำงานของกลุ่มองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินความ เข้มแข็ง ศอช.. สิ่งที่ต้องการวัด มี ๕ หมวด ๑. ความสามารถในการบริหาร จัดการเครือข่าย ๒. การทำหน้าที่ในการเป็น ศูนย์กลางประสานการ ทำงานของกลุ่มองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินความ เข้มแข็ง ศอช.

2 สิ่งที่ต้องการวัด มี ๕ หมวด ๑. ความสามารถในการบริหาร จัดการเครือข่าย ๒. การทำหน้าที่ในการเป็น ศูนย์กลางประสานการ ทำงานของกลุ่มองค์การ สมาชิก ๓. มีความสามารถในการ แก้ปัญหาและพัฒนาตำบล ๔. ความสามารถในการพัฒนา กลุ่มองค์การสมาชิก ๕. ความสามารถในการพัฒนา ผู้นำ

3 ๑. ความสามารถในการ บริหารจัดการเครือข่าย ๑. ๑ ร้อยละของ คณะกรรมการบริหาร เครือข่ายที่สามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ ๑. ๒ จำนวนองค์การในตำบลที่เป็นสมาชิก ศอช. ๑. ๓ ความชัดเจนครอบคลุมของ แผนปฏิบัติการของ ศอช. ๑. ๔ การกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์และ การปฏิบัติตามของสมาชิก ๑. ๕ คณะกรรมการบริหาร ศอช มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม แผนของ ศอช. และติดตามแผนของ องค์การสมาชิกโดยการให้ คำแนะนำ พูดคุย ๑. ๖ การมีกองทุนในการบริหารจัดการ เครือข่าย

4 ๒. การทำหน้าที่ในการเป็น ศูนย์กลางประสานการทำงาน ของกลุ่มองค์การสมาชิก ๒. ๑ ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของ ทะเบียนข้อมูลของ ศอช. ต. เช่น ทะเบียนสมาชิก ข้อมูลกลุ่ม องค์กร ๒. ๒ จำนวนครั้ง ศอช. ต. จัดประชุม องค์การสมาชิกร่วมกัน ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ ๒. ๓ จำนวนครั้งของการจัดเวที ประชาคม โดย ศอช. ต. ๒. ๔ จำนวนหน่วยงาน / แหล่งทุน ที่ ศอช. ต. ประสาน ความร่วมมือและได้รับความ ร่วมมือ

5 ๓. มีความสามารถในการ แก้ปัญหาและพัฒนาตำบล ๓. ๑ ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่เกิดจากการ จัดเวที ประชาคม โดย ศอช. ต. และ อบต. นำไปบรรจุในแผน / ข้อบังคับของ อบต. ๓. ๒ การกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อแก้ไข ปัญหาของตำบล ( มีเป้าหมาย ชัดเจนทั้งเรื่องที่จะดำเนินการและระยะเวลาที่ จะต้องดำเนินการ ) ๓. ๓ จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ ศอช. จะ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การแก้ปัญหาของตำบลตามที่วางไว้ ๓. ๔ จำนวนปัญหาในชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาได้ ตามเป้าหมาย ๓. ๕ จำนวนกองทุนในชุมชนที่ ศอช. ต. ดำเนินการ ให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน ในลักษณะเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน

6 ๔. ความสามารถในการพัฒนา กลุ่มองค์การ สมาชิก ๔. ๑ จำนวนครั้งที่ ศอช. จัดให้มีการให้ความรู้ แก่องค์การสมาชิก ๔. ๒ จำนวนครั้งที่ ศอช. ต. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือองค์การสมาชิก เช่น เรื่อง การประชุม การจัดทำบัญชี การ จัดทำข้อมูล ๔. ๓ จำนวนองค์การสมาชิกที่ ศอช. ต. ให้การ ช่วยเหลือ เช่น การประสาน งบประมาณสนับสนุน การติดต่อตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๔. ๔ จำนวนโครงการกิจกรรมที่องค์การ สมาชิก ศอช. ต. ดำเนินการ ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

7 ๕. ความสามารถในการ พัฒนาผู้นำ ๕. ๑ ร้อยละของผู้นำ ศอช. ต. ที่ได้รับการ คัดเลือกให้เป็นกรรมการในหน่วยงาน หรือองค์การต่าง ๆ เช่น อบต. กรรมการ เลือกตั้งองค์การชุมชน ๕. ๒ ร้อยละของผู้นำ ศอช. ต. ไปร่วมประชุม อบรมสัมมนา ในโครงการต่าง ๆ ๕. ๓ ร้อยละของผู้นำ ศอช. ต. ที่สามารถเป็นแกน นำในการจัดเวทีประชาคม การนำชุมชน ๕. ๔ ร้อยละของผู้นำ ศอช. ต. ที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย หรือได้รับรางวัล

8 การพัฒนา ศอช. ต. แบ่งเป็น ๓ ระดับ ค่าคะแนนระหว่าง ๕๖ – ๖๙ คะแนน อยู่ในระดับ ๓ = เข้มแข็ง ค่าคะแนนระหว่าง ๔๒ – ๕๕ คะแนน อยู่ในระดับ ๒ = ปาน กลาง ค่าคะแนนระหว่าง ๑ – ๔๑ คะแนน อยู่ในระดับ ๑ = อ่อนแอ

9 ใบงาน ๑. ภารกิจที่สำคัญของ คณะกรรมการศอช. ต. ( มี อะไรบ้าง ?) ๒. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ศอช. ต. ( มีอะไรบ้าง ?) ๓. วิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน ศอช. ต. ( ทำอย่างไร ?) ๔. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ศอช. ต. ๕. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศอช. ต.

10


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินความ เข้มแข็ง ศอช.. สิ่งที่ต้องการวัด มี ๕ หมวด ๑. ความสามารถในการบริหาร จัดการเครือข่าย ๒. การทำหน้าที่ในการเป็น ศูนย์กลางประสานการ ทำงานของกลุ่มองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google